Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622, z 1997r. Nr 121, poz. 770, Nr 60, poz. 369, z 2000r. Nr 22, poz. 272, z 2001r. Nr 100, poz. 1085, Nr 154, poz.1800, z 2002r. Nr 113, poz. 984, z 2003r. Nr 7, poz. 78, z 2004r. Nr 96, poz.959, Nr 173, poz. 1808) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży uchwala „Szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łomża” stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2

Traci moc uchwała Nr XXIII/151/97 Rady Gminy Łomża z dnia 14 sierpnia 1997 roku w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku w gminie oraz uchwała Nr XXVIII/159/2001 Rady Gminy Łomża z dnia 17 października 2001 roku zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku w gminie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Załącznik do Uchwały Nr ..........
Rady Gminy Łomża
z dnia 19 października 2004 r.

SZCZEGÓŁWE ZASADY UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY ŁOMŻA

W celu ochrony racjonalnego korzystania ze środowiska naturalnego wprowadza się w życie ,,Szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łomża’’ będące powszechnie obowiązującymi przepisami prawa miejscowego.

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1
1. Szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łomża, zwane dalej ,,Szczegółowymi zasadami’’ określają zadania i obowiązki mieszkańców, podmiotów gospodarczych oraz zakładów i jednostek działających na terenie gminy, właścicieli, dzierżawców lub zarządców nieruchomości, użytkowników lokali, jak również przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie gospodarki odpadami, w celu utrzymania czystości i porządku w gminie.
2. Utrzymanie czystości i porządku w gminie polegać będzie na:
- gromadzeniu w wyznaczonych miejscach odpadów stałych, ich odbiór, transport na składowisko odpadów i ich utylizację,
- odbiorze nieczystości płynnych (ścieków) gromadzonych w zbiornikach szczelnych lub za pomocą sieci kanalizacyjnej oraz ich oczyszczania,
- utrzymaniu porządku i czystości na nieruchomościach, ulicach, placach, chodnikach, w parkach itp.,
- odśnieżaniu ulic, placów i chodników oraz likwidacje gołoledzi w ciągach komunikacyjnych i pieszych,
- prowadzeniu selektywnej zbiórki odpadów.Rozdział II
Definicje

§ 2
Jeżeli w niniejszym regulaminie jest mowa o:
1. Właścicielach nieruchomości – rozumie się przez to osobę, podmiot lub jednostkę posiadającą tytuł własności do nieruchomości lub prawo użytkowania wieczystego, a także użytkownika, zarządcę, najemcę, dzierżawcę lub inną jednostkę organizacyjną władającą daną nieruchomością.
2. Odpadach komunalnych – rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.
3. Nieczystościach płynnych – rozumie się przez to ścieki odprowadzane do zbiorczej sieci kanalizacyjnej lub czasowo gromadzone w szczelnych zbiornikach bezodpływowych.
4. Zbiornikach bezodpływowych – rozumie się przez to szczelne zbiorniki nie posiadające odpływu i połączenia z siecią kanalizacyjną, w których gromadzone są czasowo nieczystości płynne.
5. Stacjach zlewnych – rozumie się przez to miejsca w których przyjmowane są nieczystości płynne transportowane pojazdami specjalistycznymi z miejsc ich gromadzenia.
6. Składowisku odpadów – rozumie się przez to obiekt budowlany przeznaczony do składowania odpadów.
7. Odpadach wielkogabarytowych – rozumie się przez to odpady o dużych wymiarach, które ze względu na swoje duże rozmiary nie mieszczą się w typowych pojemnikach na odpady np. zbędne meble, sprzęt gospodarstwa domowego itp.
8. Wytwórcy odpadów – rozumie się przez to każdą osobę fizyczną lub prawną, podmiot gospodarczy, zakład pracy lub inną jednostkę organizacyjną, która w związku z prowadzeniem gospodarstwa domowego lub prowadzeniem działalności w zakresie produkcji, handlu lub usług wytwarza odpady lub nieczystości płynne.
9. Posiadaczu odpadów – rozumie się przez to każdego, kto faktycznie włada odpadami (wytwórcę odpadów, inną osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną). Domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na tej nieruchomości.
10. Zbieraniu odpadów – rozumie się przez to każde działanie zmierzające do gromadzenia odpadów w przeznaczonych do tego celu pojemnikach, segregowanie i magazynowanie odpadów, które ma na celu przygotowanie ich do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania.
11. Recyklingu – rozumie się przez to wszelkie działania, niestwarzające zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi i środowiska, polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub części, lub prowadzące do odzyskania z odpadów substancji, materiałów lub energii i ich wykorzystania.
12. Chodnikach – rozumie się również części drogi publicznej służącą do ruchu pieszego, położoną przy granicy nieruchomości.

Rozdział III
Obowiązki i prawa właścicieli nieruchomości oraz wymagania wobec nich w zakresie gromadzenia i usuwania odpadów stałych oraz nieczystości płynnych

§ 3
1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymania czystości i porządku poprzez:
a) wyposażenia nieruchomości w urządzenia służące do gromadzenia odpadów komunalnych oraz utrzymania ich w odpowiednim stanie sanitarnym i technicznym,
b) zbierania powstających na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz usuwanie tych odpadów na zasadach określonych w rozdziale IV niniejszego regulaminu,
c) zapewnienia transportu odpadów komunalnych na składowisko odpadów,
d) usuwania odpadów z terenu nieruchomości oraz z chodników położonych bezpośrednio przy granicy nieruchomości, w tym również do usuwania z chodników błota, śniegu i lodu oraz likwidowanie powstałych gołoledzi poprzez posypywanie ich powierzchni piaskiem,
e) pielęgnowanie trawników, kwietników itp. znajdujących się na terenie nieruchomości,
f) utrzymania w należytym porządku części wspólnych użytkowanych budynków np. klatek schodowych, korytarzy,
g) podłączenia istniejących obiektów budowlanych oraz nowo wybudowanych na własny koszt do istniejącej sieci kanalizacyjnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadkach wykluczających możliwość podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej, nieruchomość może być wyposażona w szczelne bezodpływowe zbiorniki nieczystości płynnych lub przydomową oczyszczalnię ścieków. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do przyłączenia nieruchomości do wybudowanej sieci kanalizacyjnej w okresie 2 lat, od momentu uzyskania takiej możliwości. Podłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość wyposażona jest w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w odrębnych przepisach.
h) zawarcia umowy na odprowadzanie do sieci kanalizacyjnej nieczystości płynnych lub ich wywozu ze szczelnych zbiorników oraz na wywóz odpadów komunalnych lub zapewnienia ich transportu na wysypisko w ramach własnych. Umowę należy zawrzeć z przedsiębiorcą uprawnionym do prowadzenia działalności usługowej w tym zakresie,
i) udzielania informacji związanych z wytwarzaniem odpadów komunalnych i nieczystości płynnych oraz do okazania upoważnionym przez Wójta Gminy Łomża osobom lub organom do wglądu: zawarte umowy w tym zakresie oraz potwierdzenia dokonania opłat za odprowadzanie lub wywóz nieczystości płynnych i wywóz lub składowanie odpadów komunalnych. Dokumenty potwierdzające dokonanie opłat właściciel nieruchomości powinien przechowywać przez okres co najmniej 12 miesięcy,
j) oznaczanie budynków, lokali i pomieszczeń znajdujących się na terenie nieruchomości poprzez umieszczanie w widocznym miejscu tabliczki informacyjnej zawierającej nazwę ulicy i numer porządkowy nieruchomości,
k) mycie pojazdów mechanicznych i maszyn rolniczych z dala od rzek, rowów melioracyjnych, zbiorników wodnych i punktów poboru wody,
l) oczyszczanie przystanków z błota, śniegu, lodu, a także usuwanie odpadów i pozostałych zanieczyszczeń należy do obowiązków jednostek, które użytkują tereny przeznaczone do komunikacji publicznej,
ł) utrzymanie czystości i porządku na pasach dróg publicznych należy do
obowiązków właścicieli dróg,
m) utrzymanie czystości i porządku na pozostałych terenach komunalnych
należy do gminy.
2. Obowiązki określone w ust. 1 w zakresie gromadzenia odpadów komunalnych i odprowadzania nieczystości płynnych nie dotyczą właścicieli niezabudowanych działek budowlanych do czasu rozpoczęcia budowy pod warunkiem, że na działce nie jest prowadzona działalność gospodarcza oraz pól i łąk uprawianych rolniczo.
3. Właściciel nieruchomości nie może spalać odpadów powodujących wprowadzanie do atmosfery szkodliwych substancji. W szczególności dotyczy to opon, folii i opakowań z tworzyw sztucznych. Zabronione jest również spalanie liści i wypalanie traw.

§ 4
Każdy właściciel nieruchomości ma prawo do:
1. Zakupu pojemników na odpady komunalne lub ich wydzierżawienia od przedsiębiorcy realizującego usługi w zakresie odbioru tych odpadów.
2. Podpisania umowy na odbiór i utylizację odpadów komunalnych z przedsiębiorcą realizującym te usługi lub dostarczyć odpady na składowisko w ramach własnych ponosząc jedynie koszty składowania i utylizacji odpadów.
3. Stałego odbioru nieczystości płynnych odprowadzanych do sieci kanalizacyjnej, a w przypadku braku takiej możliwości niezwłocznego usuwania nieczystości płynnych ze szczelnych zbiorników po dokonaniu zgłoszenia.
4. Opomiarowania ilości nieczystości płynnych na własny koszt i rozliczenia się według wskazań urządzeń pomiarowych,
5. Indywidualnych uzgodnień warunków umowy zawieranej pomiędzy właścicielem nieruchomości a przedsiębiorcą realizującym dane usługi.
6. Żądania od przedsiębiorcy realizującego usługi w zakresie odpadów komunalnych i nieczystości płynnych kopii dokumentów lub stosowanych zaświadczeń potwierdzających ponoszenie opłat przez właściciela nieruchomości.

Rozdział IV
Zasady gromadzenia odpadów komunalnych i nieczystości płynnych

§ 5
1. Stałe odpady komunalne gromadzić można wyłącznie w przeznaczonych na ten cel pojemnikach lub kontenerach o pojemności minimum 110 dm3 na jedną nieruchomość. Obowiązek zapewnienia pojemnika lub kontenera spoczywa na właścicielu nieruchomości.
2. Zezwala się na wspólne korzystanie sąsiadujących nieruchomości z jednego lub kilku pojemników, pod warunkiem, iż pojemność urządzeń jest dostosowana do ilości odpadów.
3. Pojemniki na odpady należy ustawić w miejscach do tego przeznaczonych. Miejsca te powinny być łatwo dostępne zarówno dla użytkowników nieruchomości jak i dla pracowników firm wywozowych. Pojemniki należy ustawiać na utwardzonym podłożu i zabezpieczyć przed wpływem odpadów atmosferycznych.
4. Zabrania się wrzucania do pojemników na odpady komunalne śniegu, lodu, gorącego żużlu, gruzu budowlanego, szlamów oraz substancji toksycznych, żrących, wybuchowych oraz odpadów przemysłowych i medycznych.
5. Odbiór odpadów stałych z terenów budownictwa jednorodzinnego, wielorodzinnego oraz z zakładów pracy musi mieć miejsce nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu. Szczegółowe zasady odbioru odpadów stałych regulować będzie umowa zawarta pomiędzy stronami.
6. Ustala się minimalny wskaźnik nagromadzenia stałych odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstwa domowego mierzony ilością odpadów stałych w m3 przypadających na 1osobę w okresie rocznym w ilości 1,50m3 /osobę/. Wskaźnik ten posłużyć może do obciążenia właściciela nieruchomości za wytwarzanie odpadów w przypadku braku udokumentowania ponoszenia przez niego opłat związanych ze składowaniem i utylizacją odpadów. Nie może jednak posłużyć on do ustalenia opłat ryczałtowych w przypadku zlecenia wykonania usług związanych z odbiorem odpadów stałych.
7. Nieczystości płynne mogą być gromadzone w specjalnych zbiornikach wyłącznie w sytuacjach braku możliwości technicznych podłączania nieruchomości do zbiorczej sieci kanalizacyjnej.
8. Zbiorniki do gromadzenia nieczystości płynnych muszą być szczelne, nie mogą posiadać odpływów i założonych sączków oraz muszą być wykonane zgodnie z projektem technicznym sporządzonym przez osobę uprawnioną.
9. Wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników szczelnych realizować może wyłącznie przedsiębiorca posiadający odpowiednie zezwolenie i specjalistyczne środki transportu.
10. Wywóz nieczystości ze zbiorników może być realizowany na zlecenie lub na podstawie zawartej umowy, niezwłocznie po dokonaniu zgłoszenia tej usługi przez właściciela nieruchomości.
11. Ilość nieczystości płynnych zgromadzonych w zbiorniku ustala się na podstawie powierzchni dna zbiornika i wysokości słupa nieczystości lub wskazań licznika pomiarowego zamontowanego na środku transportu.
12. Roczna ilość nieczystości płynnych odpowiadać powinna ilości wody zużytej przez właściciela nieruchomości odprowadzonej do wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej. W przypadku znacznej rozbieżności właściwy organ administracji zlecić może wykonanie badań szczelności zbiornika na koszt właściciela nieruchomości i wszcząć odpowiednie postępowanie w przypadkach uzasadnionych.
13. Nieczystości płynne pochodzące ze zbiorników mogą być składowane wyłącznie w stacjach zlewnych.

Rozdział V
Selektywna zbiórka odpadów stałych

§ 6
1. Selektywna zbiórka odpadów stałych prowadzona jest na koszt Gminy.
2. Szczegółowe zasady selektywnej zbiórki odpadów stałych określać będzie program selektywnej zbiorki odpadów stałych.

Rozdział VI
Transport odpadów stałych i nieczystości płynnych

§ 7
1. Transport odpadów stałych i nieczystości płynnych odbywać się może przy pomocy specjalistycznych środków transportowych przystosowanych do tego celu, posiadających znaki identyfikacyjne.
2. Usługi transportowe świadczyć może przedsiębiorca posiadający wymagane zezwolenie.
3. Odpady stałe i nieczystości płynne należy transportować w sposób zapewniający nie wydostanie się odpadów i nieczystości na zewnątrz pojazdu, zanieczyszczając otoczenie.
4. Ewentualne zanieczyszczenie otoczenia powstałe przy transporcie odpadów i nieczystości musi być niezwłocznie usunięte przez przedsiębiorcę wykonującego daną usługę.

Rozdział VII
Składowanie odpadów stałych i nieczystości płynnych

§ 8
1. Odpady stałe składowane są na składowiskach odpadów natomiast nieczystości płynne wywożone są do stacji zlewnych w oczyszczalniach ścieków. Zabronione jest składowanie odpadów i nieczystości w innych miejscach niż wymienione.
2. Odpady wielkogabarytowe właściciel nieruchomości zobowiązany jest dostarczyć na składowisko odpadów osobiście.
3. Zabrania się gromadzenia na ogólnych zasadach odpadów niedozwolonych. Przedsiębiorcy realizującemu usługi transportowe odpadów komunalnych zabrania się transportowania odpadów niedozwolonych. Odpady te zobowiązany jest natychmiast zabezpieczyć i usunąć zgodnie z obowiązującymi przepisami właściciel nieruchomości w sposób zabezpieczający środowisko naturalne przed skażeniem.

Rozdział VIII
Przedsiębiorcy prowadzący wywóz odpadów stałych, nieczystości płynnych
oraz schronisk dla bezdomnych zwierząt

§ 9
1. Przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie odbioru, transportu i utylizacji odpadów komunalnych oraz w zakresie odbioru, transportu i składowania w miejscach wyznaczonych nieczystości płynnych ze zbiorników, oraz w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także pochówku i spalania zwłok zwierzęcych i ich części muszą uzyskać zezwolenie od Wójta Gminy Łomża do prowadzenia tych działalności.
2. Wzór wniosku oraz niezbędne dokumenty do wniosku o wydanie stosownego zezwolenia, a także szczegółową treść wydanego zezwolenia określa ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
3. Zezwolenie na prowadzenie w/w działalności wygasa:
a) wraz z upływem czasu na jaki zostało wydane,
b) w razie upadłości lub likwidacji przedsiębiorcy, który uzyskał zezwolenie,
c) w trybie przewidzianym w przepisach o działalności gospodarczej,
d) w przypadku nie przestrzegania warunków określonych w zezwoleniu.

Rozdział IX
Odpady niebezpieczne

§ 10
1. Odpady niebezpieczne nie mogą być gromadzone, transportowane i utylizowane na ogólnych zasadach w sposób podany w niniejszych szczegółowych zasadach utrzymania czystości i porządku na terenie miasta.
2. Odpady niebezpieczne podlegają odrębnej segregacji, składowaniu i transporcie do specjalistycznych zakładów, gdzie są składowane i utylizowane.
3. Segregację odpadów niebezpiecznych prowadzi osobiście właściciel nieruchomości, który zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji tych odpadów.
4. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest osobiście zabezpieczyć właściwe gromadzenie odpadów niebezpiecznych, ich transport i utylizację przez jednostki specjalistyczne posiadające wymagane zezwolenie, przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących odpadów niebezpiecznych oraz poniesienia kosztów związanych z powyższym.

Rozdział X
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe

§ 11
1. Osoby utrzymujące psy i pozostałe zwierzęta domowe zobowiązane są do zachowania wszelkich środków, które zapewniają ochronę przed zagrożeniem i uciążliwościami dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytkowania.
2. Zwierzęta domowe mogą pozostawać bez stałego dozoru, o ile są na uwięzi lub znajdują się na terenie ogrodzonym, odpowiednio oznakowanym uniemożliwiającym jego opuszczenie.
3. Obowiązkiem osób posiadających psy i inne zwierzęta domowe jest:
a) rejestracja psów, na podstawie odrębnych przepisów,
b) opłacanie podatku od posiadania psów,
c) dokonywania okresowych szczepień przeciw wściekliźnie,
d) powiadomienie lekarza weterynarii o pojawieniu się objawów wskazujących o zachorowaniu zwierzęcia na chorobę zakaźną,
e) usuwanie zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta na terenach publicznych.

Rozdział XI
Utrzymanie zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolnej

§ 12
Zwierzęta gospodarskie na terenach wyłączonych z produkcji rolnej mogą być utrzymywane pod warunkiem, iż nie stanowią uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości i użytkowników dróg publicznych.


Rozdział XII
Postępowanie ze zwłokami zwierzęcymi

§ 13
1. Zwłoki padłych zwierząt powinny być zabezpieczone sanitarnie według wskazań lekarza weterynarii lub powiatowego lekarza weterynarii.
2. Zwłoki zwierząt padłych powinny być odstarczone do zbiornicy padłych zwierząt w Konarzycach.
3. Przewóz zwłok zwierzęcych powinien odbywać się w workach z tworzywa sztucznego lub jeżeli dotyczy sztuk dużych odpowiednio zabezpieczonych przed ich zsunięciem się z pojazdu oraz przykrytych.

Rozdział XIII
Tereny podlegające deratyzacji

§ 14
1. Wójt Gminy po zasięgnięciu opinii Terenowego Inspektora Sanitarnego może zarządzić przeprowadzenie akcji deratyzacji na terenie Gminy określając obszar, na którym ma być przeprowadzona akcja oraz termin jej przeprowadzenia.
2. Na wyznaczonym obszarze deratyzacji podlegają wszystkie nieruchomości.
Rozdział XIV
Postanowienia końcowe

§ 15
1. Nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z niniejszej uchwały sprawuje Wójt Gminy.
2. Kontrolę realizacji postanowień niniejszej uchwały wykonywać mogą wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie Wójta Gminy.
3. Wójt Gminy prowadzi:
a) ewidencję zbiorników bezodpływowych celu kontroli ich opróżniania oraz opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnych,
b) przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się osadów ściekowych oraz opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnych.

§ 16
Naruszenie przepisów zawartych w niniejszych szczegółowych zasadach podlega karze na zasadach przewidzianych w kodeksie wykroczeń.
Data powstania: środa, 13 paź 2004 09:51
Data opublikowania: środa, 13 paź 2004 09:52
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 2848 razy