Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Projekt uchwałyzmieniajacej uchwałę w sprawie statutów sołectw.

Na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) po przeprowadzonej konsultacji z mieszkańcami, uchwala co następuje:
§ 1
W statutach sołectw stanowiących załączniki nr 1 - 40 do uchwały Rady Gminy Łomża Nr XV/90/96 z dnia 12 kwietnia 1996 r. w sprawie statutów sołectw, zmienionej uchwałą Nr III/12/98 Rady Gminy Łomża z dnia 10 grudnia 1998 r., wprowadza się następującą zmianę:
W statutach sołectw oznaczonych numerami od 1- 40 użyte w różnych przypadkach wyrazy „Zarząd Gminy” zastępuje się, użytym w różnych przypadkach wyrazem „Wójt”.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Data powstania: środa, 13 paź 2004 09:46
Data opublikowania:
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 2456 razy