Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

PROTOKÓŁ NR 38/05

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łomża odbytego w Urzędzie Gminy Łomża w dniu 20 maja 2005 r.
Miejsce obrad: Urząd Gminy Łomża, ul. M.C. Skłodowskiej 1a, pok. Nr 5. oraz Szkoła Podstawowa w Jarnutach.
Obrady Rozpoczęto o godz. 1400, zakończono o godz. 1710.
Przewodniczył Jacek Albin Nowakowski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łomża.
Protokołowała – Katarzyna Jastrzębska – inspektor ds. obsługi Rady Gminy Łomża.

W posiedzeniu udział wzięli:
1. Nowakowski Jacek Albin - Przewodniczący Komisji
2. Marek Ormanowski – z-ca Przewodniczącego
2. Krajewski Henryk - członek
3. Łada Robert - człone
Informacje o terminie i miejscu posiedzenia Komisji podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie jej na tablicy ogłoszeń w Urzędzie na 7 dni przed posiedzeniem.

Pkt. 1
Otwarcia 38- ego posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego dokonał Przewodniczący Komisji Pan Jacek Albin Nowakowski. Powitał członków Komisji oraz zaproszonych gości.
Stwierdził, że w obradach biorą udział wszyscy członkowie Komisji.

Pkt. 2
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Jacek Albin Nowakowski przedstawił członkom Komisji zaproponowany porządek obrad i zapytał czy są do niego uwagi. Uwag nie wniesiono.
Komisja obradowała według następującego porządku obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku dziennego.
3. Odczytanie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4. Kontrola jednostki organizacyjnej gminy Łomża Szkoły Podstawej w Jarnutach.
5. Zamknięcie obrad.


Pkt. 3
Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęła protokół z poprzedniego posiedzenia. (4-„za”, 0- „przeciw, 0 – „wstrzymujących się”).

Pkt. 4
O godź. 1430 Komisja na podstawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy Łomża
z dnia 16 maja 2005 r. dokonała kontroli jednostki organizacyjnej gminy Łomża – Szkoły Podstawowej w Kupiskach. Protokół kontroli – załącznik do protokółu.

Pkt. 5
Po wyczerpaniu porządku posiedzenia Komisji Rewizyjnej obrady zostały zakończone
o godzinie 1710.


Protokołowała:

Katarzyna Jastrzębska

Przewodniczył:

Jaceki Albin Nowakowski

Data powstania: wtorek, 13 cze 2006 10:00
Data opublikowania: wtorek, 13 cze 2006 10:02
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 2026 razy