Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania planu miejscowego gminy Lomża dla terenów położonych w granicach administracyjnych wsi Janowo

Na podstawie art. 14 ust. 1, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 i z 2004 r. Nr 6, poz. 41) uchwala się, co następuje:

§ 1

Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łomża dla terenów położonych w granicach administracyjnych wsi Janowo.

§ 2

Granice obszaru objętego opracowaniem przedstawiono na załączniku graficznym w skali
1: 10 000 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§ 3

Zakres ustaleń planu miejscowego będzie obejmował ustalenia zawarte w art. 15 ust.2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 4

Plan sporządzony będzie w następujących skalach:
1) 1:1000 dla terenów przeznaczonych pod zainwestowanie,
2) w skali 1:5000 dla terenów przeznaczonych do zalesienia oraz w celu wprowadzenia zakazu zabudowy.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łomża.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data powstania: wtorek, 31 sie 2004 14:19
Data opublikowania: wtorek, 31 sie 2004 14:20
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 3128 razy