Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XVII/82/04 Rady Gminy Łomża z dnia 9 czerwca 2004 r.


Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2002 roku Dz. U. Nr 142 poz. 1591, Nr 23 poz.220, Nr62 poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, z 2003 roku Dz. U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 oraz art. 109 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych/ tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. Nr 15 poz. 148, z późn. zm./ Rada Gminy uchwala co następuje :


§ 1

1. Zwiększyć dochody budżetowe o kwotę - 516 523 zł.
Dział 758 rozdział 75805 § 2920 - 38 012 zł
/ subwencja rekompensująca utracone dochody w podatku rolnym Pismo ST3- 4820-22/2004 rok/
Dział 801 rozdział 80101 § 2030 - 2 485 zł
/ dotacja na sfinansowanie wyprawki szkolnej, przyznanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmującej podręczniki szkolne o wartości do 100 zł. – dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2004/ 2005 - Pismo Nr FB II 3011-78/04
Dział 852 rozdział 85212 § 2010 – 47 816 zł
/ dotacja na wypłatę dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia nauki w szkołach poza miejscem zamieszkania - zgodnie z pismem Nr FB II. 30011 -110/04 z dnia 25 maja 2004 roku/
Dział 852 rozdział 85212 § 2010 – 715 zł
/ dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie wdrożenia systemów komputerowych do obsługi świadczeń rodzinnych/
Dział 852 rozdział 85212 § 2010 – 427 495 zł.
/ dotacja na realizację świadczeń rodzinnych/ - Pismo Nr FB.II. 3011 – 96/04 z dnia 7 maja 2004 roku/

2. Zmniejszyć dochody budżetowe o kwotę - 143 918 zł
w tym :

Dział 85 rozdział 85214 § 2010 – 97 091 zł
/ zasiłki z pomocy społecznej/
Dział 85 rozdział 85216 § 2010 - 46 827zł
/ zasiłki opiekuńcze/
§ 2

1. Zwiększyć wydatki budżetowe - 539 992 zł
w tym :
Dział 600 rozdział 6016 § 6060 - 6 000 zł
/ zakup gruntu na utworzenie drogi w miejscowości Kanarzyce/
Dział 700 rozdział 70005 § 4300 - 13 000 zł
/ wydawanie decyzji o warunkach zabudowy, wypisy, szacunki nieruchomości/
Dział 700 rozdział 70095 § 4300 - 7 000 zł
/ uporządkowanie nieruchomości po byłym szpitalu /
Dział 754 rozdział 75405 § 4210 - 4 900 zł
/ zakup wyposażenia dla Policji sprzęt biurowy i komputer/
Dział 754 rozdział 75405 § 4530 – 1078 zł
/ odprowadzenie podatku VAT /
Dział 754 rozdział 75412 § 4210 – 10 000 zł
/ zakup paliwa dla OSP/
Dział 754 rozdział 75412 § 4300 – 3 000 zł
/ badania pracowników i strażaków OSP/
Dział 754 rozdział 75412 § 6050 – 9 000 zł
/ wykonanie bramy garażowej i remont pokrycia dachowego Kupiski Stare /
Dział 801 rozdział 80101 § 3240 – 2 485 zł.
/ wyprawka szkolna do I klas/
Dział 852 rozdział 85212 § 4010 - 7 144 zł.
Dział 852 rozdział 85212 § 4110 - 1 231 zł
Dział 852 rozdział 85212 § 4120 - 175 zł
Dział 852 rozdział 85212 § 3110 – 466 761 zł
Ogółem 475 311 zł / środki zlecone/
/ wydatki na świadczenia rodzinne/
Dział 852 rozdział 85212 § 4010 - 4 400 zł
Dział 852 rozdział 85212 § 4110 - 760 zł
Dział 852 rozdział 85212 § 4120 - 108 zł.
Ogółęm 5 268 zł./ środki własne/

Dział 801 rozdział 80110 § 6060 – 1 550 zł
/ dofinansowanie do zakupu komputera dla Gimnazjum Nr 9/
Dział 801 rozdział 80113 § 4010 – 1 400 zł.
/ wynagrodzenie dla kierowcy w rozdziale dowożenie uczniów do szkół/.

2. Zmniejszyć wydatki budżetowe o kwotę – 143 918 zł.
w tym :
Dział 852 rozdział 85212 § 3110 – 97 091 zł.
/ zasiłki z pomocy społecznej/
Dział 852 rozdział 85212 § 3110 – 46 827 zł
/ zasiłki opiekuńcze z pomocy społecznej /

§ 3

Dokonać zmian w planie wydatków między działami rozdziałami i paragrafami.

Zmniejszenia

Dział 801 rozdział 80110 § 4040 – 45 zł
Dział 801 rozdział 80110 § 6050 – 4 000 zł
Dział 852 rozdział 85219 § 4010 – 12 000 zł
§ 4120 - 320 zł
§ 4440 - 443 zł
ogółem 12 763 zł /środki zlecone/
Dział 852 rozdział 85219 § 3020 - 700 zł
§ 4010 - 8 143 zł
§ 4040 - 222 zł
§ 4110 - 3 580 zł
§ 4120 - 170 zł
§ 4300 - 11 993 zł
§ 4440 - 78 zł
ogółem - 24 886 zł/ środki własne /
Ogółem zmniejszenia 41 694 zł

Zwiększenia

Dział 801 rozdział 80110 § 3020 - 45 zł
Dział 801 rozdział 80110 § 6060 – 4 000 zł
/ zakup zestawu komputerowego wraz z pakietem specjalistycznego oprogramowania dla Gimnazjum/
Dział 852 rozdział 85219 § 3020 - 700 zł
Dział 852 rozdział 85219 § 4110 - 70 zł
Dział 852 rozdział 85219 § 4300 - 11 993 zł
Ogółem 12 763 zł/ środki zlecone/
Dział 900 rozdział 90003 § 6050 – 24 886 zł
/opracowanie dokumentacji pod budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stare-Kupiski 21 886 zł, oraz dokumentacji technicznej na podłączenie do kanalizacji sanitarnej Nowe Kupiski – 3 000 zł.

Ogółem zwiększenia 41 694 zł


§ 4

Deficyt budżetowy w wysokości 23469 zł zostanie pokryty z nadwyżki budżetowej.

§ 5
Załącznik Nr 4 – wykaz zadań inwestycyjnych środków na ich realizację w 2004 roku do Uchwały Nr XIV/66/04 Rady Gminy Łomża z dnia 14 stycznia 2004r Rady Gminy Łomża otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 6

Załącznik Nr 6 Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 rok do Uchwały Nr XIV/66/04 Rady Gminy Łomża z dnia 14 stycznia 2004 roku otrzymuje brzmienie jak w załączniku 2 do niniejszej Uchwały.

§ 7
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIV/66/04 Rady Gminy Łomża z dnia 14 stycznia 2004 roku otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej Uchwały.
§ 8
Budżet po dokonanych zmianach wynosi :
1. Dochody ogółem - 11 649 228 zł
2. Wydatki ogółem - 11 957 789 zł

§ 9

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łomża.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 17 cze 2004 09:42
Data opublikowania: czwartek, 17 cze 2004 09:48
Opublikował(a): Anna Lachowska
Zaakceptował(a): Zofia Brokowska
Artykuł był czytany: 2713 razy