Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja

Zgodnie z art. 24h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, do złożenia oświadczeń o swoim stanie majątkowym, zwanych dalej "oświadczeniami majątkowymi" są zobowiązani:

- radni
- wójt
- sekretarz gminy
- skarbnik gminy
- kierownicy jednostek organizacyjnych gminy
- osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu wójta.

WZORY OŚWIADCZEŃ MAJĄTKOWYCH

Oświadczenia majątkowe wraz z kopią swojego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) za rok poprzedni i jego korektą składają w dwóch egzemplarzach:

- radni - Przewodniczącemu Rady Gminy,
- wójt, przewodniczący Rady Gminy - Wojewodzie,
- sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownicy jednostek organizacyjnych, osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta - Wójtowi.

Informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych są jawne, z wyłączeniem informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejscu położenia nieruchomości: (art. 27d uosg).
Jawne informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej.
Oświadczenia te są sukcesywnie zamieszczane na naszych stronach.
Oświadczenia majątkowe są również udostępniane do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w pok. Nr 18A

Data powstania: piątek, 17 cze 2011 10:05
Data opublikowania: piątek, 17 cze 2011 10:06
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 39109 razy