Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

PROTOKÓŁ Nr XXVIII/05

z XXVIII Sesji Rady Gminy Łomża w dniu 12 października 2005 r.
Miejsce obrad: sala konferencyjna Publicznego Gimnazjum Nr 9 im. Rodziny Lutosławskich w Łomży, ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a.
Obrady rozpoczęto o godzinie 1000, zakończono o godzinie 1500.
Przewodniczył Andrzej Szabłowski – Przewodniczący Rady Gminy.
Protokołowała Katarzyna Jastrzębska – inspektor ds. obsługi Rady Gminy.

W posiedzeniu XXVIII Sesji udział wzięli:
1. Szabłowski Andrzej Przewodniczący Rady
2. Ciszewski Marian radny
3. Gałązka Krzysztof radny
4. Grabowski Jan radny
5. Jabłoński Andrzej radny
6. Karpiński Janusz radny
7. Krajewski Henryk radny
8. Lipiński Mirosław radny
9. Łada Robert radny
10. Mioduszewski Kazimierz radny
11. Nowakowski Jacek Albin radny
12. Ormanowski Marek radny
13. Zacharczyk Sławomir radny

zaproszeni goście:

1. Kłosińska Wiesława dyrektor Biblioteki Publicznej GminGminy Łomża
2. Chojnowski Mieczysław Radny Rady Powiatu
3. Dąbkowski Kazimierz Wójt Gminy
4. Prokopczuk Jerzy z-ca Wójta
5. Frączek Adam Marek Dyrektor ZESzGŁ
6. Brokowska Zofia skarbnik
7. Kłosiński Henryk Radny Rady Powiatu
8. Imbro Andrzej Prezes Stowarzyszenia „Królowej Bony”

i sołtysi:

1. Jackowski Kazimierz Sołtys wsi Bożenica

Nieobecni:
1. Dziekoński Sławomir – radny
2. Kuzia Stanisław - radny


Informacje o terminie i miejscu Sesji podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej na 7 dni przed Sesją.

Pkt. 1
Otwarcia XXVIII Sesji Rady Gminy Łomża dokonał Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Szabłowski. Powitał radnych, zaproszonych gości oraz sołtysów i publiczność. Stwierdził, że
w obradach uczestniczy 13 radnych, zatem obrady są prawomocne. Podejmowane uchwały będą prawomocne.

Pkt. 2
Przewodniczący Rady Gminy Pan Andrzej Szabłowski przedstawił radnym zaproponowany porządek obrad i zapytał czy są do niego uwagi. Wpłynęło 5 wniosków o wprowadzenie zmian do porządku obrad. Po punkcie 13 kolejno wprowadzić następujące punkty:
14. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Miejscowości
Konarzyce na lata 2005-2013. (XXVIII/165/05),
15. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju
Miejscowości Pniewo na lata 2005-2013. (XXVIII/166/05)
16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy
Łomża. (XXVIII/167/05)
17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi
Konarzyce, gmina Łomża. (XXVIII/168/05)
18. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego Planu
zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Kisiołki, gmina
Łomża. (XXVIII/169/05)
Pan Przewodniczący zaproponował przegłosowanie zmian do porządku obrad sesji.
W sprawie wstawienia punktu 14 – jednogłośnie „za”.
W sprawie wstawienia punktu 15 - jednogłośnie „za”.
W sprawie wstawienia punktu 16 - jednogłośnie „za”.
W sprawie wstawienia punktu 17 - jednogłośnie „za”.
W sprawie wstawienia punktu 18 - jednogłośnie „za”.Rada Gminy obradowała wg następującego porządku obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku dziennego.
3. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Informacja Wójta Gminy o pracy między Sesjami Rady Gminy.
6. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy Łomża podjętych na
XXVII Sesji.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok.
(XXVIII/158/05)
8. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia zmian statutu
Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Łomży.
(XXVIII/159/05)
9. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Planu
Finansowego Gminy Łomża na lata 2004-2006. (XXVIII/160/05)
10. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia
szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym
powierzono stanowiska kierownicze w szkołach przez Gminę Łomża.
(XXVIII/161/05)
11. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości i
szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia
oraz zasad obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw nauczycielom szkół
prowadzonych przez Gminę Łomża. (XXVIII/162/05)
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia
regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla
uczniów i słuchaczy zamieszkałych na terenie Gminy Łomża.
(XXVIII/163/05)
13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu
przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
nauczycielom szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina
Łomża. (XXVIII/164/05)
14. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju
Miejscowości Konarzyce na lata 2005-2013. (XXVIII/165/05)
15. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju
Miejscowości Pniewo na lata 2005-2013. (XXVIII/166/05)
16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy
Łomża. (XXVIII/167/05)
17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi
Konarzyce, gmina Łomża. (XXVIII/168/05)
18. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego Planu
zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Kisiołki, gmina
Łomża. (XXVIII/169/05)
19. Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną
odbytych pomiędzy XXVII, a XXVIII Sesją Rady Gminy.
20. Wolne wnioski.
21. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
22. Zamknięcie obrad.


Pkt. 3
Przyjęcie protokółu z poprzedniej XXVII Sesji.
Uwag nie wniesiono.
Głosowanie: „za” – 13, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.

Pkt. 4
Interpelacje i zapytania zgłosili:
▪ Pan Jacek Nowakowski :
- zapytał: „Co aktualnie dzieje się z samochodem służbowym, dlaczego gmina posiada samochód zastępczy? Proszę o wyjaśnienie.
▪ Pan Jan Grabowski :
- pytał: „Dlaczego w miesiącu wrześniu nie wypłacono zasiłków rodzinnych?”
- „ czy w rezerwie została jedna wiata przystankowa? Jeśli tak to proszę o ustawienie jej
w miejscowości Puchały”,
▪ Pan Marek Ormanowski :
- zapytał: „Czy zostały podjęte działania w sprawie opracowania dokumentacji na modernizacją drogi Pniewo-Gać”.
▪ Pan Sławomir Zacharczyk :
- pytał: „Kiedy będzie wymieniony dach w budynku remizy OSP w Czaplicach?”.
- „Czy były prowadzone rozmowy z wykonawcą odcinka drogi Kisiołki - Czaplice w sprawie reklamacji?”
- „Czy zostaną przeznaczone środki finansowe na zakup komputera do SP Czaplice?” (wniosek Dyrektora SP Czaplice o zakup dwóch komputerów – 6 000 zł)

Pkt. 5
Informację z działalności w okresie miedzy XXVII, a XXVIII Sesją Rady Gminy złożył Wójt Gminy Łomża Pan Kazimierz Dąbkowski. (w załączniku Nr 1 do protokółu).

Pkt. 6
Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na XXVII Sesji Rady Gminy przedstawił również Wójt Gminy Pan Kazimierz Dąbkowski. Sprawozdanie – załącznik Nr 2 do protokółu.

Pkt. 7
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2005 rok przedstawiła Pani Zofia Brokowska – skarbnik Gminy.
Proponuje się:
- zwiększyć dochody budżetowe o kwotę 68 600 zł ,
- zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę 79 966 zł zgodnie z załącznikiem do projektu uchwały.
Do projektu uchwały zgłoszono 3 poprawki:
1. Wniosek Dyrektora SP Czaplice o przyznanie środków finansowych w kwocie
6 000 zł na zakup dwóch komputerów.
2. Skreślenie z projektu uchwały kwoty 15 000 zł na zagospodarowanie placu przed budynkiem OSP w Podgórzu oraz ułożenie polbruku.
3. Wójt Gminy Pan Kazimierz Dąbkowski przedstawił Radzie Gminy Porozumienie
PSP o przyznanie kwoty 500 zł
Przewodniczący Rady Pan Andrzej Szabłowski zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia pierwszej poprawki:
Głosowało 13 radnych.

13 „za”, 0- przeciwnych, 0 – wstrzymało się.

W sprawie przyjęcia drugiej poprawki:
Głosowało 13 radnych.
4 „za”, 6 – „przeciwnych”, 3 – „wstrzymało się”.

W sprawie przyjęcia drugiej poprawki:
Głosowało 13 radnych.
13 „za”, 0 – „przeciwnych”, 0 – „wstrzymało się”.
W tym punkcie głos zabrała również Pani Wiesława Kłosińska – dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Łomża. Pani Kłosińska przedstawiła radnym informację na temat stanu budynków bibliotek gminnych, czytelnictwa i potrzeb w zakresie sprzętu komputerowego i oprogramowania do bibliotek.
Ponadto Pani dyrektor nadmieniła, że projekt „Biblioteki Publiczne – Internet – Społeczeństwo” nie zakwalifikował się do finansowania, gdyż pieniądze zostały przyznane dla dużych obiektów.
W związku z powyższym zwróciła się z prośbą do Rady Gminy o przeznaczenie kwoty 20 000 zł na zakup komputerów i oprogramowania do bibliotek gminych.
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie jawne w powyższej sprawie.
Głosowało 13 radnych.
12 radnych było „za”, 0-„przeciwnych”, 1 „wstrzymał się”.
W dalszej części Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z poprawkami. Rada Gminy 12 głosami „za”, 0 – „przeciw”, 1 – „wstrzymujący się” podjęła Uchwałę Nr XXVIII/158/05 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2005 rok.
(Uchwała – zał. Nr 3 do protokołu)

Radni Jacek Nowakowski i Kazimierz Mioduszewski opuścili salę obrad. W dalszej części Sesji Komisja obradowała w składzie 11-sto osobowym.

Pkt. 8
Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia zmian statutu Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Łomży przedstawił z-ca Wójta Pan Jerzy Prokopczuk. Projekt uchwały był szczegółowo omawiany na posiedzeniach stałych komisji Rady Gminy Łomża.

Dyskusji nad projektem uchwały nie było.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie. Rada Gminy 11 głosami „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymujących” się podjęła Uchwałę Nr XXVIII/159/05 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia zmian statutu Miedzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Łomży . (uchwała – zał. Nr 4 do protokółu).

Pkt. 9
Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Finansowego Gminy Łomża na lata 2004-2006 przedstawił z-ca Wójta Pan Jerzy Prokopczuk. Projekt uchwały szczegółowo był omawiany podczas posiedzeń stałych Komisji Rady Gminy Łomża. Uwag do projektu nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie. Rada Gminy 11 głosami „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymujących” się podjęła Uchwałę Nr XXVIII/160/05 o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Finansowego Gminy Łomża na lata 2004-2000. (uchwała – zał. Nr 5 do protokółu).

Pkt. 10
Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania
i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Łomża przedstawił dyrektor Zarządu Ekonomicznego Szkół Gminy Łomża. Projekt uchwały był omawiany na posiedzeniach stałych komisji Rady Gminy Łomża w dniach 10 i 11 października b.r. Wszystkie Komisje zatwierdziły pozytywnie projekt uchwały.
Dyskusji nad projektem uchwały nie było.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie. Rada Gminy 11 głosami „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymujących” się podjęła Uchwałę
Nr XXVIII/161/05 o zmianie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania
i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Łomża . (uchwała – zał. Nr 6 do protokółu).

Pkt. 11
Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz zasad obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw nauczycielom szkół prowadzonych przez Gminę Łomża.
przedstawił dyrektor Zarządu Ekonomicznego Szkół Gminy Łomża. Projekt uchwały był omawiany na posiedzeniach stałych komisji Rady Gminy Łomża w dniach 10 i 11 października b.r. Komisja Oświaty i Kultury jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Komisja Rewizyjna i Komisja Rozwoju Gospodarczego odrzuciły projekt uchwały.
W związku z powyższym Przewodniczący Rady zarządził dyskusję w sprawie proponowanego projektu uchwały.
Głos zabrał Pan Adam Frączek. Poinformował, że „podjęcie tych uchwał wpłynie na usprawnienie pracy, a zmiany w nich mają w zasadzie charakter porządkujący, kosmetyczny. Nie wiążą się też z nimi zwiększone wydatki ani ograniczenia”.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie. Rada Gminy 8 głosami „za”, 0 – „przeciw”, przy 3 – „wstrzymujących” się podjęła Uchwałę
Nr XXVIII/162/05 o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz zasad obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw nauczycielom szkół prowadzonych przez Gminę Łomża. (Uchwała – załącznik Nr 7 do protokółu)


Pkt. 12
Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustanowienia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów i słuchaczy zamieszkałych na terenie Gminy Łomża przedstawił dyrektor Zarządu Ekonomicznego Szkół Gminy Łomża. Projekt uchwały również był omawiany na posiedzeniach stałych komisji Rady Gminy Łomża w dniach 10
i 11 października b.r. Wszystkie Komisje zatwierdziły pozytywnie projekt uchwały.
Dyskusji nad projektem uchwały nie było.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie. Rada Gminy 11 głosami „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymujących” się podjęła Uchwałę
Nr XXVIII/163/05 o zmianie uchwały w sprawie ustanowienia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów i słuchaczy zamieszkałych na terenie Gminy Łomża. (Uchwała – załącznik Nr 8 do protokółu)
Pkt. 13
Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycielom szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łomża przedstawił dyrektor Zarządu Ekonomicznego Szkół Gminy Łomża. Projekt uchwały również był omawiany na posiedzeniach stałych komisji Rady Gminy Łomża w dniach 10 i 11 października b.r. Wszystkie Komisje zatwierdziły pozytywnie projekt uchwały.
Dyskusji nad projektem uchwały nie było.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie. Rada Gminy 11 głosami „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymujących” się podjęła Uchwałę
Nr XXVIII/164/05 o zmianie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycielom szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łomża. Uchwała – załącznik Nr 9 do protokółu.

Pkt. 14
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Miejscowości Konarzyce na lata
2005-2013 przedstawił z-ca Wójta Pan Jerzy Prokopczuk. Nadmienił, że projekt ten był omawiany na posiedzeniach stałych komisji Rady Gminy Łomża w dniach 10 i 11 października b.r. Wszystkie Komisje zatwierdziły ten projekt pozytywnie.
Pan Prokopczuk przypomniał, że zmiana uchwały dotyczy projektu „poprawa bazy lokalowej na potrzeby przyjaznych bibliotek w Konarzycach i Pniewie” złożonego do SPO.
Dyskusji nad projektem uchwały nie było.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie. Rada Gminy 11 głosami „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymujących” się podjęła Uchwałę
Nr XXVIII/165/05 w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Miejscowości Konarzyce na lata
2005-2013. Uchwała – załącznik Nr 10 do protokółu

Pkt. 15
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Miejscowości Pniewo na lata
2005-2013 przedstawił z-ca Wójta Pan Jerzy Prokopczuk. Nadmienił, że projekt ten był omawiany na posiedzeniach stałych komisji Rady Gminy Łomża w dniach
10 i 11 października b.r. Wszystkie Komisje zatwierdziły ten projekt pozytywnie.

Dyskusji nad projektem uchwały nie było.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie. Rada Gminy 11 głosami „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymujących” się podjęła Uchwałę
Nr XXVIII/166/05 w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Miejscowości Pniewo na lata
2005-201.. Uchwała – załącznik Nr 11 do protokółu

Pkt. 16
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy przedstawił Przewodniczący Rady Pan Andrzej Szabłowski. Przedstawił zarzuty zawarte w skardze. Odczytał także opinię Komisji Rozwoju Gospodarczego na temat skargi, w której zarzuty zawarte w skardze zostały oddalone. (opinia zał. Nr 12 do niniejszego protokółu).
W powyższej skardze głos zabrał radny Rady Powiatu i mieszkaniec wsi Dłużniewo Pan Mieczysław Chojnowski. Udzielił Radzie Gminy informacji na temat skargi i bezzasadności zarzutów w niej zawartych.
Dyskusji nad projektem uchwały nie było.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie. Rada Gminy 11 głosami „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymujących” się podjęła Uchwałę
Nr XXVIII/167/05 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gmin. Uchwała – załącznik Nr 13 do protokółu


Pkt. 17
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Konarzyce, gmina Łomża przedstawił z-ca Wójta Pan Jerzy Prokopczuk.
Dyskusji nad projektem uchwały nie było.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie. Rada Gminy 11 głosami „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymujących” się podjęła Uchwałę
Nr XXVIII/168/05 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Konarzyce, gmina Łomża. Uchwała – zał. Nr 14 do protokółu.Radny Jan Grabowski opuścił salę obrad

Pkt. 18
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego obrębie wsi Kisiołki, gmina Łomża przedstawił z-ca Wójta Pan Jerzy Prokopczuk.
W powyższej sprawie głos zabrał radny Sławomir Zacharczyk. Nadmienił, że sprzedaż działki gminnej w miejscowości Kisiołki, była nierozsądnym posunięciem ze strony urzędu, gdyż „gdyby działka był przekwalifikowana, wartość jej byłaby dużo wyższa”.
Więcej uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie. Rada Gminy 9 głosami „za”, 0 – „przeciw”, przy 1 – „wstrzymującym się” podjęła Uchwałę
Nr XXVIII/169/05 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Kisiołki, gmina Łomża. Uchwała – zał. Nr 15 do protokółu.

Radny Jan Grabowski przybył na Salę obrad.

Pkt. 19
Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną pomiędzy XXVII, a XXVIII Sesją rady Gminy przedstawił Pan marek Ormanowski. Nadmienił, że w okresie pomiędzy w/w Sesjami Komisja odbyła następujące kontrole:
Przewodniczący Rady zapytał: „Czy procedura przetargowa odbyła się prawidłowo?” .
Pan Ormanowski odpowiedział, że przetargi odbyły się zgodnie z procedurą przetargową. Obowiązujące terminy zachowano.

Pkt. 20
Wnioski zgłosili:
▪ Pan Jacek Nowakowski :
- wniosek o zmianę granic obwodów głosowania. Obecnie mieszkańcy wsi Siemień mają zbyt daleko do obecnego obwodu głosowania i tym samym nie uczestniczą w wyborach.
- wniosek o podsypanie odcinka drogi w kierunku na łąki ok. 100 m w miejscowości Siemień Nadrzeczny,

▪ Pan Marek Ormanowski:
- sprawa zakrętu przy posesji Nr 27 w Pniewie – prośba o wystąpienie z pismem
o poszerzenie zakrętu w roku 2006,
- prośba o udrożnienie przepustu przy w/w posesji (nr 27),
- prośba o uzupełnieni ubytków w asfalcie przy zjeździe z drogi powiatowej na drogę szkolną w miejscowości Pniewo,

▪ Pan Andrzej Jabłoński :
- wniosek o ustawienie dodatkowego oświetlenia w miejscowości Podgórze (budynek dla repatriantów przy sklepie i pomiędzy szkołą, a biblioteką,
- wniosek o wkopanie znaków drogowych w ulicy Dolnej w Podgórzu,
- sprawa przejścia dla pieszych na wysokości biblioteki – prośba o interwencję,
- nadmienił, że są chętni do wykupienia terenu po byłej telekomunikacji, prośba o szersze informacje na temat zagrożeń dla zdrowia w przypadku budowy zakładu do produkcji biopaliw,
- prośba o udrożnieni hydrantów w miejscowości Podgórze,
- ponowił temat budowy dróg wewnątrz miejscowości gminnych,
- prosił o zgodę Rady na urządzenie terenu przed budynkiem Remizy OSP i Biblioteki
w Podgórzu.
▪ Pan Mirosław Lipiński :
- wniosek o ułatwienie 1 lub 2 lamp w ulicy Łąkowej w miejscowości Jednaczewo.

▪ Pan Krzysztof Gałązka :
ponowił wnioski z poprzedniej sesji:
- wniosek o umieszczenie znaku ograniczenie prędkości przed miejscowością Młode Chojny. Postawić znak dotyczący nośności przepustu na tej drodze.
- na drodze krajowej nr 61 na skrzyżowaniu w Młodych Chojnach ustawić znak ograniczenie
prędkości.
Pan Janusz Karpiński (Giełczyn):
- wniosek o zainstalowanie hydrantu przy boisku,
- w ul. Nowej nawieźć kruszywo,
- odnowić przystanki w tej miejscowości,
- ustawić przystanek przy remizie OSP.

Pan Jan Grabowski (Milewo):
- wniosek o wycięcie gałęzi (odrostów) na drodze Puchały – Milewo (od strony drogi).

Głos zabrał również Pan Adam Frączek – dytektor ZESzGŁ. Prosił o zabezpieczenie barierkami przystanku autobusowego w Starych Kupiskach. Ludzie wysiadający z autobusu wychodzi bezpośrednio na jezdnie, co stanowi ogromne niebezpieczeństwo.
Głos zabrał ponownie Pan Andrzej Jabłoński. Ponowił sprawę budowy dróg wewnętrznych
w miejscowościach gminnych. Zaproponował zaciągnięcie kredytów na ten cel i budowanie większej ilości dróg gminnych.
Głos zabrał pan Zacharczy Sławomir. Przypomniał, że wcześniej było ustalane, ze najpierw „będziemy dążyć do łączenia dróg pomiędzy miejscowościami gminnymi i Rada to zatwierdziła”.
W dalszej kolejności głos zabrał Przewodniczący Rady. Zgodnie z art. 24h, pkt. 12 ustawy
o samorządzie gminnym przedstawił informację na temat złożonych oświadczeń majątkowych. Informacja – zał. Nr 16 do protokółu.


Przerwa 10 min. Dalsza część Sesji odbyła się w pok. Nr 5 UG Łomża.
Przybył radny Jacek Nowakowski

Głos zabrał Pan Wójt. Poinformował Radę Gminy o działaniach podjętych przez Urząd dotyczących współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Głos zabrał Prezes Stowarzyszenia „Królowej Bony” Pan Andrzej Imbro. Przedstawił Radzie Gminy informację na temat funduszy europejskich dla organizacji pozarządowych. Nadmienił, że dnia 30 października b.r. upływa termin składania wniosków o pozyskanie środków finansowych na fundusz poręczeń kredytowych dla mikroprzedsiębiorców (3 000 000 zł) i fundusz mikropożyczkowy (3 000 0000 zł). Z funduszy tych będą mogli skorzystać mikroprzedsiębiorcy z powiatu, miasta i gminy. Głównym celem projektu jest wspieranie rozwoju gospodarczego. Pan Imbro zaproponował by ze strony urzędu sfinansować koszty płac trzech pracowników potrzebnych do zespołu pracującego nad projektem.
Po burzliwej dyskusji w powyższym temacie i wyjaśnieniach złożonych przez Pana Imbro Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie propozycję finansowania kosztów płac trzech pracowników zespołu.
Głosowało 12 radnych, 9 –ciu było „za”, 2 – „wstrzymało się”, 1-„przeciw”. Propozycję zatem przegłosowano.

Pkt. 21
Głos zabrał Wójt Gminy Pan Kazimierz Dąbkowski:
Na pytanie: „Co dzieje się z samochodem służbowym?” odpowiedział, że samochód uległ kolizji i obecnie znajduje się w serwisie Suzuki w Białymstoku. Od dnia 14 września b.r. do dnia oddania samochodu służbowego marki Suzuki Liana funkcję zastępczą pełni samochód prywatny marki Mercedes będący własnością Wójta Gminy. W związku z powyższym zużycie paliwa będzie rozliczane za samochód prywatny.
„Dlaczego w miesiącu wrześniu nie wypłacono zasiłków rodzinnych?” – „zasiłki są wypłacane sukcesywnie”.
- wniosek o zmianę granic obwodów głosowania – „zostanie przygotowany projekt uchwały”,
- wniosek o podsypanie odcinka drogi w kierunku na łąki ok. 100 m w miejscowości Siemień Nadrzeczny – „wniosek zostanie zrealizowany w najbliższym czasie”,
- wniosek o ustawienie dodatkowego oświetlenia w miejscowości Podgórze (budynek dla repatriantów przy sklepie i pomiędzy szkołą, a biblioteką – „wniosek zostanie zrealizowany”
W sprawie znaków drogowych na terenie gminy Pan Wójt odpowiedział, że pracownik ds. drogownictwa sporządzi wykaz zapotrzebowania na znaki drogowe i znaki te zostaną zakupione.
W sprawie hydrantów na terenie miejscowości gminnych – sprawa zostanie skierowana do Spółki Wodociągi Wiejskie.

Pkt. 22
Po wyczerpaniu porządku obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Łomża Przewodniczący Rady Gminy Pan Andrzej Szabłowski zamknął obrady o godzinie 1300.

Przewodniczył:
Andrzej Szabłowski

Protokołowała:
Katarzyna Jastrzębska

Data powstania: środa, 8 lis 2006 13:47
Data opublikowania: środa, 8 lis 2006 13:48
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 2448 razy