Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego nr AB-I.7820.5.3.2024.IA z dnia 21 maja 2024 r.

Wojewoda Podlaski zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (DZ. U. z 2024 r., poz 311), raz art. 10 § 1 i art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572) zawiadamiam, że Wojewoda Podlaski wszczął postępowanie administracyjne z wniosku Zarządu Województwa Podlaskiego - właściwego zarządcy drogi, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Wojciecha Grzybowskiego, z dnia 03.04.2024 r., uzupełnionego pismem z dnia 15.05.2024 r. znak: JK/0338/05/15/2024 w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego i udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej NR 677 w ramach zadania pn.: ,,Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 677 - na odcinku Konarzyce - Śniadowo - odcinek I" - informacje szczegółowe w załączeniu.
Pliki do pobrania: