Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XVI/76/04 RG Łomża z dnia 29 kwietnia 2004 r.

zmiany w budżecie gminy na 2004 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2002 roku Dz. U. Nr 142 poz. 1591, Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, z 2003 roku Dz. U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 oraz art. 109 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. Nr 15 poz. 148, z późn. zm./ Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwiększyć dochody budżetowe o kwotę 66 701 zł.

Dział 852 rozdział 85212 § 2010 – 6 400 zł.
Dział 852 rozdział 85212 § 6310 – 6 462 zł.
/dotacja na zakup komputerów i oprogramowania na prowadzenie spraw z
zakresu świadczeń rodzinnych – 6 462 zł.; na sprawy bieżące zgodnie z pismem
Nr EB.II.3011-69/04 – 6 400 zł./
Dział 852 rozdział 85214 § 2010 – 53 839 zł.
/dotacja na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej /Pismo Nr FB.II.3011-62/04
z dnia 14.04.2004 r., Nr FB.II.3011-54/04 z dnia 30.03.2004 r./

2. Zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę 119 261 zł.

Dział 010 rozdział 01010 § 6050 – 2 313 zł.
/sieć wodociągowa Stare Kupiski/
Dział 700 rozdział 70005 § 4300 – 4 000 zł.
/zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego, głównie zakup map/
Dział 801 rozdział 80101 § 6050 – 25 000 zł.
/ogrodzenie szkoły podstawowej w Kupiskach/
Dział 801 rozdział 80110 § 6050 – 15 000 zł.
/opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku gimnazjum/
Dział 852 rozdział 85212 § 4010 – 2 000 zł.
§ 4110 – 350 zł.
§ 4120 - 50 zł.
§ 4210 - 800 zł.
§ 4441 - 200 zł.
§ 4300 - 3 000 zł.
6 400 zł.
/finansowanie świadczeń rodzinnych/
Dział 852 rozdział 85212 § 6060 – 6 462 zł.
/zakup sprzętu komputerowego i programu na prowadzenie spraw z zakresu świadczeń rodzinnych/
Dział 852 rozdział 85214 § 3110 – 53 839 zł.
/wypłata zasiłków rodzinnych/
Dział 900 rozdział 90003 § 6050 – 6 247 zł.
/sieć kanalizacyjna - Stare Kupiski/

§ 2

Deficyt budżetowy w wysokości 52 560 zł. zostanie pokryty z nadwyżki budżetowej.

§ 3

Dokonać w planie wydatków przeniesień między paragrafami w ramach rozdziałów.

Zmniejszenia
Dział 801 rozdział 80101 § 4270 – 1 100 zł.
Dział 852 rozdział 85219 § 4210 wł. – 40 zł.

Zwiększenia
Dział 801 rozdział 80101 § 6050 – 1 100 zł.
/wymiana stolarki okiennej w szkole podst. w Podgórzu/
Dział 852 rozdział 85219 § 3020 wł. – 40 zł.
/wypłata ekwiwalentu na zakup odzieży ochronnej/

§ 4

Załącznik Nr 4 – wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2004 r. do Uchwały Nr XIV/66/04 Rady Gminy Łomża z dnia 14 stycznia 2004 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 5

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1. Dochody ogółem 11 276 623 zł.
2. Wydatki ogółem 11 561 715 zł.


§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łomża.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 6 maj 2004 10:10
Data opublikowania: czwartek, 6 maj 2004 10:19
Opublikował(a): Anna Lachowska
Zaakceptował(a): Zofia Brokowska
Artykuł był czytany: 2392 razy