Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr V/20/07 Rady Gminy Łomża z dnia 2 lutego 2007 r.

w sprawie budżetu Gminy na 2007 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. „ d „ oraz lit. „ i „ ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm1 / oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust.2 i art.195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych / Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.2/ Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu Gminy w wysokości - 17 085 565 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Wydatki budżetu Gminy w wysokości - 17 128 561 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Deficyt budżetowy w wysokości 42 996 zł zostanie pokryty z przychodów zgodnie
z załącznikiem Nr 7.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych
zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2

Ustala się:
Rezerwę ogólną w wysokości – 171 286 zł.

§ 3

Ustala się limit wydatków na zadania inwestycyjne w 2007 roku w wysokości
3 051 600 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4

Ustala się dotację dla podmiotów publicznych, nie zaliczanych do sektora finansów
publicznych w łącznej kwocie 133 357 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.


§ 5

Ustala się dotacje podmiotową dla Gminnej Instytucji Kultury pod nazwą Biblioteka Publiczna Gminy Łomża w łącznej kwocie 409 578 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.
§ 6

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej kwocie 25 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8

§ 7

Ustala się dochody w kwocie 85 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 85 000 zł na realizacje zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomani.

§ 8

1. Postanawia się zaciągnąć pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w wysokości 869 226 zł na budowę kanalizacji
w miejscowości Kanarzyce II etap.
2. Przewiduje się spłatę pożyczki w latach 2008 -2011 z dochodów budżetowych
Gminy.
3. Upoważnia się Wójta Gminy do zawarcia umowy pożyczki zgodnie z treścią w ust.
1 i 2

§ 9

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat Gminy na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 10

Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.

§ 11

Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez wójta Gminy w roku budżetowym do kwoty – 400 000 zł.

§ 12

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach aniżeli
prowadzący obsługę rachunku Gminy.
2. Zaciągania zobowiązań oraz spłat zobowiązań w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2.
3. Samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty- 4 000 000 zł.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


______________________________________________________________________
1. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558,Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128.
2. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218 i Nr 187, poz. 1381.
Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 6 lut 2007 11:03
Data opublikowania: wtorek, 6 lut 2007 11:10
Opublikował(a): Anna Lachowska
Zaakceptował(a): Zofia Brokowska
Artykuł był czytany: 13459 razy

UCHWAŁA NR XXXVII/208/06 RADY GMINY ŁOMŻA

z dnia 22 sierpnia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie na 2006 rok.
Na podstawie art.18 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym/ tekst jednolity z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z 2002 roku, Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113,poz.984 Nr 214 poz.1806 z 2003 roku Nr 80 poz.717 Nr 162 poz.1568 z 2004 roku Nr 153, poz. 1271, Nr 116 poz.1203, Nr 214 poz.1806 z 2005 roku Nr 172 poz.1441, oraz art.165 i 184 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych / Dz. U. Nr 249 poz. 2104/ Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

1. Zwiększyć dochody budżetowe- 570 298 zł

Dział 700 rozdział 70005 § 0770 - 5 985 zł
/ sprzedaż działki w Kupiskach/
Dział 700 rozdział 70005 § 0920 - 460 zł
/ odsetki/
Dział 754 rozdział 75412 § 0960 - 5 000 zł
/ darowizna w postaci pieniężnej na wykonanie wiatrołapu przy budynku OSP w Podgórzu/
Dział 756 rozdział 75615 §0310 - 36 000 zł
/ podatek od nieruchomości od osób prawnych/
Dział 756 rozdział 75616 § 0310 - 39 685 zł
/ podatek od nieruchomości od osób fizycznych/
Dział 756 rozdział 75616 § 0340 - 10 000 zł
/ podatek od środków transportowych/
Dział 756 rozdział 75616 § 0500 - 15 000 zł
/ podatek od czynności cywilno prawnych/
Dział 756 rozdział 75616 § 0910 - 2 000 zł
/ odsetki/
Dział 758 rozdział 75814 § 0920 - 15 000 zł
/ odsetki od lokat/
Dział 921 rozdział 92195 § 6269 – 47 276 zł
/ zmiana klasyfikacji budżetowej/
Dział 921 rozdział 92195 § 6298 - 249 489 zł
/ zmiana klasyfikacji budżetowej/
Dział 921 rozdział 92195 § 6298 - 144 403 zł
/środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” w zakresie działania 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego/

2. Zmniejszyć dochody - 302 527 zł

Dział 921 rozdział 92116 § 6269 - 3 112 zł
/ zmniejszono dotację od Ministra Kultury na adaptację budynków na potrzeby bibliotek w Konarzycach Pniewie/
Dział 921 rozdział 92116 § 6298 - 2 650 zł
/ zmniejszono dotację z Sektorowego Programu Operacyjnego na adaptację budynków bibliotek w Pniewie i Konarzycach/
Dział 921 rozdział 92116 § 6269 - 47 276 zł
/ zmiana klasyfikacji budżetowej/
Dział 921 rozdział 92116 § 6298 - 249 489 zł
/ zmiana klasyfikacji budżetowej/

§ 2

1. Zwiększyć wydatki - 1 397 771 zł

Dział 600 rozdział 60016 § 4590 - 9 826 zł
/ odszkodowanie za działkę na poszerzenie drogi gminnej w Starych Kupiskach/
Dział 600 rozdział 60016 § 6050 - 530 000 zł
/ budowa dróg gminnych/
Dział 700 rozdział 70005 § 4300 - 25 000 zł
/ decyzje o warunkach zbudowy/
Dział 750 rozdział 75023 § 4010 - 2 295 zł
/ nagroda jubileuszowa/
Dział 750 rozdział 75023 § 4210 - 4 000 zł
/ zakup materiałów na remont pomieszczeń, oraz materiałów kancelaryjnych/
Dział 754 rozdział 75412 § 6060 - 2 800 zł
/ zakup gruntu pod budynek świetlicy OSP w Jednaczewie /
Dział 754 rozdział 75412 § 6050 - 2 047 zł
/ modernizacja budynku OSP w Konarzycach /
Dział 801 rozdział 80101 § 4210 – 10 000 zł
/ materiały do Sz.P. w Kupiskach i Podgórzu/
Dział 801 rozdział 80101 § 4260 - 30 000 zł
/ energia cieplna do Sz.P. /
Dział 801 rozdział 80110 § 4210 - 3 000 zł
/ zakup materiałów do Gimnazjum/

Dział 852 rozdział 85214 § 3110 - 10 000 zł
/ zasiłki celowe/
Dział 852 rozdział 85219 § 4350 - 400 zł
/ usługi internetowe OPS/
Dział 900 rozdział 90003 § 6050 - 600 000 zł
/ budowa kanalizacji w miejscowości Konarzyce/
Dział 921 rozdział 92195 § 6050 - 24 000 zł
/ adaptacja budynku biblioteki w Konarzycach, zwiększono zakres prac/
Dział 921 rozdział 92195 § 6058 - 144 403 zł
/rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jednaczewo/

Deficyt budżetowy w wysokości 1 130 000 zł zostanie pokryty z następujących źródeł:
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na budowę kanalizacji w miejscowości Konarzyce w wysokości 600 000 zł
- z kredytów Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na budowę drogi w miejscowości Podgórze – 140 000 zł., na budowę drogi w miejscowości Czaplice - 220 000 zł i na budowę drogi w miejscowości Kisiołki-Andrzejki - 170 000 zł

§ 3

1. Postanawia się zaciągnąć pożyczkę i kredyty:
1/ inwestycyjny z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej – 530 000 zł
/ objaśnienie jak wyżej/
2/ pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na budowę kanalizacji w miejscowości
Konarzyce 600 000 zł
2. Przewiduje się spłatę kredytów latach 2007 – 2009, spłatę pożyczki w latach 2007 – 2010 z dochodów budżetowych zgodnie z treścią w ust. 1 pkt 1 i 2.
3. Upoważnia się Wójta Gminy do zawarcia umów kredytów i pożyczki zgodnie z treścią w ust. 1 i 2.

§ 4

Dokonać w planie wydatków przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami.

1. Zmniejszyć wydatki budżetowe – 912 570 zł
Dział 600 rozdział 60016 § 6050 - 370 000 zł
/ wydatki na inwestycje dróg gminnych/
Dział 750 rozdział 75023 § 6050 - 14 000 zł
/ wymiana okien w budynku urzędu/
Dział 754 rozdział 75412 § 6050 - 40 000 zł
/ budynek OSP w Jednaczewie/
Dział 801 rozdział 80110 § 6050 - 35 000 zł
/ wymiana instalacji w Gimnazjum/
Dział 801 rozdział 80101 § 6050 - 90 000 zl
/ budowa stadionu w Kanarzycach/
Dział 900 rozdział 90003 § 6050 - 63 169 zł
/ budowa kanalizacji Stare-Łomże i Konarzyce/
Dział 921 rozdział 92116 § 6058 – 252 289 zł
/ zmiana klasyfikacji budżetowej/
Dział 921 rozdział 92116 § 6050 - 45 000 zł
/ zmiana klasyfikacji budżetowej/
Dział 921 rozdział 92195 § 6059 – 3 112 zł

2 Zwiększyć wydatki budżetowe – 912 570 zł
Dział 600 rozdział 60014 § 6050 - 220 000 zł
/budowa drogi powiatowej w miejscowości Bacze Suche/
Dział 600 rozdział 60014 § 6300 - 150 000 zł
/dotacja na budowę drogi powiatowej w Baczach Suchych/
Dział 600 rozdział 60016 § 6050 - 130 385 zł
/ na budowę dróg gminnych/
Dział 700 rozdział 70095 § 6050 - 9 696 zł
/ prace dodatkowe oraz instalacja gazu do ogrzewania budynku komunalnego w Wygodzie/
Dział 801 rozdział 80101 § 4300 – 10 000 zł
/Dział 801 rozdział 80101 § 4210 – 10 000 zł
/ wydatki bieżące Sz.P.
Dział 801 rozdział 80101 § 4260 – 30 000 zł
/ ogrzewanie budynków Sz.P./
Dział 801 rozdział 80101 § 2590 – 4 000 zł
/ dotacja dla Sz.P.w Lutostani na zakup opału/
Dział 801 rozdział 80110 § 6050 – 9 000 zł
/ wymiana dachu w budynku Gimnazjum/
Dział 921 rozdział 92195 § 6058 - 249 489 zł
/ zmiana klasyfikacji budżetowej /
Dział 921 rozdział 92195 § 6050 - 45 000 zł
/ zmiana klasyfikacji budżetowej/
Dział 921 rozdział 92116 § 2480 - 5 000 zł
/ ogrzewanie budynków bibliotek/
Dział 921 rozdział 92116 § 6050 - 40 000 zł
/budynek świetlicy wiejskiej w Jednaczewie/


§ 5

Załącznik Nr 4 Wykaz zadań inwestycyjnych na 2006 rok do Uchwały Nr XXX/180/05 Rady Gminy Łomża z dnia 20 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu Gminy na 2006 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.


§ 6

Załącznik Nr 5 Wykaz dotacji na realizacje zadań przez inne podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych do Uchwały Nr XXX/180/05 Rady Gminy Łomża z dnia 20 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu Gminy Łomża na 2006 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 7

Załącznik Nr 6 Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do Uchwały Nr XXX/180/05 Rady Gminy Łomża z dnia 20 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu Gminy Łomża na 2006 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 8

Załącznik Nr 7 Plan przychodów i rozchodów do Uchwały Nr XXX/180/05 Rady Gminy Łomża z dnia 20 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu Gminy Łomża na 2006 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 9

Załącznik Nr 8 Prognoza kwoty długu do Uchwały Nr XXX/180/05 Rady Gminy Łomża z dnia 20 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu Gminy Łomża na 2006 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 10

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Dochody ogółem – 15 997 684 zł
Wydatki ogółem - 19 573 400 zł

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady

Andrzej Szabłowski

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 29 sie 2006 14:52
Data opublikowania: wtorek, 29 sie 2006 15:05
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 14020 razy

Budżet Gminy Łomża na 2006 r.

Uchwała Nr XXX/180/05 Rady Gminy Łomża z dnia 20 grudnia 2005 r.
w sprawie budżetu Gminy na 2006 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4,pkt.9 lit. d, e i pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 roku Nr 23,poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806 z 2003 roku Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Dz. U Nr 153 poz. 1271, Dz. U Nr 116 poz. 1203, Nr 214 poz. 1806 z 2005 roku Nr 172 poz. 1441,oraz art. 6, art.12 , art.48 ust.1, art.52, art. 116, art.124, art.128 ust.3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych/z 2003 roku Dz. U. Nr 15, poz. 148, zm. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004, Dz. U Nr 88 poz.961, Dz. U. Nr 153 poz. 1271, Dz. Nr 96 poz. 874, Dz. U Nr 19 poz. 177, Dz. U Nr 93 poz. 890, Dz. U. Nr 122 poz. 1315, Dz. U Nr 156 poz. 1300, Dz. U. Nr 166 poz. 1611,Dz U Nr 93 poz. 890, Dz. U Nr 123 poz. 1291, Dz. U Nr 121 poz. 1264, Dz. U Nr 210 poz. 2135, z 2005 roku Dz. U Nr 273 poz. 2703, Dz. U Nr 14 poz. 114
Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się:
1.dochody budżetu Gminy w wysokości - 15 450 221 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2.wydatki budżetu Gminy w wysokości - 16 795 521 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3 deficyt budżetowy wynosi - 1 345 300 zł
4. ustala się plan przychodów i rozchodów na 2006 rok zgodnie z załącznikiem Nr 7
Przychody 1500 000 zł, rozchody- 154 700 zł
5. dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych
zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 2
Ustala się :
Rezerwę ogólną w wysokości – 167 955 zł

§ 3

Ustala się limit wydatków na zadania inwestycyjne w 2006 roku w wysokości
4 000 074 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4

Ustala się dotację dla podmiotów publicznych, nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 141 819 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 5

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 6

Dochody w kwocie 71 000 zł pochodzące z wydanych zezwoleń za sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się w planie wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 7

Przyjmuje się prognozę kwoty długu budżetu Gminy stanowiącą załącznik Nr 8.

§ 8

Upoważnia się wójta Gminy do :
dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków
między rozdziałami i paragrafami w ramach działu /za wyjątkiem zwiększania środków na wynagrodzenia § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników/

§ 9

Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez wójta Gminy w roku budżetowym do kwoty – 400 000 zł

§ 10

1. Postanawia się zaciągnąć kredyty:
- inwestycyjny z Fundacji Wspomagania Wsi – 800 000 zł. na budowę Szkoły Podstawowej w Wygodzie.
- inwestycyjny z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej – 700 000 zł. na budowę Szkoły Podstawowej w Wygodzie.
2.Przewiduje się spłatę kredytów w latach 2007 – 2009 roku z dochodów budżetowych zgodnie z treścią w ust. 1.
3.Upoważnia się Wójta Gminy do zawarcia umowy kredytu zgodnie z treścią
w ust. 1 i 2.
§ 11

Upoważnia się Wójta Gminy do:

Lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach aniżeli prowadzący obsługę rachunku gminy.
1. Zaciągania zobowiązań oraz spłat zobowiązań w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2.
2. Samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty- 4 000 000 zł

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 23 gru 2005 10:18
Data opublikowania: piątek, 23 gru 2005 10:26
Opublikował(a): Anna Lachowska
Zaakceptował(a): Zofia Brokowska
Artykuł był czytany: 14544 razy

BUDŻET GMINY NA 2005 ROK

Uchwała Nr XXII/121/04 RG Łomża z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Gminy na 2005 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4,pkt.9 lit. d, e i pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 roku Nr 23,poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806 z 2003 roku Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, oraz art. 6, art.12 , art.48 ust.1, art.52, art. 116, art.124, art.128 ust.3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych/z 2003 roku Dz. U. Nr 15, poz. 148, zm. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851 /
Rada Gminy uchwala, co następuje :

§ 1

ustala się:
1. dochody budżetu Gminy w wysokości 12 663 787 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. wydatki budżetu Gminy w wysokości 12 663 787 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych
zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 2
Ustala się :
rezerwę ogólną w wysokości – 126 638 zł.

§ 3

Ustala się limit wydatków na zadania inwestycyjne w 2005 roku w wysokości
1 864 306 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 4

Ustala się dotację dla podmiotów publicznych i nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 135 242 zł.- zgodnie z załącznikiem Nr 5§ 5

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 6

Dochody w kwocie 65 000 zł pochodzące z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się w planie wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 7

Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu gminy zgodnie z
Załącznikiem Nr 7.

§ 8

Przyjmuje się prognozę kwoty długu budżetu Gminy stanowiącą załącznik Nr 8.

§ 9

Upoważnia się wójta Gminy do :
dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków
między rozdziałami i paragrafami w ramach działu/ za wyjątkiem zwiększania środków na wynagrodzenia § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników/

§ 10

Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez wójta Gminy w roku budżetowym do kwoty – 250 000 zł.

§ 11

Upoważnia się wójta Gminy do :
1. Lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach aniżeli prowadzący obsługę rachunku gminy.
2. Zaciągania zobowiązań oraz spłat zobowiązań w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2.
3. Samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 1 500 000 zł.§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego .
Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 29 gru 2004 12:20
Data opublikowania: środa, 29 gru 2004 12:29
Opublikował(a): Anna Lachowska
Zaakceptował(a): Zofia Brokowska
Artykuł był czytany: 14986 razy