Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Projekt uchwały Rady Gminy Łomża w sprawie budżetu gminy na 2005 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4,pkt.9 lit. d, e i pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 roku Nr 23,poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806 z 2003 roku Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, oraz art. 6, art.12 , art.48 ust.1, art.52, art. 116, art.124, art.128 ust.3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych/z 2003 roku Dz. U. Nr 15, poz. 148, zm. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851 /
Rada Gminy uchwala, co następuje :

§ 1

ustala się:
1. dochody budżetu Gminy w wysokości 12 643 787 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. wydatki budżetu Gminy w wysokości 12 587 787 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych
zgodnie z załącznikiem Nr 3
4. nadwyżkę planu dochodów w wysokości 56 000 zł. przeznacza się na
spłatę pożyczki na budowę składowiska odpadów komunalnych 56 000 zł

§ 2

Ustala się :
rezerwę ogólną w wysokości – 125 878 zł.

§ 3

Ustala się limit wydatków na zadania inwestycyjne w 2005 roku w wysokości
1799 066 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 4

Ustala się dotację dla podmiotów publicznych i nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 135 242 zł.- zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 5

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 6

Dochody w kwocie 65 000 zł pochodzące z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się w planie wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 7

Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu gminy zgodnie z
Załącznikiem Nr 7.

§ 8

Przyjmuje się prognozę kwoty długu budżetu Gminy stanowiącą załącznik Nr 8.

§ 9

Upoważnia się wójta Gminy do :
dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków
między rozdziałami i paragrafami w ramach działu/ za wyjątkiem zwiększania środków na wynagrodzenia § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników/

§ 10

Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez wójta Gminy w roku budżetowym do kwoty – 250 000 zł.

§ 11

Upoważnia się wójta Gminy do :
1. Lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach aniżeli prowadzący obsługę rachunku gminy.
2. Zaciągania zobowiązań oraz spłat zobowiązań w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2.
3. Samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 1 500 000 zł.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego .
Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 26 lis 2004 11:39
Data opublikowania: piątek, 26 lis 2004 11:52
Opublikował(a): Anna Lachowska
Zaakceptował(a): Zofia Brokowska
Artykuł był czytany: 2701 razy