Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

PROJEKTY UCHWAŁ NA XI SESJĘ RADY GMINY w dniu 28.09.2007 r.


PROJEKT
Uchwała Nr / /07
Rady Gminy Łomża
z dnia 17 sierpnia 2007 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2007 r.

Na podstawie art. 18 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 roku Nr 142 , poz. 1591 z 2002 roku, Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz.1806,
z 2003 roku Nr 80 , poz. 717, Nr 162 , poz. 1568 z 2004 roku Nr 153, poz.1271, Nr 116 , poz. 1203, Nr 214 , poz.1806, z 2005 roku Nr 172, poz. 1441 Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 165 i 184 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 roku Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz.708,
Nr 170, poz. 1217 i 1218 i Nr 187, poz. 1381 ,Nr 249, poz. 1832 ,z 2007 r Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791) uchwala się, co następuje:

§ 1
1. Zwiększyć dochody budżetowe – 544 506 zł
w tym:

Dział 010 rozdział 01010 § 0960 – 20 000 zł
/darowizny na budowę kanalizacji w miejscowości Konarzyce/
Dział 010 rozdział 01095§ 0770 – 498 000 zł
/sprzedaż gruntów w miejscowości Stare-Kupiski, Podgórze i Jednaczewo/
Dział 758 rozdział 75814 § 0920 – 10 000 zł
/ odsetki od lokat/
Dział 801 rozdział 80195 § 2030 - 16 506 zł
/ dotacja na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – Pismo Nr FB II BB 3011 – 156 -1/07/

2. Zwiększyć wydatki budżetowe - 588 816 zł
w tym:
Dział 010 rozdział 01010 § 6050 – 50 000 zł
/ sieć wodociągowa Stare-Kupiski ul. Łąkowa i Kolejowa/
Dział 010 rozdział 01010 § 6050 – 44 310 zł
/ budowa kanalizacji w miejscowości Konarzyce, środki pochodzą z umorzenia pożyczki na budowę kanalizacji w miejscowości Stare Kupiski/.
Dział 600 rozdział 60016 § 4270 – 407 000 zł
/ remonty dróg gminnych/
Dział 710 rozdział 71035 § 4300 – 10 000 zł
/ przeniesienie tablicy upamiętniającej poległych żołnierzy w miejscowości Wygoda, oraz zagospodarowanie terenu/.
Dział 750 rozdział 75023 § 4300 – 7 000 zł
/ zakup usług – przesyłki pocztowe/
Dział 750 rozdział 75053 § 4210 – 4 000 zł
/ promocja Gminy/
Dział 756 rozdział 75647 § 4300 – 10 000 zł
/ przesyłki pocztowe podatki i opłaty lokalne/
Dział 801 rozdział 80195 § 4300 – 16 506 zł
Dział 921 rozdział 92195 § 6058 – 40 000 zł
/ adaptacja pomieszczeń na potrzeby biblioteki w miejscowości Pniewo/

§ 2 Deficyt budżetowy w wysokości 417 016 zł zostanie pokryty z następujących źródeł:
przychody:
- pożyczka - 869 226 zł,
- wolne środki – 329 710 zł,
rozchody:
- spłaty pożyczek i kredytów zapisanych w uchwale budżetowej
– 781 920 zł.

Dokonać zmian w planie wydatków pomiędzy działami.

Zmniejszenia

Dział 010 rozdział 01010 § 6050 – 40 310 zł
/ budowa kanalizacji w miejscowości Konarzyce/

Zwiększenia

Dział 600 rozdział 60016 § 4270 – 40 310 zł
/ remonty bieżące dróg gminnych/
§ 4.
Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
Dochody ogółem - 18 880 991 zł
Wydatki ogółem - 19 298 007 zł

§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

PROJEKT
UCHWAŁA NR XI/ /07
RADY GMINY ŁOMŻA
z dnia września 2007 r.

w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia
Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Łomżyńska”

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80. poz. 717, Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) uchwala się, co następuje:

§ 1.Gmina Łomża przystępuje do stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Łomżyńska”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2006 r. Nr 144, poz. 1044, Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 73, poz. 484, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 136, poz. 959) Rada Gminy, po zapoznaniu się z opinią zespołu do spraw wyboru ławników, uchwala co następuje:


§ 1

Stwierdza się , że w głosowaniu tajnym, na ławników do Sądu Okręgowego w Łomży wybrani zostali :

1. Anna Karwowska
2. Krystyna Kenigsman
3. Henryk Krajewski
4. Weronika Sielawa
5. Kazimierz Konert

§ 2

Stwierdza się , że w głosowaniu tajnym, na ławników do Sądu Rejonowego w Łomży wybrani zostali :

1. Agnieszka Koszykowska
4. Janina Gąsowska
3. Zofia Wiśniewska
4. Wiesława Król
5. Beata Kościelecka
6. Wiesława Masłowska
7. Leszek Masłowski
8. Stanisław Sielawa

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data powstania: wtorek, 25 wrz 2007 10:15
Data opublikowania: wtorek, 25 wrz 2007 10:21
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 2199 razy