Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o XXXV sesji Rady Gminy Łomża

Sesja odbędzie się dnia 29 grudnia 2017 r. (piątek) o godz. 10:00 w sali Publicznego Gimnazjum Nr 9 (parter budynku) w Łomży przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja z prac wójta między sesjami.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na XXXIV sesji.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a) Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Łomża na lata 2018-2022,
b) Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Łomża na lata 2018-2025,
c) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018,
d) diet sołtysów,
e) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu,
f) zmian w budżecie na 2017 rok,
g) budżetu Gminy Łomża na 2018 rok,
h) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomża na lata 2018-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2024,
i) określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5,
j) zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych publicznych,
k) oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łomża oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
l) zniesienia statusu pomnika przyrody,
m) trybu i zasad nadawania tytułów „Honorowy Obywatel Gminy Łomża” oraz „Zasłużony dla Gminy Łomża”,
n) planu pracy Rady Gminy Łomża na 2018 rok,
o) planów pracy Komisji Rady Gminy Łomża na 2018 rok,
p) planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łomża na 2018 rok.
8. Rozpatrzenie wyników kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łomża.
9. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy Łomża.
10. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
11. Sprawy różne.
12. Zamknięcie obrad.

PROJEKTY UCHWAŁ

Data powstania: czwartek, 14 gru 2017 12:25
Data opublikowania: czwartek, 14 gru 2017 12:28
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 3270 razy