Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

PROJEKTY UCHWAŁ NA X SESJĘ RADY GMINY w dniu 17.08.2007 r.

PROJEKTY UYCHWAł W SPRAWACH: -zmian w budżecie gminy na 2007 r. -określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin. - uchwalenia Programu Współpracy Gminy Łomża z Organizacjami Pozarządowymi na 2007 rok. -zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. -przystąpienia do Łomżyńskiego Porozumienia na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
PROJEKT
Uchwała Nr / /07
Rady Gminy Łomża
z dnia 2007 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2007 r.

Na podstawie art. 18 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z 2002 roku, Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 Nr 214 poz. 1806 ,z 2003 roku Nr 80 poz. 717 Nr 162 poz. 1568 z 2004 roku Nr 153, poz.1271, Nr 116 poz. 1203, Nr 214 poz. 1806 z 2005 roku Nr 172 poz. 1441, oraz art. 165 i 184 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 roku Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz.708, Nr 170, poz. 1217 i 1218 i Nr 187, poz. 1381 / uchwala się, co następuje:

§ 1

Dokonać zmian w planie dochodów:

1. Zmniejszenia
Dział 010 rozdział 01010 § 0830 – 21 332 zł.

2. Zwiększenia
Dział 900 rozdział 90003 § 0830 – 21 332 zł.
/dochody z tytułu eksploatacji składowiska odpadów komunalnych/.

§ 2

1. Zwiększyć dochody budżetowe – 342 452 zł.

Dział 010 rozdział 01010 § 0960 – 35 000 zł.
/przyłącza kanalizacyjne/
Dział 010 rozdział 01010 § 0750 – 1 057 zł.
/dzierżawa gruntów rolnych/
Dział 600 rozdział 60016 § 0960 – 11 805 zł.
/darowizny na bieżące utrzymanie dróg/
Dział 700 rozdział 70005 § 0870 – 1 360 zł.
/usunięto drzewa z nieruchomości/
Dział 756 rozdział 75615 § 0500 – 44 000 zł.
/podatek od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych/
Dział 756 rozdział 75616 § 0310 – 40 000 zł.
/podatek od nieruchomości/
Dział 756 rozdział 75616 § 0330 – 10 000 zł.
/podatek leśny/
Dział 756 rozdział 75616 § 0500 – 50 000 zł.
/podatek od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych/
Dział 756 rozdział 75618 § 0410 – 7 000 zł.
/opłata skarbowa/
Dział 756 rozdział 75619 § 0460 – 1 000 zł.
/opłata eksploatacyjna/
Dział 756 rozdział 75621 § 0010 – 100 000 zł.
Podatek dochodowy od osób fizycznych/
Dział 758 rozdział 75814 § 0920 – 35 000 zł.
/odsetki od lokat/
Dział 801 rozdział 80101 § 0970 – 1 700 zł.
/rozliczenie z lat ubiegłych/
Dział 801 rozdział 80110 § 0750 – 4 000 zł.
/wynajem lokalu w Gimnazjum/
Dział 801 rozdział 80114 § 0970 – 530 zł.
/rozliczenie z lat ubiegłych – zwrot wynagrodzenia z PUP/

2. Zwiększyć wydatki budżetowe – 342 452 zł.

Dział 801 rozdział 8/0113 § 4270 – 8 000 zł.
/remont bieżący autobusu/
Dział 600 rozdział 60016 § 4270 – 88 452 zł.
Dział 600 rozdział 60016 § 6050 – 70 000 zł.
/inwestycje i bieżące utrzymanie dróg/
Dział 700 rozdział 70005 § 4300 – 15 000 zł.
/opracowanie decyzji o warunkach zabudowy/
Dział 754 rozdział 75412 § 4210 – 15 000 zł.
/zakup paliwa dla OSP/
Dział 754 rozdział 75412 § 6060 – 6 000 zł.
/zakup gruntu niezbędnego pod prawidłowe użytkowanie remizy OSP w Nowych Skupiskach/
Dział 801 rozdział 80101 § 6050 – 120 000 zł.
/budowa SP w Wygodzie/
Dział 900 rozdział 90015 § 4270 – 20 000 zł.
/konserwacja oświetlenia ulicznego/


PROJEKT
UCHWAŁA Nr …………………
RADY GMINY ŁOMŻA
z dnia ………………….


w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt. 3 i art. 91 d pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela / Dz. U z 2006r. Nr 97, poz. 674 zm. Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, Dz. U z 2007r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542/ oraz pozytywnej opinii Podlaskiego Kuratora uchwala się co następuje:
§ 1
1.Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin określa się według poniższego wzoru,
WO= ( a+b+…) : ( a : x + b : y + …)

gdzie:
1) WO, to tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli, o których mowa w ust. 1.
2) a, b, to tygodniowa liczba godzin zajęć przydzielonych nauczycielowi zgodnie z arkuszem organizacyjnym placówki,
3) x, y, to tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć nauczycieli dla poszczególnych stanowisk dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych, w których określone obowiązki realizuje nauczyciel.

2. Uzyskany wynik ilości godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć zaokrągla się do pełnej godziny w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny zaokrągla się w dół, a co najmniej 0.5 godziny i więcej zaokrągla się w górę.

3. Godziny zajęć realizowane przez nauczycieli, powyżej ustalonego tygodniowego obowiązkowego wymiaru stanowią godziny ponadwymiarowe liczone wg stawki dla etatu mającego większy udział procentowy w etacie łączonym. Wyliczenie udziału następuje poprzez porównanie części etatu realizowanego w ramach etatu łączonego do pełnego wymiaru godzin w tym etacie.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łomża
§ 3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


PROJEKT
UCHWAŁA NR //07
RADY GMINY ŁOMŻA
z dnia 2007 r.

w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Łomża z Organizacjami Pozarządowymi na 2007 rok.

Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873; zm. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 20, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego oraz ze stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łomża.

§ 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik
do Uchwały Nr / /07
Rady Gminy Łomża
z dnia 2007 r.

„Program Współpracy Gminy Łomża z Organizacjami Pozarządowymi na 2007 rok.”

Trzecim sektorem, obok sektora publicznego i prywatnego, są organizacje pozarządowe działające również na rzecz dobra publicznego. Stowarzyszenia i fundacje podejmują cenne działania dla dobra mieszkańców, dlatego współpraca organizacji pozarządowych
z jednostką samorządu terytorialnego stwarza szansę na lepsze zorganizowanie wspólnego celu: zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców naszej gminy.
Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2007 rok stanowi uszczegółowienie zadań zawartych w rozdziale IV Uchwały Nr XXIX/173/05 Rady Gminy Łomża z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie Karty Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.
Przedmiotowa uchwała to również realizacja zasad pomocniczości, suwerenności partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności w zakresie wykonywania zadań publicznych.

§ 1. W realizacji programu uczestniczą:
1) Rada Gminy Łomża – w zakresie kreowania polityki społecznej i finansowej oraz ustalania priorytetów realizacji zadań publicznych,
2) Wójt Gminy Łomża – w zakresie zlecania zadań publicznych,
3) Gminne Jednostki Organizacyjne – w zakresie bieżącej realizacji,
4) Zespół Konsultacyjny ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi – w zakresie oceny realizacji Programu i uczestnictwa w procedurach konkursowych,
5) Organizacje przyjmujące do realizacji zadania publiczne.

§ 2. Zasady i formy współpracy oraz przyznawanie środków finansowych określa Uchwała Nr XXIX/173/05 Rady Gminy Łomża z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie Karty Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz Uchwała Nr VIII/35/07 Rady Gminy Łomża z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych niedziałających w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczania oraz kontroli.

§ 3. Zadania priorytetowe w roku 2007:
1) W zakresie pomocy społecznej:
- prowadzenie specjalistycznego poradnictwa dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu gminy Łomża.

2) W zakresie propagowania i rozwijania kultury fizycznej, sportu i rekreacji:
- wsparcie uczestnictwa uczniów z terenu gminy Łomża w „Czwartkach lekkoatletycznych”,
- organizowanie imprez o charakterze ponadlokalnym w oparciu o uczniów szkół z terenu gminy Łomża (w tym wykorzystanie gminnych obiektów użyteczności publicznej na działalność kulturalną).
3) W zakresie promocji zdrowia i przeciwdziałania uzależnieniom:
- realizacja zadań określonych w programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Łomża na 2007 rok.
- realizacja programów służących profilaktyce chorób cywilizacyjnych.
4) W zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorstw:
- organizacja szkoleń z zakresu rozwijania przedsiębiorczości,
- pomoc w pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł dofinansowania.
5) W zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania:
- wspieranie i promocja wartościowych przedsięwzięć edukacyjnych, oświatowych
i wychowawczych o charakterze ponadlokalnym,
- wspieranie inicjatyw wydawniczych: broszury, ulotki, biuletyny, gazety, książki.
6) W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji:
- organizacja imprez artystyczno-kulturalnych o charakterze ponadlokalnym, mających na celu inicjację, kontynuację i podtrzymywanie tradycji historycznych oraz wartości humanistycznych i chrześcijańskich lokalnego środowiska,
- organizacja przedsięwzięć służących rozwojowi kultury słowa, czytelnictwa
i upowszechniania pozytywnych wartości książki.
7) W zakresie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów
i współpracy między społeczeństwami:
- podpisanie partnerstwa pomiędzy Gminą Łomża, a wybrana gminą europejską.
§ 4. Przy sładaniu ofert i kompletowaniu dokumentacji w związku z realizacją zadań, organizacje korzystają z wzorów zawartych w rozporządzeniach wykonawczych do ustawy o o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz wzoru oferty podmiotu na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej z rozporządzenia wydanego na podstawie ustawy o pomocy społecznej.
§ 5. W celu ujęcia organizacji w „Mapie Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw na terenie gminy Łomża” wypełnia ona i przekazuje do Urzędu Gminy ankietę , której wzór stanowi załącznik do niniejszego programu.
§ 6. Koordynatorem realizacji programu jest z-ca Wójta Gminy Łomża. Konsultantem dla Organizacji w zakresie współpracy jest inspektor ds. obsługi Rady Gminy.
§ 7. Ocena programu prowadzona jest przez Zespół Konsultacyjny. Zespół, w terminie do końca I kwartału 2008 roku przedstawi Radzie Gminy wyniki oceny. Będą one opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łomża.


ANKIETA
DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH


Aby Państwa organizacja została ujęta w „Mapie Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw na terenie gminy Łomża” należy wypełnić poniższą ankietę i przesłać ją na adres Urzędu Gminy Łomża, ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a.


NAZWA ORGANIZACJI:Adres siedziby:

Imię i nazwisko przedstawiciela władz organizacji:


Tel/fax/e-mail


Zakres działalności,
doświadczenia i osiągnięciaData rejestracji
Forma prawna
Forma działania
Data aktualizacji:…………………………………………………….
/podpis osoby upoważnionej/PROJEKT
Uchwała nr
Rady Gminy Łomża
z dnia

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80. poz. 717, Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327) oraz art.12 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U z 2002 roku nr 147, poz.1231, nr 167 poz.1372, z 2003 roku nr 80 poz. 719, nr 122 poz. 1143, z 2004 roku, nr 29 poz. 257, nr 99 poz. 1001, nr 152 poz. 1597, nr 273 poz. 2703, z 2005 roku nr 23 poz. 186, nr 132 poz.1110, nr 155 poz. 1298, nr 179 poz. 1485, z 2006 roku nr 170 poz. 1217, nr 171 poz.1225, nr 220 poz. 1600) uchwala się, co następuje:

§1
W uchwale Nr VI/33/03 Rady Gminy Łomża z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych wprowadza się następujące zmiany:

Po § 1 dodaje się §11 w następującym brzmieniu:
1. Dopuszcza się możliwość funkcjonowania tzw. „ogródków piwnych” na wolnym
powietrzu ze sprzedażą i podawaniem napojów alkoholowych o zawartości do 4,5%
alkoholu oraz piwa, zlokalizowanych przy sklepach.

2. Ogródek piwny działający przy sklepie prowadzony jest na zasadzie odrębnego zezwolenia.

3. Sprzedaż piwa w ogródkach piwnych usytuowanych przy sklepach odbywa się na podstawie wydanego zezwolenia o nazwie ,,zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa, przeznaczonych do spożycia w przysklepowym ogródku piwnym’’

4. Warunkiem prowadzenia „ogródka piwnego” jest:
1) posiadanie tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości,
2) posiadanie decyzji właściwego państwowego inspektora sanitarnego, która potwierdzi spełnienie warunków sanitarnych,
3) pisemne zobowiązanie przedsiębiorcy do utrzymania czystości i porządku na terenie „ogródka piwnego” oraz wokół niego,
4) estetyczne ogrodzenie „ogródka piwnego”, w celu zapewnienia szeroko rozumianego bezpieczeństwa,
5) lokalizacja „ogródka piwnego” nie może zakłócać ciszy i spokoju mieszkańców sąsiednich posesji, „ogródek piwny” może zostać usytuowany w odległości nie mniejszej niż 2 metry od:
a) granicy sąsiedniej nieruchomości,
b) krawędzi jezdni,
6) stworzenie elementarnych warunków sanitarnych w postaci standardowych toalet,
7) posiadanie wydzielonego dystrybutora,
8) posiadanie co najmniej 2 stolików konsumpcyjnych wraz z odpowiednią ilością krzeseł,
9) ustawienie na terenie „ogródka piwnego” koszy na odpadki.

5. Sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa w „ogródkach piwnych” może odbywać się w godzinach otwarcia sklepu.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łomża.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

PROJEKT
UCHWAŁA NR X/ /07
RADY GMINY ŁOMŻA
z dnia Sierpnia 2007 r.
w sprawie przystąpienia do Łomżyńskiego Porozumienia na Rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust.2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80. poz. 717, Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) uchwala się, co następuje:

§ 1.Gmina Łomża przystępuje do „Łomżyńskiego Porozumienia na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich”, które jest dobrowolną płaszczyzną współpracy skupiającą gminy, instytucje publiczne , przedsiębiorców, rolników oraz organizacje pozarządowe działające na rzecz rozwoju obszarów wiejskich Powiatu Łomżyńskiego.

§ 2. Uznaje się , że sygnatariusze Porozumienia stanowią Lokalną Grupę Działania w rozumieniu Artykułu 61 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. Urz. UE L277/1 z 21.10.2005).

§ 3. Realizacja misji Lokalnej Grupy Działania nastąpi poprzez opracowanie i wdrożenie Strategii Rozwoju Lokalnego.

§ 4.Gmina Łomża zabezpieczy w swoim budżecie środki finansowe na partycypację w opracowaniu Strategii Rozwoju Lokalnego.

§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data powstania: czwartek, 9 sie 2007 14:12
Data opublikowania: czwartek, 9 sie 2007 14:21
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 7512 razy