Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego z dnia 22 maja 2024 r.

piątek, 24 maj 2024 15:26
Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego z dnia 22 maja 2024 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Na podstawie art. 11f ust.3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 311) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.)

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego z dnia 22 maja 2024 r.

czwartek, 23 maj 2024 12:55
Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego z dnia 22 maja 2024 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Na podstawie art. 11f ust.3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 311) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.)

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego nr AB-I.7820.5.3.2024.IA z dnia 21 maja 2024 r.

środa, 22 maj 2024 15:07
Wojewoda Podlaski zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (DZ. U. z 2024 r., poz 311), raz art. 10 § 1 i art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572) zawiadamiam, że Wojewoda Podlaski wszczął postępowanie administracyjne z wniosku Zarządu Województwa Podlaskiego - właściwego zarządcy drogi, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Wojciecha Grzybowskiego, z dnia 03.04.2024 r., uzupełnionego pismem z dnia 15.05.2024 r. znak: JK/0338/05/15/2024 w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego i udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej NR 677 w ramach zadania pn.: ,,Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 677 - na odcinku Konarzyce - Śniadowo - odcinek I" - informacje szczegółowe w załączeniu.

Obwieszczenie Wójta Gminy Łomża

środa, 12 cze 2024 10:16
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Wójta Gminy Łomża

środa, 12 cze 2024 09:41
o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Wójta Gminy Łomża

środa, 12 cze 2024 09:39
o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Wójta Gminy Łomża

środa, 12 cze 2024 09:38
o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego6

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

wtorek, 11 cze 2024 08:02
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie studni na dz. 257/4 obręb Rybno i pobór wód podziemnych na dz. 259/4, 264/6 i 257/4 obręb Rybno

Obwieszczenie Wójta Gminy Łomża

poniedziałek, 10 cze 2024 14:02
o wydaniu postanowienia prostującego omyłkę w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Wójta Gminy Łomża

poniedziałek, 10 cze 2024 14:00
o wydaniu postanowienia prostującego omyłkę w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zawiadomienie-Obwieszczenie Wójta Gminy Łomża

wtorek, 30 kwi 2024 11:42
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego nr AB-I.7820.1.1.2024.AK z dnia 25 kwietnia 2024 r.

poniedziałek, 29 kwi 2024 13:47
o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu w dniu 23.04.2024 r. decyzji zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany i udzieleniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej ja rozbudowie drogi krajowej Nr 63 na odcinku od km 154+336 do km 156+903 z przejściem przez m. Wygoda.

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego nr AB-I.7820.1.1.2024.AK z dnia 25 kwietnia 2024 r.

poniedziałek, 29 kwi 2024 13:41
o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu w dniu 23.04.2024 r. decyzji zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany i udzieleniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej ja rozbudowie drogi krajowej Nr 63 na odcinku od km 154+336 do km 156+903 z przejściem przez m. Wygoda.

Zawiadomienie Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży

piątek, 26 kwi 2024 08:48
o planowanych konsultacjach społecznych, które odbędą się w dniu 09.05.2024 r. o godzinie 18:00 w budynku Świetlicy Wiejskiej w m. Giełczyn.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora w Łomży

piątek, 26 kwi 2024 08:57
w sprawie stwierdzenia przydatności wody do spożycia z wodociągu Podgórze

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora w Łomży

piątek, 26 kwi 2024 08:56
w sprawie stwierdzenia przydatności wody do spożycia z wodociągu Jarnuty

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora w Łomży

piątek, 19 kwi 2024 08:29
w sprawie stwierdzenia przydatności wody do spożycia z wodociągu Nowe Kupiski

Informacje o planowanych pomiarach pól elektromagnetycznych

środa, 14 lut 2024 13:42
realizowanych przez Laboratorium Badań Środowiskowych NetWorks!

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego AB-I.7840.6.30.2023.OW z dnia 02 kwietnia 2024 r.

czwartek, 4 kwi 2024 14:28
Wojewoda Podlaski podaje do wiadomości publicznej, że na wniosek PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. z siedzibą przy ulicy Targowej 74 w Warszawie została wydana decyzja nr 6/Z/2024 z dnia 29.03.2024r. AB-I.7840.6.30.2023.OW, która zatwierdziła projekt zagospodarowania projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany i udzieliła KP Polskim Liniom Kolejowym S.A. z siedzibą przy ulicy Targowej 74 w Warszawie, pozwolenia na przebudowę linii klejowej nr 49 Śniadowo - Łomża, na odcinku od km -0,221 do km 17,040 oraz linii kolejowej nr 36 Ostrołęka - Łapy na odcinku od km 24,050 do km 29,300 w ramach projektu pn.: ,,Rewitalizacja linii kolejowej nr 49 na odcinku Śniadowo - Łomża" - szczegóły w załączeniu.

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego AB-I.7840.6.30.2023.OW z dnia 02 kwietnia 2024 r.

czwartek, 4 kwi 2024 14:10
Wojewoda Podlaski podaje do wiadomości publicznej, że na wniosek PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. z siedzibą przy ulicy Targowej 74 w Warszawie została wydana decyzja nr 6/Z/2024 z dnia 29.03.2024r. AB-I.7840.6.30.2023.OW, która zatwierdziła projekt zagospodarowania projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany i udzieliła KP Polskich Linii Kolejowych S.A. z siedzibą przy ulicy Targowej 74 w Warszawie, pozwolenia na przebudowę linii klejowej nr 49 Śniadowo - Łomża - szczegóły w załączeniu.

Zawiadomienie Wojewody Podlaskiego WG-III.7570.3.451.2023.PD

wtorek, 2 kwi 2024 13:03
z dnia 28 marca 2024 r. dotyczące decyzji administracyjnej w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomości oznaczone jako działki nr 1/1, 1/2, 209/1 położone w obrębie ewidencyjnym Wygoda, przejęte z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na podstawie ostatecznej decyzji Wojewody Podlaskiego Nr 7/2023 znak AB-I.7820.1.2.2023.AK z dnia 25 lipca 2023 r.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora w Łomży

czwartek, 28 mar 2024 14:28
w sprawie stwierdzenia przydatności wody do spożycia z wodociągu Siemień

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora w Łomży

czwartek, 28 mar 2024 14:27
w sprawie stwierdzenia przydatności wody do spożycia z wodociągu Jarnuty

Informacja Wójta Gminy Łomża o zamiarze zorganizowania zgromadzenia

czwartek, 15 lut 2024 08:28
Wójt Gminy Łomża informuje, że do Urzędu Gminy Łomża wpłynęło zgłoszenia zorganizowania zgromadzenia w dniu 20 lutego 2024 r. (wtorek), w godz. 11.00 – 16.00 przy węźle drogowym „Łomża Południe” na trasie S61 wraz z zajęciem jezdni drogi ekspresowej w obu kierunkach oraz na rondzie na drodze DW677 w Konarzycach wraz z dojazdem do S61. Organizatorem zgromadzenia jest Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych „Solidarność” Województwa Podlaskiego.

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego z dnia 31.01.2024 r.

piątek, 2 lut 2024 15:36
o wydaniu w dniu 31 stycznia 2024 r. decyzji nr 1/24 znak ROŚB.6740.2.15.2023 udzielającej Wójtowi Gminy Łomża zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: "Rozbudowa z przebudową drogi gminnej nr 105734B w ramach inwestycji pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej nr 105734B ulica Spokojna we wsi Giełczyn" gm. Łomża.

SPRAWOZDANIE ZBIORCZE Z REALIZACJI ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU ŚWIADCZENIA USŁUG PUBLICZNYCH W ZAKRESIE PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W RAMACH PRZEWOZÓW AUTOBUSOWYCH - 2023 ROKU

środa, 31 sty 2024 12:57

Obwieszczenie Starosty Łomzyńskiego z dnia 24 stycznia 2024r. o wszczęciu postepowania administracyjnego

piątek, 26 sty 2024 14:04

Zawiadomienie Wojewody Podlaskiego z dnia 09 stycznia 2024r. WG-III.7536.102.2023.HK

poniedziałek, 22 sty 2024 10:59
Dotyczącego prowadzonego z urzędu postępowania administracyjnego w przedmiocie ustalenia odszkodowania za szkody powstałe na skutek ograniczeniu w korzystaniu z części nieruchomości, oznaczonej jako działka 406/9 położonej w obrębie 0037 Stare Modzele, gm. Łomża. Przewidziana ostateczną decyzją Wojewody Podlaskiego Nr 2/2020

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego AB-I.7820.1.2.2023.AK z dnia 12 stycznia 2024 r.

piątek, 19 sty 2024 10:03
o sprostowaniu omyłki pisarskiej w decyzji Wojewody Podlaskiego nr 7/2023 z dnia 31.07.2023 r. znak: AB-I.7820.1.2.2023.AK

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego AB-I.7820.1.2.2023.AK z dnia 15 stycznia 2024 r.

czwartek, 18 sty 2024 08:38
o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji Wojewody Podlaskiego Nr 7/2023 z dnia 2023 z dnia 25.07.2023 r. znak: AB-I.7820.1.2.2023.AK o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi krajowej Nr 63 na odcinku od 154+336 do km 156+903 z przejściem przez m. Wygoda.

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego AB-I.7820.2.3.2023.MB z dnia 15 listopada 2023 r.

czwartek, 11 sty 2024 10:15
o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję Wojewody Podlaskiego Nr 6/2020 z dnia 12.11.2020 r. znak AB-I.7820.2.3.2019.MB.

Plan kontroli - nieruchomości niezamieszkałe

wtorek, 9 sty 2024 13:46

Zawiadomienie Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Ostrołęce

czwartek, 4 sty 2024 15:40
o wydaniu w dniu 19.12.2023 r. decyzji znak: BI.ZUZ.5.4210.190.2023.JR udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na zadanie pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1912B w pikietażu roboczym od km 0+000,00 do około km 7+806,93 wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej".

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

środa, 3 sty 2024 15:17
o zgromadzeniu dodatkowych materiałów i dokumentów dotyczących prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno budowlanego i udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej na zadanie pod nazwą: "Rozbudowa z przebudową drogi gminnej nr 105734B ulica Spokojna we wsi Giełczyn".

INFORMACJA O NEGATYWNYM WYNIKU PRZETARGU ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości o nr ewid. 429/5 o pow. 0,0100 ha w Pniewie

środa, 3 sty 2024 11:30

Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łomża

wtorek, 2 sty 2024 11:40

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

środa, 20 gru 2023 15:16
z dnia 20 grudnia 2023 r., o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego i udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: "Przebudowa drogi gminnej nr 105734B ulica Spokojna we wsi Giełczyn"

Zawiadomienie Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Ostrołęce

poniedziałek, 11 gru 2023 10:23
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz usługi wodne, w związku z rozbudową drogi gminnej nr 152 167B ulica Lawendowa i ulica Różana oraz drogi gminnej nr 105 818B ulica Jaśminowa we wsi Janowo.

Zawiadomienie Wojewody Podlaskiego

czwartek, 30 lis 2023 10:48
o zgromadzeniu materiału dowodowego w przedmiocie ustalenia odszkodowania za działkę nr 269/1 obręb ewidencyjny Stare Modzele.

Raport z dnia 23 listopada 2023 r. z konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Łomży

wtorek, 28 lis 2023 14:49

Informacja o przebiegu i wynikach konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Łomży

wtorek, 28 lis 2023 14:43

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce

piątek, 17 lis 2023 11:25
BI.ZUZ.5.4210.190.2023.JR

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego

czwartek, 16 lis 2023 16:09
o możliwości zapoznania się z treścią decyzji Wojewody Podlaskiego Nr 16/2023 z dnia 08.11.2023 r. znak AB-I.7820.2.3.2023.MB

Obwieszczenie Wójta Gminy Zambrów

piątek, 27 paź 2023 10:54
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie napowietrznej i kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 KV – oświetlenia drogowego na częściach działek o numerach: 195/1, 192, 194/1 i 193 położonych w obrębie ewidencyjnym Modzele – Skudosze, gmina Łomża oraz na części działki o numerze 255/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Czerwony Bór, gmina Zambrów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Łomża

środa, 25 paź 2023 14:27

Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku PGW Wody Polskie

piątek, 20 paź 2023 08:50
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych i usługę wodną obejmującą odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do urządzeń wodnych.

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego z dnia 27 września 2023r.

poniedziałek, 2 paź 2023 08:10
w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Wojewody Podlaskiego Nr 6/2020 z dnia 12.11.2020r. znak AB-I.7820.2.3.2019.MB, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi ekspresowej S-61, na odcinku od węzła Łomża Zachód do węzła Kolno, wraz z budową odcinka drogi krajowej nr 64 na docinku od węzła Łomża Północ do Elżbiecin , wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną , na terenie gmin: Łomża, Miasto Łomża i Piątnica, powiat łomżyński

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu

czwartek, 28 wrz 2023 13:14
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych obrębów ewidencyjnych gminy Łomża

Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku PGW Wody Polskie

poniedziałek, 25 wrz 2023 12:08
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w ramach zadania pn.:"Budowa drogi gminnej nr 105713B we wsi Nowe Wyrzyki".

Zawiadomienie Wojewody Podlaskiego

poniedziałek, 18 wrz 2023 09:09
o wydaniu w dniu 11 września 2023 r. decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za szkody powstałe w skutek ograniczonego sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonej jako działka nr 65 obr. Czaplice gm. Łomża.

Wójt Gminy Łomża

czwartek, 14 wrz 2023 08:25
podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

środa, 13 wrz 2023 12:37
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj. wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów ścieków przemysłowych na działkach nr geod. 374/1, 374/2, 375 obręb Podgórze

Zawiadomienie Wojewody Podlaskiego

piątek, 1 wrz 2023 15:36
o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość oznaczoną nr geodezyjnym 143/1 obr. Stare Modzele, Gmina Łomża

Postanowienia Nr 76/2023 Komisarza Wyborczego w Łomży z dnia 25 sierpnia 2023 r.

wtorek, 29 sie 2023 12:57
w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Łomża do stanu faktycznego

OBWIESZCZENIE

czwartek, 17 sie 2023 13:54
Wójta Gminy Łomża o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

piątek, 11 sie 2023 09:30
Zawiadomienie w sprawie informacji o wydaniu dnia 07.08.2023 r. postanowienia o zmianie decyzji znak: BI.ZUZ.5.4210.191.2022.MP z dna 23.05.2023.r udzielającej PEPEES S.A., ul. Poznańska 121, 18-402 Łomża, pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne obejmujące wprowadzanie do wód rzeki Narew istniejącymi ujściami, oczyszczonych na obiektach łąkarskich Mątwica-Kupiski i Kupiski-Jednaczewo, ścieków przemysłowych. Szczegóły w załączniku.

Zapytanie ofertowe

czwartek, 10 sie 2023 15:27
„Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag z terenu gminy Łomża’’

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego

piątek, 4 sie 2023 15:12
o wydaniu przez Wojewodę Podlaskiego decyzji nr 7/2023 z dnia 25.07.2023 r. znak AB-I.7820.1.2.2023.AK o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi krajowej Nr 63 na odcinku od km 154+336 do km 156+903 z przejściem przez m. Wygoda.

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

środa, 2 sie 2023 10:26
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych obejmujących budowę zbiornika retencyjno - rozsączającego, budowę wylotu kanalizacji deszczowej oraz usługi wodne na działce nr ewid. 37/15, obręb Zosin.

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego

wtorek, 1 sie 2023 11:17
o wydaniu decyzji nr 7/2023 z dnia 25.07.2023 r. znak AB-I.7820.1.2.2023.AK o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi krajowej Nr 63 na odcinku od km 154+336 do km 156+903 z przejściem przez m. Wygoda oraz o zatwierdzeniu podziału nieruchomości.

Zawiadomienie Wojewody Podlaskiego

wtorek, 1 sie 2023 11:07
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania za szkody powstałe na skutek ograniczenia w korzystaniu z części nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 406/9 obr. Stare Modzele gm. Łomża, w związku z realizacją inwestycji drogowej - Budowy drogi ekspresowej s-61 Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn, odcinek węzeł "Łomża Południe" (z węzłem) - węzeł "Łomża Zachód" (bez węzła) wraz z budową odcinka drogi krajowej Nr 63

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

środa, 19 lip 2023 12:01
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz na usługę wodną tj. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych w ramach inwestycji " Rewitalizacja linii kolejowej nr 49 na odcinku Śniadowo - Łomża. Szczegóły w załączniku

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku

czwartek, 13 lip 2023 15:28
o wydaniu postanowienia dotyczącego nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji z dnia 22.06.2023 r. znak: BI.RUZ.4210.19.2023.AK

Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku PGW Wody Polskie

piątek, 30 cze 2023 15:37
o wydaniu decyzji nr BI.RUZ.4210.19.2023.AK z dnia 22.06.2023 r.

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

piątek, 30 cze 2023 15:35
o wydaniu w dniu 27 czerwca 2023 r. decyzji nr 9/2023 znak ROŚB.6740.2.12.2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zadania pn.: "Rozbudowa drogi w zakresie przebudowy przejścia dla pieszych wraz z obszarem dojścia do przejścia w miejscowości Jarnuty".

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego

piątek, 16 cze 2023 15:06
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi krajowej Nr 63 na odcinku od km 154+336 do km 156+903 z przejściem przez m. Wygoda, oraz o zatwierdzeniu podziału nieruchomości.

Zapytanie ofertowe

wtorek, 6 cze 2023 08:36
„Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag z terenu gminy Łomża’’

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego z dnia 31 maja 2023r. AB-IV.746.6.2023.EK

piątek, 2 cze 2023 11:36
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie linii kolejowej nr 49 Śniadowo - Łomża oraz linii kolejowej nr 36 Ostrołęka - Łapy

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego z dnia 29 maja 2023r. o zgromadzeniu dodatkowych materiałów i dokumentów

piątek, 2 cze 2023 11:25
w sprawie wydania decyzji ZRID ,, Rozbudowa drogi w zakresie przebudowy przejść dla pieszych wraz z dojściem do przejścia w miejscowości Jarnuty"

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

czwartek, 1 cze 2023 14:24
Zawiadomienie dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego, w sprawie ustalenia kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Starosty Łomżyńskiego w zakresie odprowadzania oczyszczonych ścieków do rowu melioracyjnego na działce o nr ewid. 109/2 obręb Wygoda

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

piątek, 26 maj 2023 13:00
Zawiadomienie dotyczące wydania decyzji udzielającej PPEES S.A. pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne obejmujące wprowadzenie do wód rzeki Narew ścieków przemysłowych będących mieszaniną ścieków przemysłowych biologicznych rozkładanych, socjalno-bytowych i wód chłodniczych. Szczegóły w załączniku

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

czwartek, 18 maj 2023 10:32
Zawiadomienie w sprawie wygaszenia w części decyzji Regionalnego Dyrektora Gospodarki Wodnej w Białymstoku oraz udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną, wykonanie urządzeń wodnych i lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Narew nowych obiektów budowlanych związanych z realizacją inwestycji pn. „Projekt i budowa drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka- Szczuczyn, odcinek: od węzła „Łomża Zachód” (z węzłem) do węzła „Kolno” (bez węzła) wraz z budową odcinka drogi krajowej nr 64, wszczęte na wniosek Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, reprezentowanego przez pełnomocnika, nie może być załatwione w terminie. Szczegóły w załączniku

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

środa, 17 maj 2023 10:45
z dnia 16 maja 2023r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 105 727B we wsi Giełczyn gm. Łomża"

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego

poniedziałek, 8 maj 2023 08:29
o wydaniu decyzji administracyjnej AB-I.7820.2.3.2019.MB

Sprzedaż końcowa węgla

piątek, 5 maj 2023 07:59
Na podstawie art. 14a. ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych Gmina Łomża ogłasza sprzedaż końcową tego paliwa.

Postanowienie Nr 14/2023 Komisarza Wyborczego w Łomży z dnia 27 kwietnia 2023 r.

czwartek, 27 kwi 2023 15:21
w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Łomża do stanu faktycznego

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

środa, 26 kwi 2023 14:51
o wydaniu w dniu 21 kwietnia 2023r. decyzji nr 6/2023 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: "Budowa drogi gminnej nr 105692B Mikołajki - Boguszyce".

Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku PGW Wody Polskie

czwartek, 20 kwi 2023 14:35
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wygaszenia części decyzji Regionalnego Dyrektora Gospodarki Wodnej w Białymstoku z dnia 26 września 2019 r. nr BI.RUZ.421.40.2019.MK oraz udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną, wykonanie urządzeń wodnych i lokalizację nowych obiektów budowlanych związanych z realizacją inwestycji pn." Projekt i budowa drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn odcinek od węzła "Łomża Zachód" (z węzłem) do węzła "Kolno" (bez węzła)

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego

czwartek, 9 mar 2023 13:39
w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno - budowlanego i udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 105 727B ulica Jesionowe we wsi Giełczyn" gm. Łomża

OBWIESZCZENIE

piątek, 3 mar 2023 12:12
o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Owieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wszczęciu postępowania

piątek, 3 mar 2023 08:14
w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno - budowlanego i udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: "Budowa drogi gminnej nr 105692B Mikołajki - Boguszyce".

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego

czwartek, 2 mar 2023 14:28
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Wojewody Podlaskiego Nr 6/2022 z dnia 12.11.2020 znak AB-I.7820.2.3.2019.MB o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi ekspresowej S-61 na odcinku od węzła Łomża Zachód (z węzłem) do węzła Kolno (bez węzła).

Informacja

czwartek, 2 mar 2023 11:29
Urząd Gminy Łomża wystawia na sprzedaż ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy JELCZ 422 - GCBA 5/24 - 010/JZS będący w ciągłym podziale bojowym OSP w Starych Kupiskach.

OBWIESZCZENIE

piątek, 24 lut 2023 11:50
o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora w Łomży

środa, 22 lut 2023 08:19
w sprawie stwierdzenia przydatności wody do spożycia z wodociągu Nowe Kupiski

Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku PGW Wody Polskie

piątek, 3 lut 2023 15:05
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w ramach inwestycji pn.: "Projekt i budowa drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn, odcinek: węzeł "Łomża Zachód" z węzłem - węzeł "Kolno" (bez węzła)".

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora w Łomży

środa, 1 lut 2023 08:25
w sprawie stwierdzenia przydatności wody do spożycia z wodociągu Nowe Kupiski

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce

poniedziałek, 30 sty 2023 15:38
dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w związku z rozbudową drogi w zakresie przebudowy przejść dla pieszych wraz z obszarem dojścia do przejścia w miejscowości Jarnuty.

Informacja o przeprowadzaniu przez osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie okresowej kontroli źródeł ogrzewania

czwartek, 15 gru 2022 07:50
Na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (DZ.U. z 2022.1692 z późn.zm.) w związku z przepisami wydanymi na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (DZ.U. z 2021 r. poz. 869 i 2490 oraz z 2022 r. poz. 1557) Wójt Gminy Łomża informuje, że na właścicielach i zarządcach obiektów budowlanych spoczywa ustawowy obowiązek zapewnienia co najmniej jednej w roku kontroli stanu technicznego przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych.

Informacja Wójta Gminy Łomża

poniedziałek, 2 sty 2023 15:38
o przystąpieniu do zakupu preferencyjnego węgla

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora w Łomży

środa, 21 gru 2022 12:35
w sprawie stwierdzenia przydatności wody do spożycia z wodociągu Nowe Kupiski

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego

czwartek, 15 gru 2022 15:31
w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu i udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: Budowa przejść dla pieszych wraz z obszarem dojścia do przejścia w m. Jarnuty".

Ogłoszenie o konkursie

środa, 7 gru 2022 08:16
Wójt Gminy Łomża ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury Gminy Łomża z siedzibą przy ul. Łomżyńska 30, Podgórze, 18-400 Łomża (na czas określony pięciu lat, nie później niż od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2027 r.)

Informacja Wójta Gminy Łomża

wtorek, 8 lis 2022 15:13
o zamiarze ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Kultury gminy Łomża

Informacja Wójta Gminy Łomża

wtorek, 8 lis 2022 15:09
Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022r. poz. 2236) Gmina Łomża informuje o przystąpieniu Gminy Łomża do zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych do dnia 31 grudnia 2022 r.

Zawiadomienie Dyrektora Zarzsadu Zlewni w Białymstoku BI.RUZ.4210.87.2022.AK z dnia 26.10.2022 r.

poniedziałek, 31 paź 2022 13:17
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wygaszenia w części decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku PGW Wody Polskie z dnia 25 września 2019 r., znak BI.RUZ.721.38.2019.KB oraz udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wały przeciwpowodziowe oraz wody powierzchniowe płynące obiektów mostowych.

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego

czwartek, 27 paź 2022 15:24
w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania Wójtowi Gminy Łomża zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie przejść dla pieszych w miejscowości Pniewo.

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego

czwartek, 27 paź 2022 15:21
w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu i udzielenia Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie przejść dla pieszych w miejscowości Pniewo

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży

piątek, 14 paź 2022 14:19
z dnia 13 października 2022 r.

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o zgromadzeniu dodatkowych materiałów i dokumentów

piątek, 30 wrz 2022 14:47
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i zatwierdzeniu projektu budowlanego na zadanie pod nazwą: "Budowa drogi gminnej nr 105758B ulica Cicha we wsi Stare Kupiski".

Plan polowań Koła Łowieckiego Sokół 2022/2023

czwartek, 22 wrz 2022 14:04