Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 85/04 z dnia 30 czerwca 2004 r.

Zarzadzenie w sprawie zmian w budżecie na 2004 r.
ZARZĄDZENIE Nr 85/04
WÓJTA GMINY ŁOMŻA
z dnia 30 czerwca 2004 roku


w sprawie zmian w budżecie na 2004 rok.

Na podstawie art. 128 ust.1 pkt.1,2,3 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych / tekst jednolity z 2003 roku Dz.U. Nr 15 poz. 148 oraz na podstawie § 10 Uchwały Nr XIV/66/04 Rady Gminy Łomża z dnia 14 stycznia 2004 roku w sprawie budżetu Gminy na 2004 roku, postanawiam:

§ 1

1.Zwiększyć dochody budżetowe - 183 508 zł

Dział 751 rozdział 75113 § 2010 – 16 459 zł.
/dotacja na finansowanie wyborów do Parlamentu Europejskiego/

Dział 801 rozdział 80101 § 2030 - 1 808 zł
/ dotacja na sfinansowanie wyprawki szkolnej przyznana na zasiłek losowy w formie rzeczowej obejmującej podręczniki szkolne o wartości do 100 zł. – dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych/
Dział 801 rozdział 80195 § 2030 – 300 zł
/ dotacja na pracę komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli/ Pismo Nr FB .II.3011 -134/04 z dnia 25 czerwca 2004 roku/
Dział 852 rozdział 85295 § 2030 – 123 886 zł
/dotacja na dożywianie dzieci – Pismo Nr FB II – 3011-115/04 – 18 .06. 2004 rok/
Dział 900 rozdział 90015 § 2010 – 41 055 zł.
/ rezerwa celowa na sfinansowanie wymagalnych zobowiązań powstałych po 2003 roku z tytułu finansowania oświetlenia dróg publicznych, dla których Gmina nie jest zarządcą/.

2. Zwiększyć wydatki budżetowe - 183 508 zł.

Dział 751 rozdział 75113 § 3030 – 10 920 zł
§ 4110 - 43 zł
§ 4120 - 6 zł
Dział 751 rozdział 75113 § 4210 - 2 042 zł
Dział 751 rozdział 75113 § 4300 - 1 837 zł
Dział 751 rozdział 75113 § 4410 - 1 611 zł.
Ogółem 16 459 zł
Dział 801 rozdział 80101 § 3240 – 1 808 zł
/ wyprawka szkolna dla klas pierwszych/
Dział 801 rozdział 80195 § 4300 – 300 zł
/ wynagrodzenie komisji jak wyżej/
Dział 852 rozdział 85295§ 2030 – 123 886 zł.
/ dotacja na dożywianie dzieci – Pismo Nr FV.II.3011-115/04 – 18. 06. 2004 rok/
Dział 900 rozdział 90015 § 4260 – 41 055 zł.
/ finansowanie oświetleń ulicznych/

§ 2

Dokonać w planie wydatków przeniesień między paragrafami w ramach rozdziału.

Zmniejszenia

Dział 758 rozdział 75818 § 4810 – 13 600 zł
/ zmniejszono rezerwę budżetową na finansowanie wydatków OSP jak przeglądy samochodów i inne wydatki -2000 zł, na sfinansowanie wydatków instalacji sieci komputerowej w Szkole Podstawowej w Wygodzie - 3 500 zł, dożywianie dzieci – 8 100 zł.
Dział 801 rozdział 80110 § 6050 – 5 zł
Dział 852 rozdział 85219 § 4300 – 3 100 zł / zl /
Dział 900 rozdział 90003 § 6610 - 40 000 zł
Zmniejszono dotację na wspólną inwestycję pt. System wodno-kanalizacyjny realizowaną przez miasto Łomża i Gminę Piątnica, ponieważ na to zadanie pozyskano środki PHARE do 70 % wartości zadania. Kwotę powyższą przenosi się na rozbudowę kanalizacji Stare-Kupiski 30 000 zł, Nowe Kupiski 10 000 zł.
Ogółem zmniejszenia - 56 705 zł

Zwiększenia

Dział 754 rozdział 75412 § 4300 - 2 000 zł
Dział 801 rozdział 80101 § 4300 – 3 500 zł
Dział 801 rozdział 80110 § 6060 – 5 zł
Dział 852 rozdział 85219 § 4210 - 2 100 zł/ zl./
Dział 852 rozdział 85219 § 4410 - 1 000 zł/ zl/
Dział 852 rozdział 85295 § 3110 – 8 100 zł / wł/
Dział 900 rozdział 90003 § 6050 – 40 000 zł
Ogółem 56 705 zł

§ 3

Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

1. Dochody ogółem - 12 450 710 zł
2. Wydatki ogółem – 12 759 271 zł

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia
Data powstania: czwartek, 15 lip 2004 11:06
Data opublikowania:
Opublikował(a): Anna Lachowska
Zaakceptował(a): Zofia Brokowska
Artykuł był czytany: 2282 razy