Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Projekt uchwały w sprawiew zwolnień od opłaty stałej wniosków o wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

UCHWAŁA NR ................. RADY GMINY ŁOMŻA z dnia .................................. w sprawie zwolnień od opłaty stałej wniosków o wpis do ewidencji działalności gospodarczej.Na podstawie art. 88 a ust. 4 ustawy – Prawo działalności gospodarczej z dnia
19 listopada 1999 roku (Dz. U. Nr 101 poz. 1178, z 2000 r. Nr 86 poz. 958, Nr 114 poz.1193, z 2001 r. Nr 49 poz. 509 , Nr 67 poz. 679, Nr 102 poz.1115 i Nr 147 poz. 1643 , z 2002 r. Nr 1 poz.2 , Nr 115 poz. 995 i Nr 130 poz. 1112 , z 2003 r. Nr 86 poz. 789 , Nr 128 poz. 1176) uchwala się, co następuje :


§ 1

Zwalnia się od opłaty stałej wnioski o wpis do ewidencji działalności gospodarczej składane przez:
1. osoby bezrobotne zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy jako poszukujące
pracy,
2. absolwentów szkół średnich i wyższych, rejestrujących działalność gospodarczą po
raz pierwszy.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łomża.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Data powstania: wtorek, 9 mar 2004 10:10
Data opublikowania: wtorek, 9 mar 2004 10:13
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 2530 razy