Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Projekt uchwały w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się polskiej rodziny z Kazachstanu lub innej republiki wymienionej w art. 9 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji.

Na podstawie art. 12 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 532) uchwala się, co następuje:

§ 1

Zobowiązuje się zapewnić warunki do osiedlenia 4 - osobowej polskiej rodziny z Kazachstanu lub innej republiki wymienionej w art. 9 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji.

§ 2

Zobowiązuje się do opłacenia składki ubezpieczenia zdrowotnego zaproszonych do czasu objęcia repatriantów systemem ubezpieczeń społecznych.

§ 3

Na cele repatriacji gmina Łomża przeznacza lokal mieszkalny w budynku z zasobu komunalnego położonym w Podgórzu przy ul. Łomżyńskiej 26 o powierzchni około 68 m2.

§ 4

Lokal opisany w § 2 zostanie oddany w najem dla rodziny repatriantów na czas nieokreślony, na zasadach określonych w ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

§ 5

Zapewnia się pracę na czas nieokreślony, dla co najmniej 2 członków rodziny repatriantów w zakładach pracy działających na terenie gminy.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łomża.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data powstania: czwartek, 15 lip 2004 14:01
Data opublikowania: czwartek, 15 lip 2004 14:04
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 2721 razy