Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o XXXVI sesji Rady Gminy Łomża

Sesja odbędzie się dnia 16 marca 2018 r. (piątek) o godz. 10:00 w sali Publicznego Gimnazjum Nr 9 (parter budynku) w Łomży przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja z prac wójta między sesjami.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na XXXV sesji.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu,
b) zmian w budżecie na 2018 rok,
c) wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego,
d) Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łomża,
e) zmieniająca uchwałę w sprawie Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży,
f) ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Łomża dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego,
g) likwidacji Szkoły Podstawowej w Czaplicach,
h) uchwalenia „Programu Współpracy Gminy Łomża z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”,
i) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Łomża na lata 2018-2022,
j) pozbawienia statusu pomnika przyrody,
k) nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Łomża”,
l) podziału Gminy Łomża na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym,
m) podziału Gminy Łomża na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
8. Sprawozdanie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej z działalności ośrodka za rok 2017 i przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej oraz ocena zasobów pomocy społecznej w gminie za 2017 rok.
9. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2017 rok.
10. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz potrzeby związane z realizacją zadań.
11. Sprawozdanie z realizacji Programu Karta Dużej Rodziny za 2017 rok.
12. Rozpatrzenie wyników kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łomża.
13. Sprawy różne.
14. Zamknięcie obrad.

PROJEKTY UCHWAŁ

Data powstania: piątek, 9 mar 2018 11:23
Data opublikowania: piątek, 9 mar 2018 11:25
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 2936 razy