Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2004 rok.


Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym/ tekst jednolity z 2002 roku Dz. U. Nr 142 poz. 1591, z 2002 roku
Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558 Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Dz. U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 oraz art. 109 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych / tekst jednolity z 2003 roku Dz. U. Nr 15 poz.148, Nr 45,poz 391, Nr 65, poz. 594/ Rada gminy uchwala,
co następuje:

§ 1

1. Zwiększyć dochody budżetowe o kwotę - 51 698 zł.

Dział 758 rozdział 75801§ 2920 - 830 zł.
/ zwiększona subwencja oświatowa Nr pisma ST3 – 4820 – 5/ 2004 rok/
Dział 900 rozdział 90015 § 2010 - 50 868 zł
/ zwiększona dotacja na oświetlenia uliczne dróg krajowych, wojewódzkich powiatowych zgodnie z pismem Fb. II. 3011-19/04 z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

2. Zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę – 117 230 zł

Dział 010 rozdział 01010 § 6050 - 2 000 zł.
/ sfinansowanie zakupu rur do przebudowy rurociągu odprowadzającego wody technologiczne w Hydroforni w Nowych Kupiskach/
Dział 010 rozdział 01010 § 6050 – 17 280 zł.
/ rozbudowa wodociągu w miejscowości Kupiski/
Dział 010 rozdział 01010§ 6050 – 15 000 zł.
/ opracowanie dokumentacji technicznej zadania – podłączenie wsi Stara Łomża i Zosina do wodociągu w Siemieniu/
Dział 600 rozdział 60016 § 6060 – 300 zł
/ zakup pługa do odśnieżania/
Dział 600 rozdział 60016 § 6060 - 10 320 zł.
/ zakup przystanków do Wygody 2 szt., Siemienia 1 szt,Grzymały 1 szt./
Dział 801 rozdział 80101 § 4210 – 6000 zł
/ zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Kupiskach/
Dział 801 rozdział 80101 § 6050 – 29 140 zł.
/ rozbudowa Sz P w Konarzycach /
Dział 801 rozdział 80195 § 4300 – 450 zł.
/ wypłata wynagrodzeń dla ekspertów za udział w posiedzeniu komisji egzaminacyjnej na nauczyciela mianowanego/.
Dział 801 rozdział 80101 § 4440 – 196 zł.
/ odpis na fundusz świadczeń socjalnych/
Dział 801 rozdział 80110 § 4440 – 90 zł.
/ odpis na fundusz świadczeń socjalnych/
Dział 801 rozdział 80113 § 4440 – 16 zł.
/ odpis na fundusz świadczeń socjalnych/
Dział 801 rozdział 80114 § 4440 – 78 zł
/ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych/
Dział 852 rozdział 85219 § 4300 – 860 zł.
/ zakup programu Windows OPS /
Dział 900 rozdział 90003 § 6050 – 19 500 zł.
/ rozbudowa kanalizacji w miejscowości Kupiski/
Dział 921 rozdział 92116 § 4270 – 4 000 zł
/ bieżące remonty w bibliotekach/
Dział 921 rozdział 92116 § 4210 – 4 000 zł
/ zakup wyposażenia do biblioteki w Podgórzu
Dział 921 rozdział 92116 § 4240 – 8 000 zł.
/zakup księgozbioru do bibliotek/

§ 2

Deficyt budżetowy w wysokości 65 532 zł zostanie pokryty z nadwyżki budżetowej.

§ 3

Załącznik Nr 4 – wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizacje w 2004 roku do Uchwały Nr XIV/66/04 Rady Gminy Łomża z dnia 14 stycznia 2004 roku otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej Uchwały.

§ 4

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem 11 209 922 zł
2. Wydatki ogółem 11 442 454 zł§ 5

Wykonanie uchwały powierz się Wójtowi Gminy Łomża.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 5 kwi 2004 09:55
Data opublikowania: poniedziałek, 5 kwi 2004 09:59
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 2477 razy