Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o posiedzeniu wspólnym Komisji Rady Gminy Łomża

Posiedzenie wspólne Komisji Oświaty i Kultury, Rozwoju Gospodarczego oraz Rewizyjnej Rady Gminy Łomża odbędzie się dnia 25 października 2012 r. o godz. 09:00 (czwartek) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łomża przy ulicy Marii Skłodowskiej Curie 1a z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenia prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stacji transformatorowo-rozdzielczej GPZ „Łomża” 400/110 kV wraz z przyległym odcinkiem trasy linii elektroenergetycznej 400 kV Narew – Ostrołęka (docelowo Narew –Łomża 400 kV i Łomża-Ostrołęka 2 x 400 kV) oraz odcinka trasy linii elektroenergetycznej 400 kV Narew-Ostrołęka (docelowo Łomża-Ostrołęka 2 x 400 kV) na terenie gminy Łomża, położonego pomiędzy gminami Zambrów i Śniadowo,
b) podziału Gminy Łomża na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
c) zmian w budżecie na 2012 rok,
d) ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Łomża,
e) określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Łomża oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,
f) uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Łomża na 2013 rok,
g) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Łomża na lata 2013 – 2017,
h) udzielenia pomocy Województwu Podlaskiemu,
i) udzielenia pomocy Województwu Podlaskiemu.
5. Analiza obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie Łomża.
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie obrad.
Data powstania: poniedziałek, 22 paź 2012 12:50
Data opublikowania: poniedziałek, 22 paź 2012 12:53
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 6235 razy