Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

PROTOKÓŁ Nr XXXI/05 z XXXI Sesji Rady Gminy Łomża

w dniu 30 grudnia 2005 r.
Miejsce obrad: sala konferencyjna Urzędu Gminy Łomża, ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a.
Obrady rozpoczęto o godzinie 1000, zakończono o godzinie 1200.
Przewodniczył Andrzej Szabłowski – Przewodniczący Rady Gminy.
Protokołowała Katarzyna Jastrzębska – inspektor ds. obsługi Rady Gminy.

W posiedzeniu XXXI Sesji udział wzięli:
1. Andrzej Szabłowski Przewodniczący Rady
2. Marian Ciszewski radny
3. Sławomir Dziekoński radny
4. Krzysztof Gałązka radny
5. Jan Grabowski radny
6. Andrzej Jabłoński radny
7. Janusz Karpiński radny
8. Henryk Krajewski radny
9. Stanisław Kuzia radny
10. Mirosław Lipiński radny
11. Robert Łada radny
12. Kazimierz Mioduszwski radny
13. Jacek Albin Nowakowski radny
14. Marek Ormanowski radny
15. Sławomir Zacharczyk radny


zaproszeni goście:
1. Kazimierz Dąbkowski Wójt
2. Jerzy Prokopczuk z-ca Wójta
3. Krystyna Kaczyńska sekretarz
4. Wiesława Kłosińska Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Łomża
5. Danuta Tchórzowska Dyrektor GOK Pniewo
6. Krystyna Jastrzębska Kierownik OPS

Informacje o terminie i miejscu Sesji podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej na 14 dni przed Sesją.

Pkt. 1
Otwarcia XXXI Sesji Rady Gminy Łomża dokonał Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Szabłowski. Powitał radnych, zaproszonych gości oraz sołtysów i publiczność. Stwierdził, że w obradach uczestniczy 15 radnych, zatem obrady są prawomocne. Podejmowane uchwały będą prawomocne.

Pkt. 2
Przewodniczący Rady Gminy Pan Andrzej Szabłowski przedstawił radnym zaproponowany porządek obrad i zapytał czy są do niego uwagi. Uwag nie zgłoszono.

Rada Gminy obradowała wg następującego porządku obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku dziennego.
3. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Informacja Wójta Gminy o pracy między Sesjami Rady Gminy.
6. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy Łomża podjętych na XXX Sesji.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz zasad obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw
nauczycielom szkół prowadzonych przez Gminę Łomża.
9. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Łomża.


10. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Instytucji Kultury pod nazwą
„Biblioteka Publiczna Gminy Łomża” i nadania jej statutu.
11. Wolne wnioski.
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
13. Zamknięcie obrad.


Pkt. 3
Przyjęcie protokołu z poprzedniej XXXI Sesji.
Uwag nie wniesiono.
Głosowanie: „za” – 15, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.

Pkt. 4
Interpelacji nie złożono.
Zapytania zgłosili:
▪ Radny Ormanowski: „Czy został ogłoszony przetarg na GOK w Pniewie?”
▪ Radny Kuzia: „Jak wygląda sytuacja sprzedaży działek przy szkole w Kupiskach i jak wygląda sprawa zamknięcia obiektu?”
▪ radny Dziekoński:
– „Czy została opracowana dokumentacja techniczna na budowę stadionu w Konarzycach?”
▪ radny Krajewski:
- „Jak wygląda sprawa założenia Internetu dla mieszkańców Starych Kupisk?”

Pkt. 5
Informację ustną z działalności w okresie miedzy XXX, a XXXI Sesją Rady Gminy złożył Wójt Gminy Pan Kazimierz Dąbkowski.

Pkt. 6
Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na XXX Sesji Rady Gminy przedstawił również Wójt Gminy Pan Kazimierz Dąbkowski. Sprawozdanie – załącznik Nr 1 do protokołu.


Pkt. 7
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie przedstawiła Pani Zofia Brokowska – skarbnik Gminy w zał. Nr 2 do protokołu.
Proponuje się dokonać w planie wydatków przeniesień między działami, rozdziałami
i paragrafami zgodnie z projektem uchwały.
Po dokonanych zmianach budżet będzie wynosił:
Dochody ogółem – 14 719 957 zł,
Wydatki ogółem – 16 047 262 zł.
Dyskusji nad projektem uchwały nie było.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie. Rada Gminy 15 głosami „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymujących” się podjęła Uchwałę Nr
XXXI/184/05 w sprawie zmian w budżecie na 2005 rok.

Pkt. 8
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz zasad obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw, a także przyznawania nagród za osiagnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycielom szkół prowadzonych przez Gminę Łomża przedstawił dyrektor ZESzGŁ Pan Adam Marek Frączek. Radny Nowakowski, poinformował, że podczas ostatniego posiedzenia Komisji Rewizyjnej zgłosił poprawkę do projektu uchwały. Poprosił by rozpatrzyć ją na poczatku przyszłego roku.
Radny Grabowski zgłosił wniosek o ujednolicenie stawek dodatku funkcyjnego dla dyrektorów szkół.
Pan Wójt złożył wniosek o przyjęcie w/w projektu w przedstawionej wersji. Pan Prokopczuk również wnioskował o przyjęcie w/w projektu.
Więcej wniosków do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie. Rada Gminy 12 głosami „za”, 0 – „przeciw”, 3 – „wstrzymało się” podjęła Uchwałę Nr
XXXI/185/05 w sprawie określenia wysokości i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz zasad obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw, a także przyznawania nagród za osiagnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycielom szkół prowadzonych przez Gminę Łomża. Uchwała – zał. Nr 3 do protokołu.

Pkt. 9
Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania
i rozmiaru zniżek nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Łomża przedstawił dyrektor ZESzGŁ Pan Adam Marek Frączek.
Nadmienił, że projekt uchwały był szczegółowo omawiany na posiedzeniach stałych Komisji Rady Gminy.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie. Rada Gminy 15 głosami „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się” podjęła Uchwałę Nr XXXI/186/05 o zmianie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania
i rozmiaru zniżek nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Łomża. Uchwała – zał. Nr 4 do protokołu.

Pkt. 10.
Projekt uchwały w sprawie utworzenia Instytucji Kultury pod nazwą „Biblioteka Publiczna Gminy Łomża” i nadania jej statutu przedstawił Wójt Gminy Kazimierz Dąbkowski. Zgodnie z ustaleniami poprzedniej Sesji planowane było podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Centrum Kultury Gminy Łomża. Ponieważ było dużo nieścisłości co do w/w projektu uchwały proponuję podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Instytucji Kultury pod nazwą „Biblioteka Publiczna Gminy Łomża” i nadania jej statutu.
Pan Przewodniczący zgłosił zapytanie: „Co tworzymy?”
Pan Wójt odpowiedział: „Mięliśmy jednostkę organizacyjną, a tworzymy instytucje kultury.
Środki będą przekazywane w formie dotacji.”
Uwag do przedstawionego projektu nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie. Rada Gminy 15 głosami „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymujących” się podjęła Uchwałę Nr XXXI/187/05 w sprawie Instytucji Kultury pod nazwą „Biblioteka Publiczna Gminy Łomża
i nadania jej statutu”. Uchwała – zał. Nr 5 do protokołu.Pkt. 11
Wnioski złożyli:
- radny Kuzia - prośba o ustawienie znaku „Bożnica”,
▪ radny Krajewski:
– ustawienie znaku „Stare Kupiski” w ul. Armii Krajowej od ul. Ostrołęckiej,
- naprawa światła między szkołą w Kupiskach, a Kościołem,
- ponowił wniosek dotyczący remontu dwóch przystanków w Starych Kupiskach,
– zakup piłek dla zespołów piłkarskich ( 3 pierwsze zespoły po 2 piłki, pozostałe po 1).
▪ radny Jabłoński:
- przypomniał sprawę wkopania znaków drogowych w miejscowości Podgórze,
- sprawa podłączenia Internetu w Podgórzu,
- sprawdzić hydranty w poszczególnych miejscowościach,
▪ radny Nowakowski:
– wymiana znaku „Siemień” przy wjeździe do Siemienia od ulicy Konarskiej.
▪ radny Szabłowski:
– przypomniał sprawę naprawy rynien w SP Jarnuty,
▪ radny Łada:
– droga powiatowa w kierunku miejscowości Kołaki – prośba o interwencję w sprawie posypania solą tej drogi.

Pan Wójt odczytał pismo skierowane od ze Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego – apel o poparcie stanowiska w sprawie przyspieszenia procesu budowy obwodnic miast. Rada Gminy postanowiła wypracować stanowisko popierające apel.

Głos zabrała Pani Danuta Tchórzowska – dyrektor GOK. Poprosiła o składanie propozycji co do form pracy i działania GOK-u. Poprosiła również o zabezpieczenie w budżecie na 2006 rok środków finansowych na zatrudnienie muzyka i plastyka (po kilka godzin tygodniowo).
Radny Ormanowski nadmienił, że: „warto byłoby zwiększyć środki na ten cel”.
Głos zabrała Pani Krystyna Kaczyńska – sekretarz urzędu. Zaproponowała, by Pani Dyrektor przedstawiła program na rok 2006 i Komisja Oświaty przeanalizuje propozycje.
Radny Krajewski: „Proponuję zatrudnić nawet po kilka godzin osoby dodatkowe, by GOK GOK też działał”.
Pani Krystyna Jastrzębska: „Proponuję przedstawić projekt działalności w powiązaniu
z organizacjami jakie już są. Pewne działania mogą być realizowane wspólnie.”
Pan Nowakowski zaproponował, by GOK też powołać jako instytucję kultury. Nadmienił, by ożywić poszczególne ośrodki kulturalne w miejscowościach gminnych i by podlegały one pod GOK w Pniewie.


Pkt. 12
Odpowiedzi na zapytania i wnioski udzielił Pan Wójt.
Pniewo:
- przetarg GOK - 20 grudnia b.r. został rozstrzygnięty przetarg na rozbudowę budynku GOK,
- piec – otrzymaliśmy materiał i kalkulację pieca na pelety, musimy zarządzać od firmy kalkulację na eksploatację.
Nowe Kupiski:
- w sprawie ustawienia znaków drogowych – „w pierwszych dniach stycznia będzie zrobiony bilans potrzeb dla naszych dróg i zakupimy znaki drogowe. Dla innych dróg będziemy wnioskować o zakup znaków do odpowiednich instytucji”.
Stare Kupiski:
- „naprawę światła zlecimy jak najszybciej”,
– sprawa Internetu: „od początku przyszłego roku będziemy rozmawiać z przedstawicielem telekomunikacji w sprawie podłączenia miejscowości gminnych”,
- przystanek w Kupiskach przy szkole – zostanie ponowiony wniosek .
Podgórze:
-hydranty – „na walnym zgromadzeniu Spółki Wodociągi Wiejskie była informacja – robią cyklicznie”

Pkt. 13
Po wyczerpaniu porządku obrad XXXI Sesji Rady Gminy Łomża Przewodniczący Rady Gminy Pan Andrzej Szabłowski zamknął obrady o godzinie 1200.


Protokołowała:

Kataryzna JastrzębskaPrzewodniczył:

Andrzej Szabłowski


Data powstania: poniedziałek, 12 cze 2006 08:03
Data opublikowania: poniedziałek, 12 cze 2006 08:09
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 2532 razy