Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXII/120/04 RG Łomża z dnia 22 grudnia 2004 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2004 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustaw z y dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym/ tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142 poz. 1591, z 2002 roku Nr 23, poz.220, Nr 62,poz. 558,Nr 113,poz.984, Nr 214,poz. 1806 z 2003 roku Dz. U. Nr 80, poz.717, Nr 162poz. 1568 z 2004 roku Nr 153 poz. 1271, Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, oraz art. 109 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych / tekst jednolity z 2003 roku Dz. U.Nr 15, poz. 148 z późn. zm./ Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwiększyć dochody budżetowe - 290 070 zł
Dział 010 rozdział 01010 § 0960 – 9 600 zł
/ odpłatność za przyłącza wodociągowe/
Dział 756 rozdział 75615 § 0310 – 111 920 zł
/ podatek od nieruchomości/
Dział 756 rozdzial 75615 § 0340 - 15 000 zł
/ podatek od środków transportowych/
Dział 756 rozdział 75615 § 0450- 2 550 zł
/ wpływy z opłaty administracyjnej/
Dział 756 rozdział 75615 § 0500 - 15 000zł
/ podatek od czynności cywilno prawnych/
Dział 756 rozdział 75621 § 0010 - 100 000 zł
/ podatek dochodowy od osób fizycznych/
Dział 758 rozdział 75814 § 0920 - 15 000 zł
/ odsetki od lokat /
Dział 900 rozdział 90003 § 0960 - 20 000 zł
/ za przyłącza kanalizacyjne /
Dział 921 rozdział 92116 § 2020 - 1 000 zł
/ dotacja na zakup książek dla bibliotek- z Ministerstwa Kultury porozumienie Nr 338 z dnia 5 listopada 2004 roku /

2. Zwiększyć wydatki budżetowe – 424 234 zł
Dział 01010 § 6050 - 5 000 zł
/ podpięcie wodociągu w Starej Łomży p/sz do wodociągu w Siemieniu/
Dział 600 rozdział 60016 § 4590 - 14 000 zł
/ odszkodowanie za grunt pod drogę w miejscowości w Kupiskach/
Dział 600 rozdział 60016 § 6060 – 2 000 zł
/ zakup wiaty przystankowej w miejscowości Milewo/
Dział 801 rozdział 80101 § 2590 - 3 000 zł
/ dotacja na zakup opału Szkoła Podstawowa w Lutostani//
Dział 801 rozdział 80101 § 3020 - 6 073 zł
/ dodatki mieszkaniowe i wiejskie za grudzień 2004 rok/
Dział 801 rozdział 80101 § 4010 – 184 141 zł
/ wypłata wynagrodzeń dla nauczycieli/
Dział 801 rozdział 80101 § 4110 - 47 411 zł
/ składki ZUS /
Dział 801 rozdział 80110 § 4010 – 49 872 zł
/ wynagrodzenia nauczycieli Gimnazjum/
Dział 801 rozdział 80110 § 4110 - 9 166 zł
/ składki ZUS nauczycieli Gimnazjum/
Dział 852 rozdział 85212 § 4010 – 3 000 zł
/ Wynagrodzenie dla pracownika prowadzącego świadczenia rodzinne/
Dział 852 rozdział 85219 § 3020 - 1 071 zł
/ ekwiwalent dla pracowników OPS za używanie własnej odzieży/
Dział 900 rozdział 90003 § 6050 - 56 500 zł
/ rozbudowa kanalizacji w Kupiskach/
Dział 900 rozdział 90015 § 4260 – 41 000 zł
/ zakup energii na oświetlenia uliczne/
Dział 921 rozdział 92116 § 4240 – 1 000 zł
/ zakup księgozbioru/
Dział 926 rozdział 92695 § 4300 – 1000 zł
/ wynagrodzenie dla sędziów prowadzących mecze w ramach rozgrywek gminnej ligi piłki nożnej/


Dokonać zmian w planie wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami.
Zmniejszenia
Dział 710 rozdział 71004 § 6050 - 44 413 zł
/ zmniejsza się środki na zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego/
Dział 801 rozdział 80104 § 4010 - 8 180 zł
/ wynagrodzenia pracowników przedszkola /
Ogółem - 52 593 zł


Zwiększenia
Dział 801 rozdział 80101 § 2590 – 910 zł
Dział 801 rozdział 80101 § 4120 – 1 091 zł
Dział 801 rozdział 80101 § 4300 - 334 zł
Dział 801 rozdział 80110 § 4120 – 1 339 zł
Dział 801 rozdział 80110 § 6050 – 20 740 zł
Dział 801 rozdział 80113 § 4110 - 119 zł
Dział 801 rozdział 80113 § 4120 - 15 zł
Dział 801 rozdział 80114 § 4110 – 2 067 zł
Dział 801 rozdział 80114 § 4120 - 358 zł
Dział 854 rozdział 85401 § 3020 - 72 zł
Dział 854 rozdział 85401 § 4010 - 1 875 zł
Ogółem 28 920 zł

§ 2

Deficyt budżetowy w wysokości 53 991zł zostanie pokryty z wolnych środków.
Zmniejsza się o 56 500 zł dochody przeznaczone na spłatę pożyczki na dofinansowanie „ Budowa składowiska odpadów komunalnych dla gmin Łomża i Śniadowo – w związku z jej umorzeniem.

§ 3

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIV/66/04 Rady Gminy Łomża z dnia 14 stycznia 2004 roku pt. Prognoza kwoty długu otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 4

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/66/04 Rady Gminy Łomża z dnia 14 stycznia 2004 roku otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 5

Załącznik Nr 7 Plan przychodów i rozchodów do Uchwały Nr XIV/66/04 Rady Gminy Łomża z dnia 14 stycznia 2004 roku otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 6
Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1. Dochody ogółem – 13 223 823 zł
2. Wydatki ogółem – 13 802 369 zł
§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 29 gru 2004 11:57
Data opublikowania:
Opublikował(a): Anna Lachowska
Zaakceptował(a): Zofia Brokowska
Artykuł był czytany: 2453 razy