Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

PROTOKÓŁ NR 45/05

PROTOKÓŁ NR 45/05

z wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łomża i Komisji Oświaty
i Kultury odbytego w Urzędzie Gminy Łomża w dniu 8 sierpnia 2005 r.

Miejsce obrad: Urząd Gminy Łomża, ul. M.C. Skłodowskiej 1a, pok. Nr 5.
Obrady Rozpoczęto o godz. 1000, zakończono o godz. 1330.
Przewodniczył Jacek Albin Nowakowski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łomża.
Protokołowała – Katarzyna Jastrzębska – inspektor ds. obsługi Rady Gminy Łomża.

W posiedzeniu udział wzięli:
1. Nowakowski Jacek Albin - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
2. Marek Ormanowski – z-ca Przewodniczącego
3. Krajewski Henryk - członek
4. Łada Robert - członek
5. Kazimierz Mioduszewski – Przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury
6. Andrzej Jabłoński – członek
7. Krzysztof Gałązka - członek
8. Marian Ciszewski – członek
9. Jerzy Prokopczuk – z-ca Wójta

Informacje o terminie i miejscu posiedzenia Komisji podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie jej na tablicy ogłoszeń w Urzędzie na 14 dni przed posiedzeniem.

Pkt. 1
Otwarcia 45 - ego posiedzenia Komisji Rewizyjnej i 20 – stego posiedzenia Komisji Oświaty i Kultury dokonał Przewodniczący Komisji Pan Jacek Albin Nowakowski. Powitał członków Komisji oraz zaproszonych gości.
Stwierdził, że w obradach biorą udział wszyscy członkowie obu Komisji.

Pkt. 2
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Jacek Albin Nowakowski przedstawił członkom Komisji zaproponowany porządek obrad i zapytał czy są do niego uwagi. Uwag nie wniesiono.


Komisja obradowała według następującego porządku obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku dziennego.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za I-wsze półrocze 2005 roku.
5. Rozpatrzenie skargi dotyczącej działalności radnego Rady Gminy Łomża.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał przygotowanych pod obrady XXVII Sesji Rady
Gminy Łomża:
a) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na używanie nazwy miejscowości w
nazwie firmy,
b) projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków
poniesionych na dożywianie dzieci.
7. Sprawy różne
8. Zamknięcie obrad.


Pkt. 3
Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęła protokół z poprzedniego posiedzenia. (4- „za”, 0- „przeciw, 0 – „wstrzymujących się”). Komisja Oświaty i Kultury również w głosowaniu jawnym przyjęła protokół z poprzedniego posiedzenia. (4- „za”,
0- przeciw, 0 – „wstrzymujących się”).

Pkt. 4
Przewodniczący Komisji udzielił głosu z-cy Wójta Panu Jerzemu Prokopczukowi . Pan Wójt szczegółowo przedstawił zebranym informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2005 r. (w zał. Nr 1 do protokółu).
Poinformował, że dochody zostały wykonane w 54 % w stosunku do planu.
Następnie Pani Prokopczuk przedstawił wydatki. Poinformował, że wydatki zostały wykonane w 42% w stosunku do planu.
Zwiększenia dotyczyły:
- dotacja na dożywianie dzieci – 71 298 zł.
- dotacja na sfinansowanie wyprawki szkolnej dla dzieci do klas pierwszych – 2.329 zł
- dotacja na utworzenie Gminnego Centrum Informacji – 35 000 zł
- dotacja na sfinansowanie stypendiów i zasiłków dla dzieci z rodzin najuboższych –
130 969 zł
- dotacja z Ministerstwa Kultury na adaptację budynków pod siedzibę biblioteki w Pniewie
i Konarzycach – 66 429 zł
- dotacja ze Sektorowego Programu Operacyjnego na adaptację budynku pod siedzibę
Biblioteki jak wyżej – 332 145 zł
- dotacja na sfinansowanie Programu Internet Biblioteki – 60 180 zł
Inne zwiększenia dotyczyły:
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 119 100 zł
- odsetki od lokat - 20 000 zł
- sprzedaż samochodu służbowego Urzędu – 23 000 zł
- subwencja oświatowa - 233 910 zł
Na zadania inwestycyjne określono plan wydatków w wysokości - 3 310 688 zł (w tym środki pochodzące z dotacji, pożyczki i kredytu – 931 000 zł).
Wynik finansowy to kwota 1391 018 zł. Wolne środki są zdeponowane na rachunkach lokat.
Pytań do przedstawionej informacji nie zgłoszono.
Z-ca Wójta Pan Jerzy Prokopczuk zaproponował, by z nadwyżki budżetowej z 2004 r. sfinansować:
- 500 000 zł na budowę budynku Szkoły Podstawowej w Wygodzie,
- 26 000 zł na modernizację budynku przeznaczonego na salę konferencyjną Urzędu Gminy,
- 2 000 zł – pomnik (udrożnienie drogi powiatowej , wykarczowanie krzewów, podmurówka,
dojście, płyta nagrobkowa - ubytki, odnowienie napisów, zrobienie krzyża, ustawienie tablicy pamiątkowej przed wejściem, oznakowanie),
Bacze – ujecie wody – jest użelaźniona- zakupić sprzęt do użelaźniania, - 4500 zł,
OSP Chojny Młode – wyjście awaryjne – zamontować maszt pod wejściem.
Zaproponował również, by w ramach posiadanych środków na przebudowę dróg gminnych dodatkowo sfinansować przebudowę drogi gminnej w Jednaczewie (warstwa asfaltu 3 cm, ok. 2 km) i Chojnach Młodych (300 m) oraz opracować dokumentację techniczną na drogę Pniewo-Gać. W miejscowości Bacze – nawierzchnia bitumiczna przez wieś, jeśli przejmiemy tę drogę.
Członkowie obu Komisji zaakceptowali pozytywnie w/w propozycje.
Pan Krajewski zaproponował, by uzupełnić drogę w ul. Stawowej w miejscowości Stare Kupiski. (ok. 200 m).
Pan Prokopczuk poinformował, że padła propozycja ze strony Zarządu Dróg Powiatowych by kłaść tzw. powierzchniówki. W dyskusji w powyższym temacie odpowiedział na pytania członków komisji dotyczące tego typu rozwiązania. Obie Komisje przychyliły się do wniosku. Wniosek zostanie przedstawiony na XXVII Sesji Rady Gminy w dniu 12 sierpnia 2005 r.
Pan Nowakowski zapytał: „Jak wygląda sprawa wniosku o dofinansowanie zadania budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsiach: Konarzyce, Stara Łomża n/rz”, Stara Łomża p/sz, Zosin?”
Pan Prokopczuk odpowiedział, że na dzień dzisiejszy prawdopodobnie wniosek jest na liście rezerwowej. W najbliższych dniach może się wszystko rozstrzygnąć.
Pan Jabłoński zapytał: „Jak wygląda sprawa budowy SP w Wygodzie”.
Pan Prokopczuk odpowiedział, że podobnie jak na kanalizację nie ma jeszcze listy wniosków zakwalifikowanych do finansowania.
Pan Ormanowski: „Czy mamy zabezpieczone środki na rozbudowę budynków bibliotek w Konarzycach i Pniewie?”
Pan Prokopczuk odpowiedział: 442 860 zł to środki z budżetu gminy, 66 000 od Ministra Kultury. Czekamy na środki z SPO.
Głos zabrał Pan Jabłoński. Nadmienił, że powinniśmy modernizować drogi wewnętrzne w poszczególnych miejscowościach i tym celu zaciągać kredyty.
Pan Mioduszewski powiedział, że w poprzedniej kadencji drogi były remontowane pod innym kontem – dowozu dzieci do szkół.
W dalszej kolejności Pan Prokopczuk poinformował, że wpłynął wniosek dyrektora SP
w Lutostani o przeznaczenie kwoty 16 000 zł na zakup oleju opałowego do tej placówki.
Komisje po wstępnej akceptacji wniosku ustaliły, by tematem zająć się na Sesji Rady Gminy w dniu 12 sierpnia b.r.

Pkt. 5
Skargę na radnego Rady Gminy Łomża Pana Jacka Nowakowskiego przedstawił Pan Jerzy Prokopczuk ( w zał. Nr 2). Za-ca Wójta Pan poinformował, że w dniu 28 sierpnia 2005 r. Komisja Rozwoju Gospodarczego rozpatrzyła skargę na radnego Jacka Nowakowskiego
w związku z wykorzystywaniem przez niego funkcji publicznej do celów prywatnych.
Pan Prokopczuk nadmienił, że Komisja wydała opinię, w której oddaliła zarzuty zawarte
w skardze. Opinia będzie przedłożona Radzie Gminy w dniu 12 sierpnia b.r. Obie Komisje zapoznały się ze skargą i wysłuchały wyjaśnień Pana Jacka Nowakowskiego. Członkowie Komisji polecili przygotowanie projektu uchwały, w której zarzuty zostaną oddalone.
Pkt. 6a
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na używanie nazwy miejscowości w nazwie firmy przedstawił z-ca Wójta Pan Jerzy Prokopczuk (w zał. Nr 3). Nadmienił, że projekt uchwały został przygotowany na wniosek współwłaścicieli Zakładu Mięsnego „Apis” w Podgórzu.
W związku z obowiązującymi przepisami prawa Rada Gminy Powinna wyrazić zgodę na używanie nazwy miejscowości w nazwie firmy. Nazwa zakładu mięsnego „Apis” Spółka Jawna ulegnie zmianie na „Zakłady Mięsne Podgórze” Spółka Jawna.
Członkowie Komisji nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Pkt. 6b
Projekt uchwały w sprawie określenia zwrotu wydatków poniesionych na dożywianie dzieci
przedstawił również z-ca Wójta Pan Jerzy Prokopczuk (w zał. Nr 4). projekt uchwały został przygotowany na wniosek kierownika OPS Gminy Łomża. Podjęcie w/w uchwały jest wymogiem ustawowym. Członkowie Komisji nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Pkt. 7
W sprawach różnych dyskutowano nad sprawą działek gminnych przeznaczonych do sprzedaży. Pan Prokopczuk przedstawił listę nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu.
Pan Andrzej Jabłoński złożył wniosek o położenie nawierzchni bitumicznej w ulicach: Szkolnej, Leśnej i Polnej w miejscowości Podgórze.
Pan Marek Ormanowski wnioskował o położenie nawierzchni bitumicznej w ulicach: Szkolnej, Lipowej i Akacjowej w miejscowości Pniewo.
Dyskutowano również nad sprawą ustawienia jeszcze większej ilości wiat przystankowych
w miejscowościach gminnych.
Pan Jacek Nowakowski podtrzymał swój poprzedni wniosek o ustawienie wiaty przystankowej w miejscowości Siemień oraz o urządzenie boiska w tej miejscowości
w miejscu po byłej żwirowni i boiska w Starej Łomży n/rz.
Wnioskował także o dokończenie prac przy drodze w kierunku łąk w miejscowości Siemień
i odnowienie znaku miejscowości Siemień od ulicy Konarskiej.
Wnioskował również o podcięcie gałęzi drzew rosnących w pasie drogowym biegnącym
w kierunku łąk przy działce nr 630 w miejscowości Siemień. Pytał o sprawę eksploatacji żwirowni w miejscowości Podgórze.
Odpowiedział Pan Prokopczuk. Przedstawił informację od eksploatatorów w 2004 r. W roku bieżącym poboru kruszywa nie było. Prosił również o odnowienie znaku w miejscowości Siemień od ulicy Konarskiej.
Pan Henryk Krajewski podtrzymał swój wniosek złożony na poprzedniej sesji
o wyremontowanie istniejących przystanków w miejscowości Stare Kupiski oraz
o wyrównanie dróg w ul. Kolejowej i przedłużenie ul. Dwornej i Leśnej i drogi gminnej Stare Kupiski – Bożenica. Prosił również o odnowienie znaku „Stare Kupiski” w ul. Armii Krajowej i o wymianę znaku ograniczenie prędkości do 30 km/ha.
Pan Andrzej Jabłoński złożył wniosek o ustawienie wiaty przystankowej w miejscowości Podgórze oraz wyrównanie dróg nieutwardzonych w tej miejscowości.
Wnioskował o naprawę oświetlenia w ul. Łomżyńskiej. Złożył także wniosek o zatrudnienie kierowcy do OSP w Podgórzu. Prosił o poczynienie prac w sprawie urządzenia przejęcia dla pieszych w miejscowości Podgórze przy Szkole Podstawowej oraz o sprawdzenie właściciela drogi w ul. Szkolnej? (Adam Maus)
Pan Robert Łada wnioskował o wyrównanie drogi w ul. Kolejowej i Lipowej
w miejscowości Wygoda.
Radny Krzysztof Gałązka wnioskował o ustawienie znaku „ograniczenie prędkości” na skrzyżowaniu dróg w miejscowości Chojny Młode.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwrócił się z prośbą o zbadanie sprawy wydobycia kruszywa (z dokumentacji wynika, że dzierżawca nie eksploatuje, a w rzeczywistości żwirownia jest eksploatowana, tym samym gmina traci duże pieniądze).

Pkt. 8
Po wyczerpaniu porządku posiedzenia Komisji Rewizyjnej obrady zostały zakończone
o godzinie 13 30.Protokołowała: Katarzyna Jastrzębska

Przewodniczył: Jacek Albin NowakowskiData powstania: wtorek, 13 cze 2006 12:55
Data opublikowania: wtorek, 13 cze 2006 12:57
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 2300 razy