Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Łomża na 2004 rok.

Uchwała Nr ............. Rady Gminy Łomża z dnia 14 stycznia 2004 r.
Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2002 r.
Nr 147, poz. 1231, Nr 167, poz. 1372, z 2003 r. Nr 80, poz. 719 i Nr 122, poz. 1143) uchwala się, co następuje:


§ 1

Zatwierdza się Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Gminie Łomża na rok 2004 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 9 mar 2004 08:56
Data opublikowania: wtorek, 9 mar 2004 10:01
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 2989 razy