Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

PROTOKÓŁ Nr XXXV/06 z XXXV Sesji Rady Gminy Łomża

w dniu 11 maja 2006 r.
Miejsce obrad: sala konferencyjna Urzędu Gminy Łomża, ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a.
Obrady rozpoczęto o godzinie 1000, zakończono o godzinie 1500.
Przewodniczył Andrzej Szabłowski – Przewodniczący Rady Gminy.
Protokołowała Katarzyna Jastrzębska – inspektor ds. obsługi Rady Gminy.

W posiedzeniu XXXV Sesji udział wzięli:
1. Andrzej Szabłowski Przewodniczący Rady
2. Marian Ciszewski radny
3. Krzysztof Gałązka radny
4. Jan Grabowski radny
5. Andrzej Jabłoński radny
6. Henryk Krajewski radny
7. Sławomir Dziekoński radny
8. Mirosław Lipiński radny
9. Robert Łada radny
10. Kazimierz Mioduszwski radny
11. Jacek Albin Nowakowski radny
12. Marek Ormanowski radny
13. Sławomir Zacharczyk radny
14. Janusz Karpiński radny


zaproszeni goście:
1. Zofia Brokowska Skarbnik Gminy
2. Agnieszka Pisińska pracownik socjalny
3. Adam Frączek Dyrektor ZEszGŁ
4. Jerzy Prokopczuk z-ca Wójta
5. Kazimierz Dąbkowski Wójt
6 Bożena Danowska Prezes Ogniska ZNP Gminy Łomża

Oraz sołtysi:
1. Szeligowski Andrzej – sołtys wsi Sierzputy Młode,
2. Chorzelski Józef – sołtys wsi Modzele Wypycha,
3. Żebrowski Andrzej - sołtys wsi Dłużniewo,
4. Gronostajski Bogdan – sołtys wsi Milewo,
5. Wędrak Waldemar – sołtys wsi Łochtynowo,
6. Mierzejewski Eugeniusz – sołtys wsi Stare Chojny,
7. Jackowski Kazimierz - Bożnica,
8. Kukowski Adam – sołtys wsi Stara Łomża p/sz

Nieobecni:
1. Stanisław Kuzia radny

Informacje o terminie i miejscu Sesji podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej na 7 dni przed Sesją.

Pkt. 1
Otwarcia XXXV Sesji Rady Gminy Łomża dokonał Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Szabłowski. Powitał radnych, zaproszonych gości oraz sołtysów i publiczność. Stwierdził, że w obradach uczestniczy 13 radnych, zatem obrady są prawomocne. Podejmowane uchwały będą prawomocne.

Pkt. 2
Przewodniczący Rady Gminy Pan Andrzej Szabłowski przedstawił radnym zaproponowany porządek obrad i zapytał czy są do niego uwagi. Wpłynęły dwa wnioski o wprowadzenie zmian do porządku obrad, mianowicie: po punkcie 8d jako 9 wprowadzić punkt dotyczący podjęcia uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz zasad obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz doraźnych zastępstw, a także przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycielom szkół prowadzonych przez Gminę Łomża.
Drugi – po punkcie 10 jako 11 wprowadzić punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie utworzenia obwodów głosowania na terenie gminy Łomża.
Pan Przewodniczący zaproponował przegłosowanie zmian do porządku obrad sesji.
W sprawie wstawienia punktu 9 – jednogłośnie „za”.
W sprawie wstawienia punktu 11 – jednogłośnie „za”.
Ponadto Pan Przewodniczący poinformował, że wpłynęły jeszcze dwie sprawy do rozpatrzenia, mianowicie: sprawa dotycząca Gminnej Spółki Wodnej oraz podanie Pana Mieczysława Kuzi z Kupisk. „Sprawy te proponuję rozpatrzyć przy projekcie uchwały
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta”.
Głos zabrał radny Robert Łada. Zgłosił zapytanie: „dlaczego sprawy oświatowe związane
z dodatkami motywacyjnymi, funkcyjnymi, dodatki za wychowawstwo w szkołach itd. nie były konsultowane ze związkami zawodowymi? W tej chwili jest opór ze strony niektórych związków zawodowych i chciałbym by ta sytuacja została wyjaśniona. W związku z tym proszę o wyjaśnienie tej sytuacji i wycofanie tego punktu z porządku obrad, aż do momentu ujednolicenia stanowiska pomiędzy nauczycielami i związkami zawodowymi (…) ”.
Pan Andrzej Szabłowski: „chciałbym dodać, że od ubiegłego roku cięgle dyskutujemy nad sprawami oświatowymi łącznie ze spotkaniem z dyrektorami szkół podstawowych i jeśli do tej pory nie jest cokolwiek ustalone ze związkami zawodowymi to na ten temat chciałbym usłyszeć konkretne wyjaśnienia. Myślę, że w porządku obrad sprawa ta zostanie, niezależnie jak będzie załatwiona do końca”.
Więcej uwag do porządku obrad nie zgłoszono.

Rada Gminy obradowała wg następującego porządku obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku dziennego.
3. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Informacja Wójta Gminy o pracy między Sesjami Rady Gminy.
6. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy Łomża podjętych na XXXIV Sesji.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2006 rok.
8. Sprawy oświatowe:
a) informacja dotycząca sytuacji demograficznej w szkołach na terenie gminy
w ciągu 6 –ściu najbliższych lat,
b) dodatki motywacyjne dla nauczycieli,
c) nagrody Wójta i Dyrektora szkoły dla nauczycieli,
d) ustalenie wysokości dodatku za wychowawstwo w szkołach podstawowych
i Gimnazjum.
9. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości
i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz zasad obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz doraźnych zastępstw, a także przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycielom szkół prowadzonych przez Gminę Łomża.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału gminy Łomża na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych.
11. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia obwodów głosowania na terenie gminy Łomża.
12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Łomża.
13. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łomża.
14. Wolne wnioski.
15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
16. Zamknięcie obrad.

Pkt. 3
Przyjęcie protokołu z poprzedniej XXXIV Sesji.
Uwag nie wniesiono.
Głosowanie: „za” – 13, 0 –„przeciw”, 0 –„wstrzymało się”.

Pkt. 4
Interpelacji nie złożono.
Zapytanie zgłosił radny Sławomir Dziekoński.
„Kiedy zostanie wykonany projekt techniczny na budowę stadionu w Konarzycach?”

Pkt. 5
Informację z działalności w okresie miedzy XXXIV, a XXXV Sesją Rady Gminy złożył Wójt Gminy Pan Kazimierz Dąbkowski (w zał. Nr 1 do protokołu).


Pkt. 6
Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na XXXIV Sesji Rady Gminy przedstawił również Wójt Gminy Pan Kazimierz Dąbkowski. Sprawozdanie – załącznik Nr 2 do protokołu.

Pkt. 7
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie przedstawiła Pani Zofia Brokowska – Skarbnik Gminy. W uchwale proponuje się: zwiększyć dochody budżetowe o kwotę 215 663 zł, zmniejszyć wydatki budżetowe o kwotę 16 596 zł, zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę 217 509 zł.
Rada Gminy nie wniosła uwag do przedstawionego projektu uchwały.
W związku z powyższym Przewodniczący Rady Pan Andrzej Szabłowski zarządził głosowanie jawne w sprawie przyjęcia projektu uchwały.
Głosowanie:
13 - „za”, 0 -„przeciw”, 0 -„wstrzymało się”.
Uchwalę Nr XXXV/200/06 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok podjęto zatem jednogłośnie. Uchwała – załącznik Nr 3 do protokołu.

Pkt. 8
Głos zabrał Dyrektor Zarządu Ekonomicznego Szkół Gminy Łomża Pan Adam Frączek. Powiedział, że „aktualnie powoli dobiega końca kadencja tej Rady i tak się jakoś stało, że na koniec kadencji Rady podejmuje się decyzje finansowe związane z funkcjonowaniem szkół. Byłoby zasadne gdyby decyzje takie były podejmowane na początku kadencji Rady, a nie na koniec, chyba że się zakłada, że będziemy realizowali te zadania w przyszłości”. Ponadto Pan dyrektor poinformował, że sprawę zwiększenia dodatków dla nauczycieli omawiał ze związkami zawodowymi, które nie miały uwag co do zwiększenia tych dodatków. Uwagi były co do proporcji tych dodatków pomiędzy szkołami podstawowymi, a gimnazjum. Pan Frączek wyjaśnił, że sprawa w/w dodatków była przedmiotem obrad zarówno komisji Rady Gminy jak i całej Rady. Składano różne propozycje co do wielkości i formy tych dodatków. Komisja Oświaty i Kultury na ostatnim posiedzeniu zaproponowała podwyższenie dodatków motywacyjnych w następujący sposób:
- dla nauczycieli szkół podstawowych – 30 zł (brutto) miesięcznie (aktualnie jest 23 zł),
- dla nauczycieli gimnazjum – 45 zł (brutto) miesięcznie (aktualnie jest 23 zł). Z kolei na ostatnim posiedzeniu Komisji Rewizyjnej padła kolejna propozycja:
- dla nauczycieli szkół podstawowych – 40 zł (brutto) miesięcznie (aktualnie jest 23 zł),
- dla nauczycieli gimnazjum – 50 zł (brutto) miesięcznie (aktualnie jest 23 zł).
Skutki finansowe w/w propozycji zostały przedstawia zał. Nr 4 do protokołu.
Przewodniczący Rady Pan Andrzej Szabłowski udzielił głosu Pani Bożenie Danowskiej- Prezesowi Związku Nauczycielstwa Polskiego Ogniska Gminy Łomża.
Podziękowała Radzie Gminy za zajęcie się sprawą podniesienia dodatku za wychowawstwo dla nauczycieli, gdyż w chwili obecnej jest to kwota bardzo niska. Pani Danowska poinformowała, że w chwili obecnej zarysowała się tendencja do rezygnacji nauczycieli
z wychowawstwa ze względu na tak niski dodatek. Nadmieniła również, że różnicowanie dodatków za wychowawstwo pomiędzy szkołami podstawowymi, a gimnazjum poruszy środowisko nauczycieli, bo jak twierdzi Pani Danowska praca ta niezależnie od tego czy jest to klasa „0”, czy podstawówka czy gimnazjum jest taka sama. Poprosiła o nie różnicowanie tych dodatków.

Na salę obrad przybył 1 radny. W związku z powyższym Rada Gminy będzie obradowała
w składzie 14-sto osobowym.

10 min przerwy

Pkt. 9
Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz zasad obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz doraźnych zastępstw, a także przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycielom szkół prowadzonych przez Gminę Łomża przedstawił dyrektor Zarządu Ekonomicznego Szkół Gminy Łomża Pan Adam Frączek.
Po burzliwej dyskusji w powyższym temacie radny Jacek Nowakowski zgłosił poprawkę do przedstawionego projektu uchwały, mianowicie by ujednolicić stawkę omawianych dodatków i aby stawka ta wynosiła 40 zł (brutto) zarówno w szkołach podstawowych jak i w gimnazjum Głos zabrał Pan Wójt. Poprał propozycję radnego Nowakowskiego.
Pan Przewodniczący zarządził głosowanie jawne w sprawie przyjęcia zgłoszonej poprawki.
Głosowało 13 radnych. 10 – „za”, 3-„wstrzymało się”, 0-„przeciw”. Poprawkę zatem przyjęto.
Radny Jacek Nowakowski apelował też o naliczanie stawek w/w dodatków nie od wynagrodzenia nauczyciela magistra stażysty ale od stopnia awansu zawodowego danego nauczyciela. W tej sprawie działań nie podjęto.
Więcej uwag nie zgłoszono.
Pan Przewodniczący zarządził głosowanie jawne w sprawie przyjęcia projektu uchwały wraz z poprawką.
Głosowało 14 radnych. 13 – „za”, 1-„wstrzymał się”, 0-„przeciw”.
Uchwałę Nr XXXV/201/06 o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości
i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz zasad obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz doraźnych zastępstw, a także przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycielom szkół prowadzonych przez Gminę Łomża podjęto. (Uchwała – zał. Nr 5 do protokołu).
Następnie ponownie głos zabrał Pan Adam Frączek. Przedstawił informację na temat sytuacji demograficznej w szkołach na terenie gminy Łomża (w załączniku Nr 6 do protokołu).
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionej informacji.
Głos zabrał radny Krzysztof Gałązka z zapytaniem: „Czy Pan Dyrektor byłby w stanie zmobilizować dyrektorów szkół „o walkę” o uczniów – by nie uczęszczali do innych szkół”.

Pkt. 10
Projekt uchwały w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic
i numerów oraz liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych przedstawił Przewodniczący Rady Pan Andrzej Szabłowski.
Przedstawiono dwa warianty podziału gminy na okręgi wyborcze (zał. Nr 7 i zał. Nr 8) .
Pan Przewodniczący zarządził dyskusję w sprawie przedstawionego podziału gminy na okręgi wyborcze. Głos zabrał radny Jacek Nowakowski. Złożył wniosek o pozostawienie okręgów wyborczych w formie istniejącej (jak w zał. Nr 7).
Głos zabrał sołtys wsi Stara Łomża p/sz Pan Kukowski Adam. Złożył wniosek o przyjęcie projektu uchwały przedstawionego w zał. Nr 8.
Po burzliwej dyskusji Pan Przewodniczący zarządził głosowanie jawne w sprawie przyjęcia propozycji Pana Nowakowskiego.(pozostawienie okręgów wyborczych w formie istniejącej).
Głosowało 14 radnych. 7-„za”, 7-„wstrzymało się”, 0-„przeciw”.
Następnie Pan Przewodniczący zarządził głosowanie jawne w sprawie przyjęcia propozycji Pana Kukowskiego ( zmiana okręgów wyborczych zgodnie z projektem uchwały).
Głosowało 14 radnych. 0-„za”, 5-„przeciw”, 9 – „wstrzymało się”.
W związku z odrzuceniem propozycji zmiany okręgów wyborczych Pan Przewodniczący zarządził głosowanie jawne w sprawie przyjęcia projektu uchwały wraz z przyjętym wnioskiem.
Głosowało 14 radnych. 7-„za”, 7 – „wstrzymało się”, 0 – „przeciw”. Uchwałę Nr XXXV/202/06 w sprawie podziału gminy Łomża na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu podjęto (Uchwała zał. Nr 9 do protokołu).

Pkt. 11
Projekt uchwały w sprawie utworzenia obwodów głosowania na terenie gminy Łomża przedstawił Pan Andrzej Szabłowski – Przewodniczący Rady Gminy (w zał. Nr 10 do protokołu). Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Pan Przewodniczący zarządził głosowanie jawne w sprawie przyjęcia projektu uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 14 radnych.
14 – „za”, 0-„przeciw”, 0 – „wstrzymało się”. Uchwałę Nr XXXV/203/06 w sprawie utworzenia obwodów głosowania na terenie gminy Łomża podjęto zatem jednogłośnie.

10 min przerwy

Pkt. 12
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Łomża przedstawił Pan Andrzej Szabłowski – Przewodniczący Rady Gminy.
Pan Przewodniczący przedstawił opinię Komisji Rozwoju Gospodarczego, w której zarzuty zawarte w skardze zostały oddalone. (zał. Nr 11) .
Głos zabrał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Jacek Nowakowski. Poinformował, że Komisja również rozpatrzyła skargę i oddaliła zarzuty w niej zawarte.
Pan Przewodniczący zarządził głosowanie jawne w sprawie przyjęcia projektu uchwały.
Głosowało 14 radnych.
14 – „za”, 0-„przeciw”, 0 – „wstrzymało się”. Uchwałę Nr XXXV/204/06 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Łomża podjęto jednogłośnie. (Uchwała – zał. Nr 12 do protokołu).
Następnie Pan Przewodniczący odczytał podanie Pan Henryka Dłużniewskiego zam. Łomża, ul. Małachowskiego 9/16 w sprawie działalności Gminnej Spółki Wodnej. (zał. Nr 13) Pan Przewodniczący nadmienił, że przekazał je Gminnej Spółce Wodnej z prośbą
o poinformowanie Rady Gminy o sposobie jego załatwienia.
W dniu 6 maja b.r. do Rady Gminy wpłynęła odpowiedź Przewodniczącego Gminnej Spółki Wodnej, którą Pan Przewodniczący przedstawił Radzie Gminy. (zał. Nr 13a). Po rozpatrzeniu pisma Rada Gminy uznała, że sprawę należy skierować do Starosty Powiatu Łomżyńskiego.
W dalszej kolejności Pan Przewodniczący przedstawił zażalenie skierowana do Rady Gminy złożone przez Pana Mieczysława Kuzię zam. Nowe Kupiski 30 na Decyzję Nr FN. 3110 -1190005/2006/PN z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości.
(zał. Nr 14 do protokołu). Zażalenie wpłynęło do urzędu w dniu 8 maja b.r. Rada Gminy rozpatrzyła sprawę uznając, że nie posiada uprawnień do zmiany zaskarżonej decyzji o czym zostanie poinformowany Pan Stanisław Kuzia.

Pkt. 13
Projekt uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łomża przedstawił z-ca Wójta Pan Jerzy Prokopczuk.
Pan Prokopczuk przedstawił również opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży dotyczącą projektu Regulaminu, w której zaopiniowano pozytywnie proponowane zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łomża.(zał. Nr 15 ) Pan Przewodniczący zarządził dyskusję w sprawie projektu uchwały.
W trakcie dyskusji zgłoszono kilka uwag, które ujęto w projekcie uchwały.
W dalszej kolejności Przewodniczący Rady zarządził głosowanie jawne w sprawie przyjęcia projektu uchwały. Głosowało 14 radnych. 14 -„za”, 0- „przeciw”,
0 – „wstrzymało się”. Uchwałę Nr XXXV/ 205/06 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządki na terenie gminy Łomża podjęto zatem jednogłośnie. (uchwała – zał. Nr 16 do protokołu).

Pkt. 14
Wnioski złożyli:
Radny Marek Ormanowski (Pniewo)
- wniosek o podsypanie nawierzchni drogi w ul. Lipowej i Akacjowej,
- zgłosił problem zwężania dróg w miejscowościach gminy. Prosił o zajęcie się tą sprawą.
- kiedy rozpocznie się modernizacja budynku GOK w Pniewie?
- wniosek o wyrównanie drogi w ul. Akacjowej.
Radny Henryk Krajewski (Stare Kupiski):
- wniosek o wystąpienie do Zarządu Dróg w Białymstoku w sprawie ul. Łomżyńskiej,
- poparł wypowiedz radnego Ormanowskiego w sprawie problemu zwężania dróg gminnych,
- wniosek o wymianę żarówek w ul. Cichej i Łomżyńskiej.
Radny Jan Grabowski (Milewo):
- prośba o wystosowanie pisma do Starostwa Powiatowego o uzupełnienie ubytków na drodze powiatowej Milewo- Puchały i przez miejscowość Gać,
- wniosek o ustawienie dwóch wiat przystankowych w miejscowości Puchały i jednego
w miejscowości Gać,
- wniosek o wyrównanie dróg w miejscowościach: Milewo, Puchały i Gać.
Radny Krzysztof Gałązka (Stare Chojny)
- prośba o wyrównanie dróg w miejscowości: Stare Chojny, zapytał: „kiedy będą wyrównywane drogi gminne?”
- prośba o skierowanie geodety i wytyczenie granic ogrodzenia basenu w Starych Chojnach.
Zgłosił także sprawę zaśmiecania terenu w okolicach Krajobrazowego Parku Doliny Narwii. Prosił o podjęcie działań w tej sprawie.
Radny Sławomir Zacharczyk (Andrzejki)
- wniosek o skierowanie równarki na drogi do miejscowości: Andrzejki, Kisiołki, Czaplice,
- przypomniał sprawę ustawienia przystanków do w/w miejscowości,
- zapytał kiedy jest planowany termin rozpoczęcia prac związanych z modernizacją remizy
w Czaplicach?
Radny Jacek Nowakowski (Siemień)
- prosił o załatwienie sprawy drzew (topól) rosnących na drodze prowadzącej na łąki
w miejscowości Siemień. W chwili obecnej topole rozrosły się i utrudniają przejazd pojazdom mechanicznym,
- wyrównanie nawierzchni drogi w ul. Nowej i Dwornej, w ul. Nowej – oświetlenie
radny Janusz Karpiński (Giełczyn)
- prośba o nawiezienie ul. Nowej i ul. Polnej, w ulicy Nowej również oświetlenie,
- prośba o naprawę hydrantu przy boisku,
- prośba o ustawienie wiaty przystankowej przy ul. Zawadzkiej obok Remizy OSP.
Radny Robert Łada:
- wniosek o ustawienie jednej lampy na przedłużeniu ulicy Wesołej na terenie miejscowości Stare Modzele (zakręt jest nieoświetlony),
- wniosek o wyrównanie nawierzchni dróg w ulicach: Lipowej, Kolejowej i Nowej.
Radny Andrzej Jabłoński
- wniosek o sprawdzenie nawierzchni dróg w ulicach: Kościelnej oraz w ul. Szkolnej („można byłoby pomyśleć o modernizacji tej drogi, w tym roku chociaż wykonanie projektu”).
- sprawdzić hydranty na terenie całej gminy.
Radny Mirosław Lipiński (Jednaczewo)
- ponowił prośbę o zamontowanie 2 lub 3 lamp oświetleniowych na ulicy Piaskowej i części ulicy Łąkowej.
Radny Sławomir Dziekoński (Konarzyce)
- zaproponował by na drogach, na których ruch jest nie duży ale intensywny i które bardzo często wyrównuje się położyć nawierzchnię bitumiczną metodą natryskową ( np. ul. Lipowa w Konarzycach),
Radny Andrzej Szabłowski (Jarnuty)
- nawiązał do wypowiedzi radnego Dziekońskiego, nadmienił, że metoda ta nie sprawdza się, gdyż po zimie w tych drogach jest szczególnie dużo ubytków.
Głos zabrał radny Janusz Karpiński. Zaproponował, „by tą metoda zrobić drogi wewnątrz wsi.” Poinformował, że podczas wyjazdu w teren z Komisją Rozwoju Gospodarczego zauważono, że ul. Olszowa i Jesionowa wymaga takiego remontu. „Są to dwa krótkie odcinki”.


Pkt. 15
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielił Pan Wójt.
Nadmienił, że wszystkie wnioski w sprawie podsypania dróg oraz wyrównania będą realizowane na przełomie przyszłego tygodnia.
- Stare Kupiski):
- wniosek o wystąpienie do Zarządu Dróg w Białymstoku w sprawie ul. Łomżyńskiej – „prośba zostanie ponowiona,”
- wniosek o wymianę żarówek w ul. Cichej i Łomżyńskiej – „wniosek zostanie skierowany do Rejonu Energetycznego,”
Radny Jan Grabowski (Milewo):
- prośba o wystosowanie pisma do Starostwa Powiatowego o uzupełnienie ubytków na drodze powiatowej Milewo- Puchały – „ wniosek zostanie ponownie wysłany do Zarządu Powiatowego Dróg”,
- wniosek o ustawienie dwóch wiat przystankowych w miejscowości Puchały i jednego
w miejscowości Gać – „sprawa przystanków będzie realizowana w następnym tygodniu”,
Stare Chojny:
- prośba o skierowanie geodety i wytyczenie granic ogrodzenia basenu w Starych Chojnach – „powiadomić sołtysa i ustalić termin”,
- sprawa zaśmiecania terenu w okolicach Krajobrazowego Parku Doliny Narwii. „w pasie nadrzecznym zostaną ustawione pojemniki”.
Andrzejki:
- termin rozpoczęcia prac związanych z modernizacją remizy
w Czaplicach – „przełom maja i czerwca”.
Siemień:
- sprawy drzew (topól) rosnących na drodze prowadzącej na łąki
w miejscowości Siemień – „wniosek zostanie skierowany do Referatu Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska”.
Radny Robert Łada:
- wniosek o ustawienie jednej lampy na przedłużeniu ulicy Wesołej na terenie miejscowości Stare Modzele (zakręt jest nieoświetlony), - „lampa zostanie ustawiona w ramach konserwacji”.
Konarzyce:
- „projekt na budowę stadionu już jest, został złożony wniosek
o dofinansowanie”.

Pkt. 16
Po wyczerpaniu porządku obrad XXXV Sesji Rady Gminy Łomża Przewodniczący Rady Gminy Pan Andrzej Szabłowski zamknął obrady o godzinie 1400.


Przewodnicący Rady
Andrzej SzabłowskiData powstania: piątek, 14 lip 2006 15:01
Data opublikowania: piątek, 14 lip 2006 15:03
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 7578 razy