Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

PROTOKÓŁ NR 46/05

z wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łomża i Komisji Oświaty i Kultury odbytego w Urzędzie Gminy Łomża w dniu 21 września 2005 r.

Miejsce obrad: Urząd Gminy Łomża, ul. M.C. Skłodowskiej 1a, pok. Nr 5.
Obrady Rozpoczęto o godz. 1000, zakończono o godz. 1300.
Przewodniczył Jacek Albin Nowakowski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łomża.
Protokołowała – Katarzyna Jastrzębska – inspektor ds. obsługi Rady Gminy Łomża.

W posiedzeniu udział wzięli:
1. Nowakowski Jacek Albin - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
2. Marek Ormanowski – z-ca Przewodniczącego
3. Krajewski Henryk - członek
4. Łada Robert - członek

Informacje o terminie i miejscu posiedzenia Komisji podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie jej na tablicy ogłoszeń w Urzędzie na 7 dni przed posiedzeniem.

Pkt. 1
Otwarcia 46 - ego posiedzenia Komisji Rewizyjnej dokonał Przewodniczący Komisji Pan Jacek Albin Nowakowski. Stwierdził, że w obradach biorą udział wszyscy członkowie Komisji.

Pkt. 2
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Jacek Albin Nowakowski przedstawił członkom Komisji zaproponowany porządek obrad i zapytał czy są do niego uwagi. Uwag nie wniesiono.


Komisja obradowała według następującego porządku obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku dziennego.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4. Kontrola przetargów :
a) przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku celem adaptacji na potrzeby
administracyjno-biurowe Urzędu Gminy Łomża,
b) sprzedaż działek gminnych.
c) kontrola wydatków gminnych za m-c lipiec.
7. Sprawy różne
8. Zamknięcie obrad.


Pkt. 3
Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęła protokół z poprzedniego posiedzenia. (4- „za”, 0- „przeciw, 0 – „wstrzymujących się”).

Pkt. 4
Komisja dokonała kontroli przetargów:
- przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku celem adaptacji na potrzeby administracyjno-biurowe Urzędu Gminy Łomża,
- sprzedaży działek gminnych.
Komisja skontrolowała także wydatki gminy za miesiąc lipiec. (Protokół kontroli – zał. do niniejszego protokółu).

Pkt. 5
Nie zgłoszono spraw.

Pkt. 6
Po wyczerpaniu porządku posiedzenia Komisji Rewizyjnej obrady zostały zakończone
o godzinie 13 00.Protokołowała: Katarzyna Jastrzębska


Przewodniczył: Jacek Albin NowakowskiData powstania: wtorek, 13 cze 2006 12:58
Data opublikowania: wtorek, 13 cze 2006 13:01
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 1963 razy