Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Sprawozdanie Rb-27S

poniedziałek, 26 wrz 2016 10:34
z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

Sprawozdanie Rb-28S

poniedziałek, 26 wrz 2016 10:35
z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

Sprawozdanie Rb-N

poniedziałek, 26 wrz 2016 10:37
KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Sprawozdanie Rb-NDS

poniedziałek, 26 wrz 2016 10:38
o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego

Sprawozdanie Rb-PDP

poniedziałek, 26 wrz 2016 10:39
z wykonania dochodów podatkowych

Sprawozdanie Rb-Z

poniedziałek, 26 wrz 2016 10:40
KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI