Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XX/103/04 RG z dnia 19 października 2004 r.

UCHWAŁA Nr XX/103/04
RADY GMINY ŁOMŻA
z dnia 19 października 2004 roku


w sprawie zmian w budżecie na 2004 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym/ tekst jednolity z 2002 roku Dz U Nr 142 poz. 1591, Nr 23 poz.22 Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, z 2003 roku Dz.U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 oraz art. 109 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych/ tekst jednolity z 2003 roku Dz. U. Nr 15 poz. 148 z późn. zm/ Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonać zmian w planie wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami.

Zmniejszenia

Dział 758 rozdział 75818 § 4810 - 6 000 zł.
/ zmniejszono rezerwę ogólną/

Zwiększenia

Dział 852 rozdział 85212 § 4010 - 6 000 zł.
/ wynagrodzenia pracowników prowadzących świadczenia rodzinne.

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1. Dochody ogółem – 12 711 641 zł.
2. Wydatki ogółem - 13 525 916 zł.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łomża

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data powstania: czwartek, 21 paź 2004 09:30
Data opublikowania: czwartek, 21 paź 2004 10:07
Opublikował(a): Anna Lachowska
Zaakceptował(a): Zofia Brokowska
Artykuł był czytany: 2357 razy