Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o XI sesji Rady Gminy Łomża

Łomża, dn.21.09.2007 r. RG. 0052 - 16 /07 Z A W I A D O M I E N I E Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zwołuję XI sesję Rady Gminy Łomża V kadencji Sesja odbędzie się w dniu 28 września 2007 r. o godz. 10 00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łomża przy ulicy Marii Skłodowskiej Curie 1 a. Ustaliłem następujący porządek obrad: 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Informacja Komendanta Komendy Miejskiej Policji w Łomży. 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 5. Interpelacje. 6. Zapytania i wnioski radnych. 7. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy pomiędzy Sesjami. 8. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na X Sesji Rady Gminy. 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łomża w części dotyczącej obszaru położonego w obrębie wsi Kisiołki. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r. 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych na kadencję 2008-2011. 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Łomża. 13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Łomżyńska”. 14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 15. Sprawy różne . 16. Zamknięcie obrad . Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w XI Sesji Rady Gminy. Z wyrazami szacunku Przewodniczący Rady Robert Łada
Data powstania: wtorek, 25 wrz 2007 10:23
Data opublikowania: wtorek, 25 wrz 2007 10:25
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 7194 razy