Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o posiedzeniu wspólnym Komisji Rady Gminy Łomża

Posiedzenie wspólne Komisji Oświaty i Kultury, Rozwoju Gospodarczego oraz Rewizyjnej Rady Gminy Łomża odbędzie się dnia 26 listopada 2013 r. o godz. 09:00 (wtorek) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łomża przy ulicy Marii Skłodowskiej Curie 1a z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenia prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wydanie opinii dotyczących projektów uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie na 2013 rok,
b) poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,
c) obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2014 rok,
d) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok,
e) określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok,
f) zwolnień w podatku od nieruchomości,
g) ustalenia opłat za zajęcia pasa drogowego dróg gminnych,
h) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych,
i) rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy,
j) zmiany uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata,
k) uchwalenia Programu Współpracy Gminy Łomża z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok.
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie obrad.
Data powstania: wtorek, 19 lis 2013 14:51
Data opublikowania: wtorek, 19 lis 2013 15:10
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 6033 razy