Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy....


Na podstawie art. 7 ust.1 pkt. 8 i art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. Nr 717, Nr 162, poz. 1568) oraz art. 30 ust. 6 i art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz.1112 Nr 137, poz. 1304, Nr 90, poz. 844, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966, Nr 213, poz. 2081 uchwala się, co następuje:

§1

W uchwale Nr XVIII/109/2000 Rady Gminy Łomża z dnia 29 września 2000 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego, zmienionej uchwałą Nr XXV/149/2001 Rady Gminy Łomża z dnia 29 maja 2001r., wprowadza się następujące zmiany:
§ 4 otrzymuje brzmienie: Dodatek funkcyjny wynosi odpowiednio:

1. Dodatek funkcyjny


Lp Stanowisko Liczba oddziałów
od-do Kwota
1. Dyrektor szkoły 4(0+I-III) 200,zł-250,00zł
2. Dyrektor szkoły 7 (0+I-VI) 250,00zł-400,00zł
3. Dyrektor szkoły 8-16 i więcej 400,00zł-700,00zł
4. Zastępca dyrektora szkoły 4 (0+I-III) 50%wysokości dodatku dyrektora szkoły
5. Zastępca dyrektora szkoły 7 (0+I-VI) 50%wysokości dodatku dyrektora szkoły
6. Zastępca dyrektora szkoły 8-16 i więcej 50 %wysokości dodatku dyrektora szkoły

2. Dodatek funkcyjny w wysokości ustalonej dla dyrektora szkoły przysługuje zastępcy dyrektora szkoły od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po trzech miesiącach pełnienia zastępstwa za dyrektora szkoły
z powodu jego nieobecności z przyczyn innych niż urlop wypoczynkowy .

3. Dodatek funkcyjny w wysokości 50% dodatku dyrektora szkoły przysługuje także nauczycielom, którym powierzono obowiązki dyrektora szkoły. Będzie wypłacony od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po trzech miesiącach nieobecności dyrektora szkoły w pracy.

4. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze na czas określony, traci prawo do dodatku funkcyjnego z upływem tego okresu, a w razie wcześniejszego odwołania – z końcem miesiąca,w którym nastąpiło odwołanie, a jeżeli odwołanie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – do tego dnia.

5. Dyrektorowi lub nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze - wysokość dodatku funkcyjnego, o którym mowa w ust.1, uwzględniając wielkość szkoły, liczbę uczniów i oddziałów złożoność zadań wynikających z zajmowanego stanowiska, wyniki prac szkoły oraz warunki lokalowe, środowiskowe i społeczne, w jakich funkcjonuje szkoła, ustala Wójt Gminy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania
w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Data powstania: czwartek, 25 mar 2004 10:06
Data opublikowania: czwartek, 25 mar 2004 10:09
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 2906 razy