Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Projekt uchwały w sprawieprzejęcia przez Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Łomży kontroli indywidualnych bezodpływowych zbiorników ścieków komunalnych na terenie Gminy Łomża.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. Nr 717, Nr 162, poz. 1586) i art. 5 ust. 1,
pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz.U. z 1996 r. Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 121, poz. 770, Nr 60, poz. 369, z 2000 r. Nr 22, poz. 272, z 2001 r. Nr 100, poz. 1085, Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984,
z 2003 r. Nr 7, poz. 78) uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Gminy Łomża ustala, że z dniem podjęcia niniejszej uchwały przekazuje Międzygminnemu Związkowi Wodociągów i Kanalizacji w Łomży uprawnienia kontrolne indywidualnych bezodpływowych zbiorników ścieków komunalnych na terenie Gminy Łomża.

§ 2

Wykonanie uchwały powierz się Wójtowi Gminy Łomża.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data powstania: poniedziałek, 5 kwi 2004 09:59
Data opublikowania: poniedziałek, 5 kwi 2004 10:01
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 2690 razy