Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała budżetowa 2008 rok

Budżet Gminy Łomża na 2008 r.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. „ d „ oraz lit. „ i „ ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm1 / oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust.2 i art.195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych / Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.2/ Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Dochody budżetu Gminy w wysokości - 18 452 485 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Wydatki budżetu Gminy w wysokości - 18 554 816 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Deficyt budżetowy w kwocie 102 331 zł zostanie pokryty wolnymi środkami.
4. Ustala się plan przychodów i rozchodów na 2008 rok zgodnie z załącznikiem Nr 7, przychody 1 151 431 zł, rozchody 1049 100 zł.
5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych
zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 2.
Ustala się:
rezerwę ogólną w wysokości – 174 034 zł,
rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
w wysokości - 24 909 zł.
§ 3

Ustala się limit wydatków na zadania inwestycyjne w 2008 roku w wysokości
2 865 183 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 4

Ustala się dotację dla podmiotów publicznych, nie zaliczanych do sektora finansów
publicznych w łącznej kwocie 150 247 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.
§ 5

Ustala się dotacje podmiotowe dla Gminnych Instytucji Kultury w łącznej kwocie 466 505 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.
§ 6

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej kwocie 35 200 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8.§ 7
Ustala się dochody w kwocie 85 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 85 000 zł na realizacje zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomani.

§ 8
Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat Gminy na koniec 2008 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 9
§ 9
Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Wójta Gminy w roku budżetowym do kwoty – 400 000 zł.
§ 10
Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach niż Bank
prowadzący obsługę budżetu, Gminy.
2. Zaciągania zobowiązań oraz spłat zobowiązań w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2.
3. Samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty - 1 000 000 zł.
4. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów
których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości
działania jednostki a termin zapłaty upływa w roku następnym.
5. do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu
wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.
§ 11
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 12
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia
roku 2008 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Przewodniczący Rady
Robert Łada

______________________________________________________________________
1. . Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558,Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175 poz.1457, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r .Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218.
2. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218 i Nr 187, poz. 1381, Nr 170 poz. 1217, z 2007 roku, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984, nr 82 poz. 560.

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 7 sty 2008 08:21
Data opublikowania: poniedziałek, 7 sty 2008 09:00
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 9007 razy

Uchwała Nr V/20/07 Rady Gminy Łomża z dnia 2 lutego 2007 r.

w sprawie budżetu Gminy na 2007 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. „ d „ oraz lit. „ i „ ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm1 / oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust.2 i art.195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych / Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.2/ Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu Gminy w wysokości - 17 085 565 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Wydatki budżetu Gminy w wysokości - 17 128 561 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Deficyt budżetowy w wysokości 42 996 zł zostanie pokryty z przychodów zgodnie
z załącznikiem Nr 7.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych
zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2

Ustala się:
Rezerwę ogólną w wysokości – 171 286 zł.

§ 3

Ustala się limit wydatków na zadania inwestycyjne w 2007 roku w wysokości
3 051 600 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4

Ustala się dotację dla podmiotów publicznych, nie zaliczanych do sektora finansów
publicznych w łącznej kwocie 133 357 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.


§ 5

Ustala się dotacje podmiotową dla Gminnej Instytucji Kultury pod nazwą Biblioteka Publiczna Gminy Łomża w łącznej kwocie 409 578 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.
§ 6

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej kwocie 25 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8

§ 7

Ustala się dochody w kwocie 85 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 85 000 zł na realizacje zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomani.

§ 8

1. Postanawia się zaciągnąć pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w wysokości 869 226 zł na budowę kanalizacji
w miejscowości Kanarzyce II etap.
2. Przewiduje się spłatę pożyczki w latach 2008 -2011 z dochodów budżetowych
Gminy.
3. Upoważnia się Wójta Gminy do zawarcia umowy pożyczki zgodnie z treścią w ust.
1 i 2

§ 9

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat Gminy na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 10

Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.

§ 11

Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez wójta Gminy w roku budżetowym do kwoty – 400 000 zł.

§ 12

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach aniżeli
prowadzący obsługę rachunku Gminy.
2. Zaciągania zobowiązań oraz spłat zobowiązań w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2.
3. Samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty- 4 000 000 zł.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


______________________________________________________________________
1. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558,Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128.
2. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218 i Nr 187, poz. 1381.
Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 6 lut 2007 11:12
Data opublikowania: wtorek, 6 lut 2007 11:18
Opublikował(a): Anna Lachowska
Zaakceptował(a): Zofia Brokowska
Artykuł był czytany: 7618 razy