Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o XXXIV sesji Rady Gminy Łomża

Sesja odbędzie się dnia 29 listopada 2017 r. (środa) o godz. 10:00 w sali Publicznego Gimnazjum Nr 9 (parter budynku) w Łomży przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja z prac wójta między sesjami.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na XXXIII sesji.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie na 2017 rok,
b) obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2018 rok,
c) zmieniająca uchwałę w sprawie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Łomża,
d) dotacji przedmiotowej z tytułu opłaty dla odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
e) ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej,
f) wyrażenia zgody na dzierżawę na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łomża i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy,
g) wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczych straży pożarnych w działaniach ratowniczych i szkoleniowych,
h) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kupiskach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Kupiskach,
i) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Jarnutach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Jarnutach,
j) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. ppor. dh. Jadwigi Dziekońskiej ps. „Jadzia” w Konarzycach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. ppor. dh. Jadwigi Dziekońskiej ps. „Jadzia” w Konarzycach,
k) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Rodziny Jabłońskich w Pniewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Rodziny Jabłońskich w Pniewie,
l) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Podgórzu im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Podgórzu im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
m) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wygodzie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wygodzie,
n) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Puchałach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Puchałach,
o) wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika,
p) nadania nazwy ulicy w miejscowości Konarzyce,
q) uchwalenia „Programu Współpracy Gminy Łomża z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”.
8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie obrad.

PROJEKTY UCHWAŁ

Data powstania: środa, 22 lis 2017 15:35
Data opublikowania: środa, 22 lis 2017 15:38
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 3273 razy