Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Projekt uchwały w sprawie ustalenia Planu Pracy Rady Gminy Łomża na rok 2005.

poniedziałek, 24 sty 2005 12:08

Projekt uchwały

poniedziałek, 24 sty 2005 12:13
w sprawie ustalenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej, Komisji Rozwoju Gospodarczego i Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Łomża na rok 2005.

Projekt uchwały

poniedziałek, 24 sty 2005 12:17
w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Królowej Bony.

Projekt uchwały

poniedziałek, 24 sty 2005 12:18
w sprawie nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Kupiskach.

Projekt Uchwały

poniedziałek, 24 sty 2005 12:32
w sprawie zatwierdzenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Łomża na rok 2005.

Projekt uchwały w sprawie odwołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

poniedziałek, 16 maj 2005 10:48

projekt Uchwaływ sprawie powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Gminy Łomża.

poniedziałek, 16 maj 2005 10:50

Projekt Uchwały w sprawie załatwienia skargi na Wójta Gminy Łomża.

poniedziałek, 16 maj 2005 10:52

Projekt uchwały w sprawie nazewnictwa ulic wsi Zawady

środa, 18 maj 2005 12:46

Projekt uchwały w sprawie wyboru banku na bankową obsługę budżetu Gminy Łomża.

wtorek, 28 cze 2005 14:46

Projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na dożywianie dzieci.

wtorek, 9 sie 2005 13:23

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na używanie nazwy miejscowości „Podgórze” w nazwie zakładu pracy.

wtorek, 9 sie 2005 13:25

Projekt Uchwały w sprawie załatwienia skargi na działalność radnego Rady Gminy Łomża.

wtorek, 9 sie 2005 13:27

Projekt Uchwały w sprawie utworzenia Internetowego Rynku Rolno-Towarowego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łomży.

wtorek, 9 sie 2005 14:23

projekt uchwały

środa, 9 sie 2006 15:20
zmiany przyjęcia Planu Rozwoju miejscowości Jednaczewo

Projekt Uchwały Nr ...Rady Gminy Łomża z dnia 29 czerwca 2005 r.w sprawie zmian w budżecie na 2005 r.

poniedziałek, 27 cze 2005 08:05

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Miejscowości Konarzyce na lata 2005 – 2013.

poniedziałek, 14 mar 2005 14:32

Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Finansowego Gminy Łomża na lata 2004 – 2006.

poniedziałek, 14 mar 2005 14:20

Projekt uchwały w sprawie określenia w drodze regulaminu stawek dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania dla nauczycieli szkół dla których Gmina Łomża jest organem prowadzącym

czwartek, 27 sty 2005 14:14
w sprawie określenia w drodze regulaminu stawek dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania dla nauczycieli szkół dla których Gmina Łomża jest organem prowadzącym.

Projekt Uchwały w sprawiew sprawie ustalenia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łomża oraz podziału .......

czwartek, 27 sty 2005 14:12
w sprawie ustalenia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łomża oraz podziału środków pieniężnych na nagrody pomiędzy organem prowadzącym a dyrektorami szkół, a także tryb zgłaszania kandydatów do nagród.

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz zasad obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponad wymiarowe i doraźnych z

czwartek, 27 sty 2005 14:11
w sprawie określenia wysokości i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz zasad obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponad wymiarowe i doraźnych zastępstw nauczycielom szkół prowadzonych przez Gminę Łomża.