Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Projekt uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży nappojów alkoholowych.

UCHWAŁA NR ........... RADY GMINY ŁOMŻA z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231, Nr 167, poz. 1372, z 2003 r. Nr 80, poz. 719 i Nr 122, poz. 1143) uchwala się, co następuje:

§ 1
Ustala się na terenie Gminy Łomża liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży w ilości 11 punktów oraz do spożycia poza miejscem sprzedaży w ilości 11 punktów.

§ 2
Traci moc Uchwała Nr VI/32/03 Rady Gminy Łomża z dnia 29 kwietnia 2003 r.
w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łomża.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Data powstania: wtorek, 9 mar 2004 10:01
Data opublikowania: wtorek, 9 mar 2004 10:09
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 3131 razy