Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

projekt zarządzenia w sprawie zgody na kupno działki

ZARZĄDZENIE NR .........
WÓJTA GMINY ŁOMŻA
z dnia ......07.2006 r.
w sprawie wyrażenia zgody na kupno nieruchomości
Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1586) oraz Uchwały Nr XIV/73/2000 z dnia 25 lutego 2000 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata zmienionej Uchwałą Nr VI/36/03 Rady Gminy Łomża z dnia 29 kwietnia 2003 r. zarządzam, co następuje::
§ 1. Wyrażam zgodę na zakup nieruchomości położonej na terenie wsi Jednaczewo oznaczonej nr geod. 1131/4 o pow. 0,0083 ha stanowiącej własność Państwa Barbary i Stanisława małż. Truszkowskich zam. Śniadowo, ul. Rynek 28.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data powstania: poniedziałek, 24 lip 2006 12:14
Data opublikowania: poniedziałek, 24 lip 2006 12:19
Opublikował(a): Elżbieta Kulesza
Zaakceptował(a): Tomasz Walczuk
Artykuł był czytany: 2330 razy