Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XIX-97-04 Rady Gminy Łomża z dnia 30 sierpnia 2004 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2004 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2002 roku Dz. U. Nr 142 poz. 1591, Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, z 2003 roku Dz. U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 oraz art. 109 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku i finansach publicznych /tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. 15 poz. 148 z późn. zm./ Rady Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwiększyć dochody budżetowe o kwotę 300 115 zł.

Dział 010 rozdział 01010 § 0960 – 10 000 zł.
/darowizny z tyt. podłączenia się do sieci wodociągowej/
Dział 700 rozdział 70005 § 0920 – 727 zł.
/wskaźnik inflacji za sprzedane nieruchomości/
Dział 700 rozdział 70005 § 0770 – 105 000 zł.
/wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – sprzedaż budynku w Kanarzycach/
Dział 710 rozdział 71035 § 0960 – 500 zł.
/darowizna „Światowy Związek Żołnierzy AK obwód Zambrów na modernizację Pomnika w miejscowości Puchały/
Dział 750 rozdział 75023 § 0840 – 450 zł.
/sprzedaż złomu/
Dział 750 rozdział 75023 § 0970 – 556 zł.
/rozliczenia z lat ubiegłych, Powiatowy Urząd Pracy zwrócił środki za wynagrodzenia wypłacane w 2003 r./
Dział 756 rozdział 75615 § 0310 – 18 000 zł.
/podatek od nieruchomości/
Dział 756 rozdział 75615 § 0340 – 16 000 zł.
/podatek od środków transportowych/
Dział 756 rozdział 75615 § 0360 – 15 000 zł.
/podatek od spadków i darowizn/
Dział 756 rozdział 75615 § 0500 – 10 000 zł.
/podatek od czynności cywilno-prawnych/
Dział 756 rozdział 75618 § 0480 – 9 523 zł.
/wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu/
Dział 756 rozdział 75619 § 0460 – 2 000 zł.
/wpływy z opłaty eksploatacyjnej/
Dział 758 rozdział 75814 § 0920 – 8 000 zł.
/pozostałe odsetki – lokaty bankowe/
Dział 801 rozdział 80101 § 0770 – 1 396 zł.
/sprzedaż byłej Szkoły Podstawowej w Jednaczewie/
Dział 801 rozdział 80110 § 0750 – 2 000 zł.
/dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gimnazjum/
Dział 801 rozdział 80110 § 0970 – 400 zł.
/wpływy z różnych dochodów/
Dział 852 rozdział 85214 § 2030 – 82 183 zł.
/dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej /pismo Wojewody podlaskiego FB II 3011-155/04/
Dział 852 rozdział 85228 § 0830 – 280 zł.
/odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze/
Dział 900 rozdział 90003 § 0830 – 6 100 zł.
/wpływy z usług – środowisko odpadów komunalnych/
Dział 900 rozdział 90003 § 0960 – 12 000 zł.
/przyłącza kanalizacyjne/

2. Zmniejszyć dochody budżetowe – 164 606 zł.

Dział 852 rozdział 852174 § 2010 – 68 839 zł.
/korekta dotacji na zadania opieki społecznej wg pisma Nr FB.II.3011-155/04 z dnia 13.07.2004 r. i pisma Nr FB.II.3011-/04 z dnia 6.08.2004 r./
Dział 852 rozdział 85219§ 2010 – 95 767 zł.
/korekta dotacji na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie z pismem
Nr FB.II.3011-193/04 z dnia 6.08.2004 r./

3. Zwiększyć dochody budżetowe o kwotę – 164 606 zł.

Dział 852 rozdział 85214 § 2030 – 68 839 zł.
/objaśnienie jak wyżej/
Dział 852 rozdział 85219 § 2030 – 95 767 zł.
/objaśnienie jak wyżej/

§ 2

1. Zwiększyć wydatki budżetowe – 805 829 zł.

Dział 010 rozdział 01010 § 6050 – 40 000 zł.
/wodociąg Stara Łomża Zosin – Siemień/
Dział 010 rozdział 01095 § 4010 – 3 500 zł.
/wynagrodzenia pracownika gospodarczego Zbiornicy Padłych Zwierząt w miejscowości Kanarzyce/
Dział 010 rozdział 01095 § 4110 – 630 zł.
/składki ZUS/
Dział 600 rozdział 60014 § 6620 – 60 500 zł.
/dotacja celowa przekazana na zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – budowa drogi powiatowej Szczepankowo – Jarnuty/
Dział 600 rozdział 60016 § 4270 – 50 000 zł.
/remonty bieżące dróg/
Dział 600 rozdział 60016 § 6050 – 384 040 zł.
/modernizacja dróg Nowe Kupiski – Bożnica 124 040 zł.; Milewo – Gać 140 000 zł.; Kisiołki – 120 000 zł./
Dział 710 rozdział 71035 § 4210 – 655 zł.
Dział 710 rozdział 71035 § 4300 – 220 zł.
/modernizacja pomnika w miejscowości Puchały/
Dział 754 rozdział 75412 § 4210 – 4 000 zł.
/zakup paliwa/
Dział 754 rozdział 75412 § 6060 – 14 000 zł.
/zakup samochodu Star dla OSP Pniewo – 1500 zł.; wyposażenie samochodu OSP Kanarzyce marki Ford-Transit w sprzęt ratownictwa drogowego – 12 500 zł./
Dział 754 rozdział 75412 § 6050 – 11 000 zł.
/instalacja odgromowa budynku OSP w Podgórzu/
Dział 801 rozdział 80101 § 6050 – 19 000 zł.
/ogrodzenie Szkoły Podstawowej w Kupiskach – 12 000 zł., w Podgórzu – 7 000 zł./
Dział 801rozdział 80101 § 6050 – 18 000 zł.
/przygotowanie dojazdu i dojścia do Gimnazjum/
Dział 801 rozdział 80101 § 2590 – 5 000 zł.
/dotacja na zakup opału do Szkoły Podstawowej w Lutostani/
Dział 851 rozdział 85154 § 6060 – 19 500 zł.
/zakup kosza dla młodzieży z Gimnazjum oczekującej, po zakończonych zajęciach, na autokary powrotne do domu/
Dział 852 rozdział 85214 § 3110 – 82 183 zł.
/zasiłki z pomocy społecznej/
Dział 852 rozdział 85212 § 4010 – 5 506 zł.
/wynagrodzenia pracowników prowadzących wypłatę świadczeń rodzinnych/
Dział 852 rozdział 85212 § 4110 – 960 zł.
/składki ZUS/
Dział 852 rozdział 85212 § 4120 – 135 zł.
/składki na Fundusz Pracy/
Dział 900 rozdział 90003 § 4300 - 17 000 zł.
/likwidacja składowisk odpadów komunalnych/
Dział 900 rozdział 90003 § 6050 – 70 000 zł.
/podłączenia kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Nowych Kupiskach/


2. Dokonać zmian w planie wydatków między paragrafami w ramach rozdziału:

Zmniejszenia:
Dział 852 rozdział 85212 § 3110 zl. – 9 900 zł.
/świadczenia rodzinne/
Dział 852 rozdział 85212 § 4300 zl. - 100 zł.
10 000 zł.
Zwiększenia:
Dział 852 rozdział 85212 § 4110 zl. – 9 900 zł.
/składki ZUS/
Dział 852 rozdział 85212 § 4270 zl. - 100 zł.
10 000 zł.

§ 3
Deficyt budżetowy w wysokości 505 714 zł. Zostanie pokryty z:
- nadwyżki budżetowej 298 425 zł.
- wolnych środków 207 289 zł.

§ 4
Załącznik Nr 4 „Wykaz zadań inwestycyjnych środków na ich realizację w 2004 r.” do Uchwały Nr XIV/66/04 Rady Gminy Łomża z dnia 14 stycznia 2004 r. Rady Gminy Łomża otrzymuje brzmienie jak w załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 5
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIV/66/04 Rady Gminy Łomża z dnia 14 stycznia 2004 roku otrzymuje brzmienie jak w załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 6
Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1. Dochody ogółem – 12 750 825 zł.
2. Wydatki ogółem – 13 565 100 zł.

§ 7
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łomża.

§ 8
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 31 sie 2004 15:57
Data opublikowania: wtorek, 31 sie 2004 16:04
Opublikował(a): Anna Lachowska
Zaakceptował(a): Zofia Brokowska
Artykuł był czytany: 2797 razy