Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Projekt uchwały w sprawie ustalenia dni i godzin przyjęć obywateli w sprawach skarg i wniosków przez Przewodniczącego Rady Gminy Łomża.

środa, 9 sie 2006 10:35
Na podstawie art. 253 § 1 - 4, w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.1)) Rada Gminy uchwala, co następuje:

Projekt uchwały w sprawie podziału gminy Łomża na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

wtorek, 25 kwi 2006 12:06

Projekt uchwały o zmianie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łomża.

środa, 9 sie 2006 10:37
Na podstawie art. 7, ust. 1, pkt. 3, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Nr 142, poz. 1591, z 2002 Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego uchwala się,co następuje :

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Łomża.

wtorek, 25 kwi 2006 12:21

Uchwała Nr XXXVII/208/06 Rady Gminy Łomża z dnia 22 sierpnia 2006 r.

czwartek, 17 sie 2006 12:22

Projekt uchwały w sprawie utworzenia obwodów głosowania na terenie gminy Łomża.

poniedziałek, 8 maj 2006 09:53

projekt uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porzadku na terenie Gminy Łomża

środa, 26 kwi 2006 08:18