Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o XL sesji Rady Gminy Łomża

Sesja odbędzie się dnia 28 września 2018 r. (piątek) o godz. 10:00 w sali Publicznego Gimnazjum Nr 9 (parter budynku) w Łomży przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja z prac wójta między sesjami.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na XXXIX sesji.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury.
8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie na 2018 rok,
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomża na lata 2018-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2024,
c) regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Łomża.
9. Rozpatrzenie wyników kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łomża.
10. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy Łomża za 2018 rok.
11. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
12. Podsumowanie pracy Rady Gminy Łomża VII kadencji.
13. Sprawy różne.
14. Zamknięcie obrad.

Data powstania: piątek, 21 wrz 2018 15:25
Data opublikowania: piątek, 21 wrz 2018 15:28
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 2608 razy

zawiadomienie o sesji XXXIX

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994) zwołuję XXXIX sesję Rady Gminy Łomża VII kadencji.
Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 7 sie 2018 11:47
Data opublikowania: wtorek, 7 sie 2018 11:52
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 2554 razy

Zawiadomienie o XXXVIII sesji Rady Gminy Łomża

Sesja odbędzie się dnia 14 czerwca 2018 r. (czwartek) o godz. 10:00 w sali Publicznego Gimnazjum Nr 9 (parter budynku) w Łomży przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja z prac wójta między sesjami.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na XXXVII sesji.
5. Informacja dla sołtysów dotycząca zmiany prawa łowieckiego w zakresie szacowania szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez dziką zwierzynę.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie na 2018 rok,
b) przyjęcia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łomża za 2017 rok,
c) udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Łomża,
d) ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
e) ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz poza miejscem sprzedaży na terenie gminy Łomża,
f) zniesienia statusu pomnika przyrody.
9. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie obrad.

PROJEKTY UCHWAŁ

Data powstania: środa, 30 maj 2018 14:44
Data opublikowania: środa, 30 maj 2018 14:47
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 2757 razy

Zawiadomienie o XXXVII sesji Rady Gminy Łomża

Sesja odbędzie się dnia 11 kwietnia 2018 r. (środa) o godz. 10:00 w sali Publicznego Gimnazjum Nr 9 (parter budynku) w Łomży przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Uroczyste podniesienie flag przed Urzędem Gminy Łomża.
4. Informacja z prac wójta między sesjami.
5. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na XXXVI sesji.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie na 2018 rok,
b) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Łomża a Miastem Łomża,
c) zmiany nazwy ulicy we wsi Zawady,
d) porozumienia Miasta Łomża z Gminą Łomża w zakresie działalności rodzinnego domu pomocy.
9. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Łomża z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2017.
10. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
11. Sprawy różne.
12. Zamknięcie obrad.

PROJEKTY UCHWAŁ

Data powstania: środa, 4 kwi 2018 14:23
Data opublikowania: środa, 4 kwi 2018 14:26
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 2920 razy

Zawiadomienie o XXXVI sesji Rady Gminy Łomża

Sesja odbędzie się dnia 16 marca 2018 r. (piątek) o godz. 10:00 w sali Publicznego Gimnazjum Nr 9 (parter budynku) w Łomży przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja z prac wójta między sesjami.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na XXXV sesji.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu,
b) zmian w budżecie na 2018 rok,
c) wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego,
d) Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łomża,
e) zmieniająca uchwałę w sprawie Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży,
f) ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Łomża dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego,
g) likwidacji Szkoły Podstawowej w Czaplicach,
h) uchwalenia „Programu Współpracy Gminy Łomża z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”,
i) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Łomża na lata 2018-2022,
j) pozbawienia statusu pomnika przyrody,
k) nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Łomża”,
l) podziału Gminy Łomża na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym,
m) podziału Gminy Łomża na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
8. Sprawozdanie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej z działalności ośrodka za rok 2017 i przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej oraz ocena zasobów pomocy społecznej w gminie za 2017 rok.
9. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2017 rok.
10. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz potrzeby związane z realizacją zadań.
11. Sprawozdanie z realizacji Programu Karta Dużej Rodziny za 2017 rok.
12. Rozpatrzenie wyników kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łomża.
13. Sprawy różne.
14. Zamknięcie obrad.

PROJEKTY UCHWAŁ

Data powstania: piątek, 9 mar 2018 11:23
Data opublikowania: piątek, 9 mar 2018 11:25
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 2941 razy

Zawiadomienie o XXXV sesji Rady Gminy Łomża

Sesja odbędzie się dnia 29 grudnia 2017 r. (piątek) o godz. 10:00 w sali Publicznego Gimnazjum Nr 9 (parter budynku) w Łomży przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja z prac wójta między sesjami.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na XXXIV sesji.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a) Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Łomża na lata 2018-2022,
b) Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Łomża na lata 2018-2025,
c) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018,
d) diet sołtysów,
e) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu,
f) zmian w budżecie na 2017 rok,
g) budżetu Gminy Łomża na 2018 rok,
h) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomża na lata 2018-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2024,
i) określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5,
j) zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych publicznych,
k) oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łomża oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
l) zniesienia statusu pomnika przyrody,
m) trybu i zasad nadawania tytułów „Honorowy Obywatel Gminy Łomża” oraz „Zasłużony dla Gminy Łomża”,
n) planu pracy Rady Gminy Łomża na 2018 rok,
o) planów pracy Komisji Rady Gminy Łomża na 2018 rok,
p) planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łomża na 2018 rok.
8. Rozpatrzenie wyników kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łomża.
9. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy Łomża.
10. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
11. Sprawy różne.
12. Zamknięcie obrad.

PROJEKTY UCHWAŁ

Data powstania: czwartek, 14 gru 2017 12:25
Data opublikowania: czwartek, 14 gru 2017 12:28
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 3001 razy

Zawiadomienie o XXXIV sesji Rady Gminy Łomża

Sesja odbędzie się dnia 29 listopada 2017 r. (środa) o godz. 10:00 w sali Publicznego Gimnazjum Nr 9 (parter budynku) w Łomży przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja z prac wójta między sesjami.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na XXXIII sesji.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie na 2017 rok,
b) obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2018 rok,
c) zmieniająca uchwałę w sprawie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Łomża,
d) dotacji przedmiotowej z tytułu opłaty dla odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
e) ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej,
f) wyrażenia zgody na dzierżawę na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łomża i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy,
g) wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczych straży pożarnych w działaniach ratowniczych i szkoleniowych,
h) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kupiskach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Kupiskach,
i) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Jarnutach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Jarnutach,
j) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. ppor. dh. Jadwigi Dziekońskiej ps. „Jadzia” w Konarzycach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. ppor. dh. Jadwigi Dziekońskiej ps. „Jadzia” w Konarzycach,
k) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Rodziny Jabłońskich w Pniewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Rodziny Jabłońskich w Pniewie,
l) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Podgórzu im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Podgórzu im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
m) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wygodzie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wygodzie,
n) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Puchałach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Puchałach,
o) wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika,
p) nadania nazwy ulicy w miejscowości Konarzyce,
q) uchwalenia „Programu Współpracy Gminy Łomża z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”.
8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie obrad.

PROJEKTY UCHWAŁ

Data powstania: środa, 22 lis 2017 15:35
Data opublikowania: środa, 22 lis 2017 15:38
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 3010 razy

Zawiadomienie o XXXIII sesji Rady Gminy Łomża

Sesja odbędzie się dnia 18 października 2017 r. (środa) o godz. 10:00 w sali Publicznego Gimnazjum Nr 9 (parter budynku) w Łomży przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja z prac wójta między sesjami.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na XXXII sesji.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a) ustanowienia herbu, flagi, sztandaru, pieczęci, flagi stolikowej i banneru Gminy Łomża,
b) zasad używania herbu, flagi i pieczęci Gminy Łomża,
c) zmiany Statutu Gminy Łomża.
8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych oraz o wynikach sprawdzianu i egzaminów w szkołach, których prowadzenie należy do zadań własnych Gminy Łomża.
9. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
10. Rozpatrzenie wyników kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łomża.
11. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
12. Sprawy różne.
13. Zamknięcie obrad.

PROJEKTY UCHWAŁ

Data powstania: środa, 11 paź 2017 10:47
Data opublikowania: środa, 11 paź 2017 12:52
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 3282 razy

Zawiadomienie o XXXII sesji Rady Gminy Łomża

Sesja odbędzie się dnia 26 września 2017 r. (wtorek) o godz. 10:00 w sali Publicznego Gimnazjum Nr 9 (parter budynku) w Łomży przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja z prac wójta między sesjami.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na XXXI sesji.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 r., o kształtowaniu się wieloletniej Prognozy Finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury.
8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a) zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Czaplicach,
b) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu,
c) zmian w budżecie na 2017 rok,
d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2022,
e) zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych publicznych,
f) zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych będących własnością lub zarządzanych przez Gminę Łomża oraz warunków i zasad korzystania z przystanków,
g) zniesienia statusu pomnika przyrody,
h) pielęgnacji pomnika przyrody,
i) przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Łomża na lata 2018-2022,
j) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Łomża.
9. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie obrad.

PROJEKTY UCHWAŁ

Data powstania: wtorek, 19 wrz 2017 12:45
Data opublikowania: wtorek, 19 wrz 2017 12:47
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 3118 razy

Zawiadomienie o XXXI sesji Rady Gminy Łomża

Sesja odbędzie się dnia 3 sierpnia 2017 r. (czwartek) o godz. 10:00 w sali Publicznego Gimnazjum Nr 9 (parter budynku) w Łomży przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja z prac wójta między sesjami.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na XXX sesji.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie na 2017 rok,
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2022,
c) nadania nazw ulicom w miejscowości Zawady,
d) zmiany nazwy ulicy w miejscowości Konarzyce,
e) określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Łomża.
8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie obrad.

PROJEKTY UCHWAŁ

Data powstania: czwartek, 27 lip 2017 10:39
Data opublikowania: czwartek, 27 lip 2017 10:42
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 3166 razy

Zawiadomienie o XXX sesji Rady Gminy Łomża

Sesja odbędzie się dnia 30 maja 2017 r. (wtorek) o godz. 10:00 w sali Publicznego Gimnazjum Nr 9 (parter budynku) w Łomży przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja z prac wójta między sesjami.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na XXIX sesji.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie na 2017 rok,
b) przyjęcia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łomża za 2016 rok,
c) udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Łomża,
d) zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe.
8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie obrad.

PROJEKTY UCHWAŁ

Data powstania: wtorek, 16 maj 2017 13:12
Data opublikowania: wtorek, 16 maj 2017 13:14
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 3281 razy

Zawiadomienie o XXIX sesji Rady Gminy Łomża

Sesja odbędzie się dnia 21 kwietnia 2017 r. (piątek) o godz. 10:00 w sali Publicznego Gimnazjum Nr 9 (parter budynku) w Łomży przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja z prac wójta między sesjami.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na XXVIII sesji.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a) określenia przystanków komunikacyjnych będących własnością lub zarządzanych przez Gminę Łomża oraz warunków i zasad korzystania z przystanków,
b) nadania nazwy ulicy w miejscowości Konarzyce,
c) określenia kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Łomża na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego,
d) określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łomża dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej,
e) rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Łomża,
f) przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Łomża na lata 2017-2019.
8. Sprawozdanie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej z działalności ośrodka za rok 2016 i przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej oraz ocena zasobów pomocy społecznej w gminie za 2016 rok.
9. Sprawozdanie z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2016 rok.
10. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz potrzeby związane z realizacją zadań.
11. Sprawozdanie z realizacji Programu Karta Dużej Rodziny za 2016 rok.
12. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Łomża z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2016.
13. Rozpatrzenie wyników kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łomża.
14. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
15. Sprawy różne.
16. Zamknięcie obrad.

PROJEKTY UCHWAŁ

Data powstania: piątek, 14 kwi 2017 10:16
Data opublikowania: piątek, 14 kwi 2017 10:18
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 3587 razy

Zawiadomienie o XXVIII sesji Rady Gminy Łomża

Sesja odbędzie się dnia 30 marca 2017 r. (czwartek) o godz. 10:00 w sali Publicznego Gimnazjum Nr 9 (parter budynku) w Łomży przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja z prac wójta między sesjami.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na XXVII sesji.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a) udzielenia pomocy finansowej Związkowi Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego,
b) zmian w budżecie na 2017 rok,
c) dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe,
d) wysokości opłat za świadczenia w punktach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Łomża,
e) zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łomża – zmiana w zakresie obszarów udokumentowanych złóż kopalin,
f) odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w południowo - zachodniej części gminy Łomża, z przeznaczeniem pod lokalizację farm wiatrowych,
g) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Siemień Nadrzeczny, gmina Łomża,
h) „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łomża”.
8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie obrad.

PROJEKTY UCHWAŁ

Data powstania: czwartek, 23 mar 2017 11:37
Data opublikowania: czwartek, 23 mar 2017 11:39
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 3515 razy

Zawiadomienie o XXVII sesji Rady Gminy Łomża

Sesja odbędzie się dnia 21 lutego 2017 r. (wtorek) o godz. 10:00 w sali Publicznego Gimnazjum Nr 9 (parter) w Łomży przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja z prac wójta między sesjami.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na XXVI sesji.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a) projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe,
b) zmiany nazwy ulicy w miejscowości Konarzyce,
c) nazewnictwa ulic w miejscowości Zawady,
d) rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Łomża.
8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie obrad.

PROJEKTY UCHWAŁ

Data powstania: środa, 15 lut 2017 08:19
Data opublikowania: środa, 15 lut 2017 08:21
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 3689 razy

Zawiadomienie o XXVI sesji Rady Gminy Łomża

Sesja odbędzie się dnia 30 stycznia 2017 r. (poniedziałek) o godz. 10:00 w sali Publicznego Gimnazjum Nr 9 (parter) w Łomży przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja z prac wójta między sesjami.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na XXV sesji.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a) zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Czaplicach,
b) wprowadzenia zasad ustalania i przekazywania z budżetu Gminy Łomża dla Zakładu Usług Komunalnych Gminy Łomża środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług,
c) zmian w budżecie na 2017 rok,
d) metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty,
e) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,
f) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu,
g) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu,
h) nadania nazwy ulicy w miejscowości Stara Łomża przy Szosie,
i) planów pracy Komisji Rady Gminy Łomża na 2017 rok.
8. Rozpatrzenie wyników kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łomża.
9. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie obrad.

PROJEKTY UCHWAŁ

Data powstania: poniedziałek, 23 sty 2017 15:40
Data opublikowania: poniedziałek, 23 sty 2017 15:42
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 3725 razy

Zawiadomienie o XXV sesji Rady Gminy Łomża

Sesja odbędzie się dnia 30 grudnia 2016 r. (piątek) o godz. 10:00 w sali Publicznego Gimnazjum Nr 9 (parter) w Łomży przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja z prac wójta między sesjami.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na XXIV sesji.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie na 2016 rok,
b) dotacji przedmiotowej z tytułu dopłaty dla odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
c) Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Łomża na 2017 rok,
d) budżetu Gminy Łomża na 2017 rok,
e) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017 – 2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017 - 2022,
f) zmian w składzie Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Łomża,
g) planu pracy Rady Gminy Łomża na 2017 rok,
h) planów pracy Komisji Rady Gminy Łomża na 2017 rok,
i) planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łomża na 2017 rok.
8. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy Łomża.
9. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie obrad.

PROJEKTY UCHWAŁ

Data powstania: piątek, 16 gru 2016 12:54
Data opublikowania: piątek, 16 gru 2016 12:57
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 3829 razy

Zawiadomienie o XXIV sesji Rady Gminy Łomża

Sesja odbędzie się dnia 30 listopada 2016 r. (środa) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łomża przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja z prac wójta między sesjami.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na XXIII sesji.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie na 2016 rok,
b) obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2017 rok,
c) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
d) rozwiązania Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Łomży,
e) regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łomża,
f) cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Łomża,
g) ustalenia wysokości opłat za świadczenia w punktach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Łomża,
h) zniesienia statusu pomnika przyrody,
i) wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy.
8. Rozpatrzenie wyników kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łomża.
9. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie obrad.

Data powstania: środa, 23 lis 2016 14:20
Data opublikowania: środa, 23 lis 2016 14:22
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 3742 razy

Zawiadomienie o XXIII sesji Rady Gminy Łomża

Sesja odbędzie się dnia 27 października 2016 r. (czwartek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łomża przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja z prac wójta między sesjami.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na XXII sesji.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie na 2016 rok,
b) wspólnej obsługi jednostek oświatowych gminy Łomża,
c) wystąpienia Gminy Łomża z organizacji Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemia Łomżyńska,
d) zmiany statutu Zakładu Usług Komunalnych Gminy Łomża,
e) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Grzymały Szczepankowskie, gmina Łomża,
f) zniesienia statusu pomnika przyrody,
g) Programu Współpracy Gminy Łomża z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.
8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych oraz o wynikach sprawdzianu i egzaminów w szkołach, których prowadzenie należy do zadań własnych Gminy Łomża.
9. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
10. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
11. Sprawy różne.
12. Zamknięcie obrad.

Data powstania: czwartek, 20 paź 2016 10:30
Data opublikowania: czwartek, 20 paź 2016 10:32
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 3843 razy

Zawiadomienie o XXII sesji Rady Gminy Łomża

Sesja odbędzie się dnia 31 sierpnia 2016 r. (środa) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łomża przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja Powiatowego Inspektoratu Weterynaryjnego na temat afrykańskiego pomoru świń.
4. Informacja z prac wójta między sesjami.
5. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na XXI sesji.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
8. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 r., o kształtowaniu się wieloletniej Prognozy Finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury.
9. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a) zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu,
b) zmian w budżecie na 2016 rok,
c) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
10. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
11. Sprawy różne.
12. Zamknięcie obrad.

Data powstania: wtorek, 23 sie 2016 11:44
Data opublikowania: wtorek, 23 sie 2016 12:17
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 4043 razy

Zawiadomienie o XXI sesji Rady Gminy Łomża

Sesja odbędzie się dnia 30 czerwca 2016 r. (czwartek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łomża przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja z prac wójta między sesjami.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na XX sesji.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu,
b) zmian w budżecie na 2016 rok,
c) zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych publicznych,
d) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Programu poprawy bezpieczeństwa i zwiększania dostępności do podstawowej sieci dróg województwa podlaskiego poprzez budowy, przebudowy i remonty dróg gminnych Gminy Łomża,
e) nadania nazwy ulic w miejscowości Janowo,
f) wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika.
8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
9. Sprawy różne.

Data powstania: wtorek, 21 cze 2016 15:43
Data opublikowania: wtorek, 21 cze 2016 15:45
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 4226 razy

Zawiadomienie o XX sesji Rady Gminy Łomża

Sesja odbędzie się dnia 31 maja 2016 r. (wtorek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łomża przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja z prac wójta między sesjami.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na XIX sesji.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
7. Sprawozdanie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej z działalności ośrodka za rok 2015 i przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej oraz ocena zasobów pomocy społecznej w gminie za 2015 rok.
8. Sprawozdanie z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2015 rok.
9. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Łomża z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2015.
10. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a) przyjęcia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łomża za 2015 rok,
b) udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Łomża,
c) zmian w budżecie na 2016 rok,
d) Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łomża,
e) pozbawienia statusu pomnika przyrody,
f) zmieniająca uchwałę w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łomża”.
11. Rozpatrzenie wyników kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łomża.
12. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
13. Sprawy różne.
14. Zamknięcie obrad.

Data powstania: wtorek, 17 maj 2016 09:10
Data opublikowania: wtorek, 17 maj 2016 09:15
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 4381 razy

Zawiadomienie o XIX sesji Rady Gminy Łomża

Sesja odbędzie się dnia 31 marca 2016 r. (czwartek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łomża przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja z prac wójta między sesjami.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na XVII i XVIII sesji.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a) uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łomża,
b) określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
c) metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty,
d) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,
e) dopłat dla odbiorców usług wodociągowych i kanalizacyjnych,
f) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łomża,
g) zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Usług Komunalnych Gminy Łomża z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu gminy,
h) udzielenia pomocy finansowej Województwu Podlaskiemu,
i) zmian w budżecie na 2016 rok,
j) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy,
k) wyboru delegatów do Stowarzyszenia p.n. Łomżyńskie Forum Samorządowe,
l) nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej Gminy Łomża,
m) zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej.
8. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz potrzeby związane z realizacją zadań.
9. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie obrad.

Data powstania: środa, 23 mar 2016 14:43
Data opublikowania: środa, 23 mar 2016 14:45
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 4633 razy

Zawiadomienie o XVIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Łomża

Sesja odbędzie się dnia 11 lutego 2016 r. (czwartek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łomża przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a) zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Czaplicach,
b) zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Puchałach.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Zamknięcie obrad.

Data powstania: środa, 10 lut 2016 15:14
Data opublikowania: środa, 10 lut 2016 15:16
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 4639 razy

Odwołanie XVIII sesji Rady Gminy Łomża

Przewodniczący Rady Gminy Łomża informuje, że w wyniku glosowania przeprowadzonego na posiedzeniu wspólnym Komisji Rady Gminy Łomża w dniu 8 lutego 2016 r. została odwołana XVIII sesja Rady Gminy łomża zaplanowana na dzień 9 lutego 2016 r.
Data powstania: poniedziałek, 8 lut 2016 12:29
Data opublikowania: poniedziałek, 8 lut 2016 12:37
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 4572 razy

Zawiadomienie o XVIII sesji Rady Gminy Łomża

Sesja odbędzie się dnia 9 lutego 2016 r. (wtorek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łomża przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja z prac wójta między sesjami.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na XVII sesji.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a) zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Czaplicach,
b) zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Puchałach.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie obrad.

Data powstania: wtorek, 2 lut 2016 08:14
Data opublikowania: wtorek, 2 lut 2016 08:16
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 4627 razy

Zawiadomienie o XVII sesji Rady Gminy łomża

Sesja odbędzie się dnia 29 stycznia 2016 r. (piątek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łomża przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja z prac wójta między sesjami.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na XVI sesji.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a) udzielenia pomocy finansowej powiatowi łomżyńskiemu,
b) określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych,
c) przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Łomża,
d) Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2021,
e) planu pracy Komisji Rady Gminy Łomża na 2016 rok,
f) planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łomża na 2016 rok.
8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie obrad.

Data powstania: piątek, 22 sty 2016 10:12
Data opublikowania: piątek, 22 sty 2016 10:14
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 4808 razy

Zawiadomienie o XVI sesji Rady Gminy Łomża

Sesja odbędzie się dnia 30 grudnia 2015 r. (środa) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łomża przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja z prac wójta między sesjami.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na XV sesji.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie na 2015 rok,
b) dopłat dla odbiorców usług wodociągowych i kanalizacyjnych,
c) Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Łomża na 2016 rok,
d) uchwalenia budżetu Gminy Łomża na 2016 rok,
e) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016 – 2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016 - 2020,
f) planu pracy Rady Gminy Łomża na 2016 rok,
g) planów pracy Komisji Rady Gminy Łomża na 2016 rok,
h) planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łomża na 2016 rok.
8.Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy Łomża.
9. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie obrad.

Data powstania: środa, 16 gru 2015 14:20
Data opublikowania: środa, 16 gru 2015 14:29
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 4900 razy

Zawiadomienie o XV sesji Rady Gminy Łomża

Sesja odbędzie się dnia 27 listopada 2015 r. (piątek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łomża przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja z prac wójta między sesjami.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na XIV sesji.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie na 2015 rok,
b) zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
c) określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych,
d) udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Podlaskiemu,
e) przyjęcia Programu Rozwoju Gminy Łomża do roku 2020,
f) uchwalenia Programu Współpracy Gminy Łomża z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok,
g) rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Łomża.
8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie obrad.

Data powstania: czwartek, 19 lis 2015 11:44
Data opublikowania: czwartek, 19 lis 2015 12:46
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 4961 razy

Zawiadomienie o XIV sesji Rady Gminy Łomża

Sesja odbędzie się dnia 27 października 2015 r. (wtorek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łomża przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a z następującym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja z prac wójta między sesjami.
 4. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na XIII sesji.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a) zmian w budżecie na 2015 rok,

b) obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2016 rok,

c) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

d) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,

e) uchylenia uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów.

 1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny oraz o wynikach sprawdzianu i egzaminów w szkołach, których prowadzenie należy do zadań własnych Gminy Łomża.
 2. Rozpatrzenie wyników kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łomża oraz przyjęcie wniosków i zaleceń pokontrolnych.
 3. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Sprawy różne.
 6. Zamknięcie obrad.
Data powstania: wtorek, 20 paź 2015 13:54
Data opublikowania: wtorek, 20 paź 2015 13:57
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 4962 razy

Zawiadomienie o XIII sesji Rady Gminy Łomża

Sesja odbędzie się dnia 29 września 2015 r. (wtorek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łomża przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Informacja z prac wójta między sesjami.

4. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na XII sesji.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a) udzielenia pomocy finansowej Województwu Podlaskiemu,

b) zmian w budżecie na 2015 rok,

c) Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Łomża na lata 2015 – 2018,

d) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Łomża,

e) ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży,

f) wyboru ławników,

g) zmiany w składzie Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Łomża,

h) zmiany w składzie Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Łomża.

8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

9. Sprawy różne.

10. Zamknięcie obrad.

Data powstania: wtorek, 22 wrz 2015 13:25
Data opublikowania: wtorek, 22 wrz 2015 13:30
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 4947 razy

Zawiadomienie o XII sesji Rady Gminy Łomża

Sesja odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2015 r. (piątek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łomża przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a z następującym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja z prac wójta między sesjami.
 4. Sprawozdanie z wykonania uchwały Rady Gminy podjętej na XI sesji.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury.
 8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a)      zmian w budżecie na 2015 rok,

b)      wystąpienia Gminy Łomża z Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Łomży,

c)      zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych publicznych,

d)     Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Łomża na lata 2015-2018,

e)      powierzenia Miastu Łomża zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego i upoważnienia Wójta Gminy do zawarcia porozumienia w tym przedmiocie,

f)       przyjęcia Strategii Zrównoważonego Rozwoju Łomżyńskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014 - 2020,

g)      zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników,

h)      rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej.

 1. Przyjęcie protokołów z X i XI sesji.
 2. Sprawy różne.

11. Zamknięcie obrad.

Data powstania: piątek, 21 sie 2015 14:33
Data opublikowania: piątek, 21 sie 2015 15:48
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 5152 razy

Zawiadomienie o XI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Łomża

Sesja nadzwyczajna, na wniosek Wójta Gminy Łomża, odbędzie się w dniu 24 lipca 2015 r. (piątek) o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łomża przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja z prac wójta między sesjami.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na X sesji.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie kontynuacji członkostwa Gminy Łomża w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie obrad.

Data powstania: czwartek, 23 lip 2015 18:36
Data opublikowania: czwartek, 23 lip 2015 18:44
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 5218 razy

Zawiadomienie o X sesji Rady Gminy Łomża

Sesja odbędzie się w dniu 30 czerwca 2015 r. (wtorek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łomża przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja z prac wójta między sesjami.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na IX sesji.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a) utworzenia Zakładu Usług Komunalnych Gminy Łomża,
b) przyjęcia statutu Zakładu Usług Komunalnych Gminy Łomża,
c) zmian w budżecie na 2015 rok,
d) wprowadzenia na terenie Gminy Łomża programu przyznającego uprawnienia rodzinom wielodzietnym pod nazwą: „Program Karta Dużej Rodziny”,
e) przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Łomża na lata 2015 – 2018,
f) powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników,
g) powierzenie Wójtowi Gminy uprawnień do stanowienia o wysokości cen i opłat albo o sposobie ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Łomża,
h) wyrażenia zgody na powołanie i przystąpienie do stowarzyszenia „Łomżyńskie Forum Samorządowe”.
8. Rozpatrzenie wyników kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łomża oraz przyjęcie wniosków i zaleceń pokontrolnych.
9. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie obrad.

Projekty uchwał

Data powstania: wtorek, 23 cze 2015 15:13
Data opublikowania: wtorek, 23 cze 2015 15:14
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 5173 razy

Zawiadomienie o IX sesji Rady Gminy Łomża

Sesja odbędzie się w dniu 29 maja 2015 r. (piątek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łomża przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja z prac wójta między sesjami.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na VIII sesji.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a) przyjęcia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łomża za 2014 rok,
b) udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Łomża,
c) zmian w budżecie na 2015 rok,
d) wprowadzenia na terenie Gminy Łomża „Programu Karta Dużej Rodziny”,
e) uchwalenia Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Łomża na lata 2015 – 2018,
f) zmiany powierzchni ekosystemu bagiennego.
8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie obrad.
Data powstania: wtorek, 19 maj 2015 13:34
Data opublikowania: wtorek, 19 maj 2015 13:36
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 5159 razy

Zawiadomienie o VIII sesji Rady Gminy Łomża

Sesja odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2015 r. (czwartek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łomża przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja z prac wójta między sesjami.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na VII sesji.
5. Informacja o wynikach wyborów do organów sołeckich na kadencję 2015-2019.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a) opłaty prolongacyjnej,
b) udzielenia pomocy finansowej powiatowi łomżyńskiemu,
c) ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych,
d) uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łomża na lata 2015-2019,
e)nadania nazwy ulicy w miejscowości Zawady,
f) przyjęcia statutu Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Łomży,
g) zmiany w składzie Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Łomża,
h) zmiany w składzie Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Łomża.
9. Sprawozdanie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej z działalności ośrodka za rok 2014 i przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej oraz ocena zasobów pomocy społecznej w gminie za 2014 rok.
10. Sprawozdanie z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2014 rok.
11. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Łomża z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2014.
12. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
13. Sprawy różne.
14. Zamknięcie obrad.
Data powstania: piątek, 24 kwi 2015 13:31
Data opublikowania: piątek, 24 kwi 2015 13:33
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 5270 razy

Zawiadomienie o VII sesji Rady Gminy Łomża

Sesja odbędzie się w dniu 26 marca 2015 r. (czwartek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łomża przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja z prac wójta między sesjami.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na VI sesji.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łomża,
b) przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Zrównoważonego Rozwoju Łomżyńskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020,
c) nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej Gminy Łomża,
d) dopłat dla odbiorców usług wodociągowych i kanalizacyjnych,
e) określenia kryteriów, dokumentów potwierdzających ich spełnianie oraz przyznania liczby punktów poszczególnym kryteriom obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Łomża,
f) uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łomża,
g) określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
h) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,
i) terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
j) zmian w budżecie na 2015 rok,
k) odwołania Skarbnika Gminy,
l) powołania Skarbnika Gminy.
8. Rozpatrzenie wyników kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łomża oraz przyjęcie wniosków i zaleceń pokontrolnych.
9. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie obrad.
Data powstania: czwartek, 19 mar 2015 13:41
Data opublikowania: czwartek, 19 mar 2015 13:43
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 5299 razy

Zawiadomienie o VI sesji Rady Gminy Łomża

Sesja odbędzie się w dniu 27 lutego 2015 r. (piątek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łomża przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja z prac wójta między sesjami.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na V sesji.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a) uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Łomża na lata 2015 – 2019,
b) przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Zrównoważonego Rozwoju Łomżyńskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020,
c) udzielenia pomocy finansowej powiatowi łomżyńskiemu,
d) zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych publicznych,
e) nadania nazwy ulicom w miejscowościach gminy Łomża,
f) aneksu do porozumienia dotyczącego współfinansowania wspólnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi miasta Łomża i okolicznych gmin – I etap,
g) zmiany uchwały w sprawie pielęgnacji pomników przyrody.
8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie obrad.
Data powstania: środa, 18 lut 2015 09:09
Data opublikowania: środa, 18 lut 2015 09:11
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 5511 razy

Zawiadomienie o V sesji Rady Gminy Łomża

Sesja odbędzie się w dniu 30 stycznia 2015 r. (piątek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łomża przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja z prac wójta między sesjami.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na IV sesji.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a) uchwalenia budżetu Gminy Łomża na 2015 rok,
b) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2020,
c) przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy Łomża na 2015 rok,
d) przyjęcia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łomża na 2015 rok.
8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie obrad.
Data powstania: środa, 21 sty 2015 09:46
Data opublikowania: środa, 21 sty 2015 10:03
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 5496 razy

Zawiadomienie o IV sesji Rady Gminy Łomża

Sesja odbędzie się w dniu 15 stycznia 2015 r. (czwartek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łomża przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja z prac wójta między sesjami.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na III sesji.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
7. Analiza projektu budżetu Gminy Łomża na rok 2015.
8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a) uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Łomża na 2015 rok,
b) zniesienia statutu pomnika przyrody,
c) pielęgnacji pomników przyrody,
d) powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łomża,
e) powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Łomża,
f) powołania Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Łomża,
g) zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Łomża na 2015 rok.
9. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie obrad.
Data powstania: czwartek, 8 sty 2015 13:46
Data opublikowania: czwartek, 8 sty 2015 13:48
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 5547 razy

Zawiadomienie o III sesji Rady Gminy Łomża

Sesja odbędzie się w dniu 29 grudnia 2014 r. (poniedziałek) o godz. 10:00 w sali Nr 313 (III piętro) Publicznego Gimnazjum Nr 9 im. Rodziny Lutosławskich w Łomży przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja z prac wójta między sesjami.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na I i II sesji.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a) wyznaczenia przedstawiciela do Zgromadzenia Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Łomży,
b) zmian w budżecie na 2014 rok.
8. Analiza projektu budżetu Gminy Łomża na 2015 rok.
9. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie obrad.

Po zamknięciu obrad, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łomża, odbędzie się uroczyste spotkanie opłatkowo-noworoczne.

Przewodniczący Rady
Mieczysław Kuzia

Data powstania: piątek, 19 gru 2014 10:59
Data opublikowania: piątek, 19 gru 2014 11:07
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 5419 razy

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Łomży z dnia 3 grudnia 2014 r.

w sprawie zwołania sesji Rady Gminy Łomża, w celu złożenia ślubowania przez nowo wybranego Wójta Gminy Łomża
W załączeniu treść postanowienia z porządkiem sesji
Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 3 gru 2014 11:00
Data opublikowania: środa, 3 gru 2014 11:02
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 5623 razy

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Łomży z dnia 25 listopada 2014 r.

w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy Łomża
Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 26 lis 2014 15:14
Data opublikowania: środa, 26 lis 2014 15:16
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 5816 razy