Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Łomża.

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. Nr 717, Nr 162, poz. 1568) Rada Gminy Łomża po rozpatrzeniu sprawozdania Wójta z wykonania budżetu gminy za rok 2003 oraz wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łomża o udzielenie absolutorium z tego tytułu uchwala, co następuje:

§ 1

Udzielić absolutorium Wójtowi Gminy.

§ 2

Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół
w Łomży niniejszą uchwałę.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Data powstania: czwartek, 25 mar 2004 10:11
Data opublikowania: czwartek, 25 mar 2004 10:13
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 2945 razy