Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

PROTOKÓŁ NR 54/06

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w Urzędzie Gminy Łomża w dniu 23 marca 2006 r.
Miejsce obrad: Urząd Gminy Łomża, ul. M.C. Skłodowskiej 1a, pokój Nr 5.
Obrady Rozpoczęto o godz. 1000, zakończono o godz. 1400.
Przewodniczył Jacek Nowakowski - Przewodniczący Komisji.
Protokołowała – Katarzyna Jastrzębska – inspektor ds. obsługi Rady Gminy Łomża.

W posiedzeniu udział wzięli:
1. Jacek Albin Nowakowski – przewodniczący Komisji
2. Henryk Krajewski - członek
3. Marek Ormanowski – członek
4. Robert Łada - członek

oraz zaproszeni goście:
1. Kazimierz Dąbkowski – Wójt Gminy
2. Prokopczuk Jerzy - z-ca Wójta
3. Brokowska Zofia - skarbnik

Informacje o terminie i miejscu posiedzenia Komisji podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie jej na tablicy ogłoszeń w Urzędzie na 14 dni przed posiedzeniem.

Pkt. 1
Otwarcia 54 - go posiedzenia Komisji Rewizyjnej dokonał Przewodniczący Komisji Pan Jacek Nowakowski. Powitał członków Komisji oraz zaproszonych gości.
Stwierdził, że w obradach bierze udział 4-rech członków komisji, więc obrady są prawomocne.

Pkt. 2
Przewodniczący Komisji przedstawił członkom Komisji porządek obrad i zapytał czy są do niego uwagi?
Uwag nie wniesiono.


Komisja obradowała według następującego porządku obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku dziennego.
3. Odczytanie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2005 rok.
5. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Łomża za 2005 rok.
6. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Łomża za 2005 rok.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał przygotowanych pod obrady XXXIV Sesji Rady Gminy Łomża:
a) projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2006 rok.
b) projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania planu miejscowego gminy Łomża dla terenów położonych
w granicach administracyjnych wsi Stare Kupiski.
c) projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stare Kupiski, terenu położonego pomiędzy ulicami: Łomżyńską, Spokojną, Dworną i Krótką.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad.


Pkt. 3
Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęła protokół z poprzedniego posiedzenia. (4 – „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymujących się”).

Pkt. 4
Komisja rozpatrzyła sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2005 rok stanowiące załącznik Nr 1 do protokółu.
Sprawozdanie szczegółowo omówiła Pani Zofia Brokowska – Skarbnik Gminy.
Plan dochodów po dokonanych zmianach wyniósł 14 719 957 zł, wykonanie planu –
15 131 468 zł, wskaźnik - 102,8% zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/05 Wójta Gminy z dnia 13 marca 2006 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu
za 2005 rok; plan wydatków wyniósł 16 047 262 zł, wykonanie – 15 362 363 zł, wskaźnik – zgodnie z załącznikiem Nr 2 do w/w Zarządzenia.
Ponadto Pani Skarbnik szczegółowo omówiła :
- sprawozdanie z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej stanowiące załącznik Nr 3 do w/w Zarządzenia;
- zrealizowane zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 4 do w/w Zarządzenia;
- bieżące utrzymanie dróg i mostów na terenie gminy;
Komisja nie wniosła uwag do sprawozdania i wydała opinię dotyczącą sprawozdania, w której wniosła o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Łomża (w załączniku Nr 2 do protokółu).
W związku z powyższym Komisja zwróciła się z wnioskiem o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Łomża do Rady Gminy (zał. 2a).
Następnie Wójt Gminy Pan Kazimierz Dąbkowski zaproponował rozdzielenie środków finansowych pochodzących z nadwyżki budżetowej z roku 2005, mianowicie:
• bieżące utrzymanie dróg - 150 000 zł,
• zakup i montaż przystanków autobusowych - 15 000 zł
• remont budynku OSP Modzele Stare (wymiana drzwi, okien, ocieplenie garażu
i odnowienie wnętrza) - 25 000 zł,
• modernizacja drogi gminnej (Konarzyce) – 24 000 zł,
• rozbudowa sieci wodociągowych - 60 000 zł,
• wykonanie dokumentacji technicznej na modernizację świetlice wiejskich (Stara Łomża p/sz i Giełczyn) - 12 000 zł,
• wykonanie dachu w budynku świetlicy w Czaplicach – 7 750 zł,
• modernizacja budynku remizy OSP i biblioteki w Konarzycach (drzwi, przykrycie dachu, ocieplenie i wykonanie alarmu) – 81 800 zł,
• wymiana okien w budynku Urzędu Gminy - 44 000 zł,
• ocieplenie budynku remizy OSP w Siemieniu i wymiana dachu – 3 000 zł,
• wykonanie pomieszczenia odnowy biologicznej w Gimnazjum Nr 9 (w tym wymiana
2-ch okien) - 12 700 zł,
• wykonanie wyjścia awaryjnego w budynku remizy OSP w Nowych Kupiskach -
5 000 zł,
• Wykonanie podjazdu przed salą konferencyjną – 21 600 zł,
• wykonanie oświetlenia zewnętrznego przy Sali konferencyjnej Urzędu – 3 050 zł,
• budowa stadionu w Konarzycach (wkład własny) – 90 000 zł,
• adaptacja budynku komunalnego w Wygodzie pod punkt apteczny - 74 900 zł,
• utwardzenie terenu przed szkołą w Kupiskach – 20 000 zł,
• wykonanie oświetlenia ulicznego w Jednaczewie - osiedle koło leśniczówki –
32 000 zł,
• budowa SP w Wygodzie – 300 000 zł,
• remont świetlicy w Sierzputach Młodych – 5 000,
• remont pomieszczenia i wnęki korytarzowej w Budynku Urzędu Gminy – 3 000 zł,
• odprawa emerytalna i wypłacenie nagrody jubileuszowej - 17 000 zł,
• bezpośrednia ochrona fizyczna posesji szkolnej (wniosek Publicznego Gimnazjum Nr 9 w Łomży) - 823, 00 zł,
• wsparcie materialne na remonty dla Komenda Miejskiej Policji w Łomży (wniosek KMP) – 5 000 zł,
• zakup i montaż okien do biblioteki publicznej w Wygodzie - 9 000 zł.
• zakup prądownicy W – 75 na potrzeby OSP Konarzyce – 2 250 zł,
• opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę boisk przyszkolnych i małą architekturę na terenie szkoły Podstawowej w Konarzycach (wniosek dyrektora ZESzGŁ)- 23 424 zł,
• wykonanie demontażu zużytych kotłów c.o. oraz zakup i montaż kotła olejowego –
w Szkole Podstawowej w Pniewie - 24 550 zł,
• wykonanie 2-ch wiatrołapów przed drzwiami wejściowymi do remizy OSP i biblioteki
w Podgórzu – 12 000 zł,
• wykonanie ogrodzenia placu Remizy OSP i biblioteki w Pogórzu – 6 000 zł,
• wniosek o wykonanie dokumentacji technicznej na budowę świetlicy wiejskiej w Starych Kupiskach,
• remont lub wykonanie nowych przystanków w miejscowości Stare Kupiski
(2 przystanki),
• wyrównanie boiska w Starych Kupiskach w rejonie placu wiejskiego i wykonanie ogrodzenia,
• utwardzenie ulicy Wierzbowej w miejscowości Stare Kupiski,
• uzupełnienie czterech punktów świetlnych w ulicy Łomżyńskiej w stronę Kościoła,
• wykonanie dokumentacji technicznej na drogę Pniewo-Gać, zakręt w ul. Łomżyńskiej
• remont zadaszenia przed budynkiem biblioteki w Wygodzie,
• wykonanie dokumentacji technicznej na drogę Pniewo-Gać,
• Wygoda ul. Wiejska przedłużenie ul. Wiejskiej – skrzyżowanie zamontować jedną lampę oświetleniową oraz w ulicy Polnej-1 lampa,
• internet – punkty biblioteczne (Kupiski, Wygoda),
• wymiana pokrycia dachowego w budynku remizy OSP w siemieniu,
• remont pomieszczeń po byłym sklepie w Siemieniu,
• położenie nawierzchni bitumicznej na powierzchniówce drogi Konarskiej
w miejscowości Siemień,
• postawienie przystanków autobusowych w rejonie Parku Krajobrazowego Doliny Narwi, Stata Łomża, n/rz (1 przystanek), Zosin (1 przystanek), Siemień Nadrzeczny
(2 przystanki),
• wyrównanie terenu po byłej żwirowni w miejscowości Siemień.

Pan Nowakowski – „Wniosek o nie sprzedawanie mienia gminnego z terenu całej gminy do końca kadencji tej Rady”.
Pan przewodniczący poddał pod głosowanie złożony wniosek. Za jego przyjęciem głosowało
4-rech członków komisji. 2 członków komisji był „za”, 0- „przeciw”, 2 „wstrzymało się”.

Przerwa 10 minut.

Członkowie Komisji zaopiniowali pozytywnie w/w propozycje podziału nadwyżki budżetowej.


Pkt. 5

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Łomża za 2005 rok przedstawiła Pani Krystyna Jastrzębska – kierownik OPS w zał. Nr 3 do protokołu. Na koniec 2005 roku na terenie Gminy zamieszkiwało 10 122 mieszkańców. Nadmieniła, że pomoc klientom jest świadczona w oparciu o ustawę o pomocy społecznej. W roku 2005 wsparciem objęto 347 rodzin. Zadania realizowało 3 pracowników socjalnych i kierownik. Wypłacane były zasiłki celowe i zasiłki okresowe. Okresowe w ilości 926 świadczeń. Zadania zlecone - były to zasiłki stałe (14 osób – 124 świadczenia). W 2005 roku pomocą społeczną objęto 662 osoby
z 337 rodzin. Główne powody udzielania pomocy to ubóstwo. Usługi opiekuńcze – nakładów finansowych nie poniesiono. Były świadczone przy udziale rodzin potrzebujących po uprzednim wywiadzie pracownika socjalnego. Dożywianie – koszt miesięczny to 37,45 zł. Badania socjologiczne – ankieta do opracowania mapy zasobów i potrzeb Ośrodka Pomocy Społecznej. Sprawozdanie - (zał. Nr 2).Wszystkie wydatki OPS w 2005 roku opiewają na kwotę OPS 681779 zł.
Ponadto Kierownik OPS Pani Krystyna Jastrzębska złożyła wniosek o zakup sprzętu komputerowego w postaci laptopa na potrzeby OPS oraz zwiększenie możliwości dostępu do samochodu służbowego oraz innych samochodów będących w posiadaniu Urzędu na potrzeby pracowników OPS. Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wnioski Pani Kierownik.

Pkt. 6
Członkowie Komisji zapoznali się ze sprawozdaniem z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2005. Informacji udzielał
dyrektor ZESzGŁ Pan Adam Frączek. Członkowie komisji nie wnieśli uwag do powyższego sprawozdania. Sprawozdanie – Załącznik Nr 4 do protokołu. Sprawozdanie będzie również przedmiotem obrad XXXIV Sesji Rady Gminy w dniu 21 marca b.r.
Pan Krajewski - prośba o zapewnienie środków finansowych na podsumowanie rozgrywek za rok ubiegły dla drużyn piłkarskich tzw. „Ligii gminnej”.

Pkt. 7

Komisja rozpatrzyła projekty uchwał przygotowane pod obrady XXXIV Sesji Rady Gminy Łomża zaplanowanej na dzień 28 marca b.r.
a) projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2006 rok.
Projekt uchwały głównie dotyczy propozycji podziału nadwyżki budżetowej. (zał. Nr 5)
b) projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania planu miejscowego gminy Łomża dla terenów położonych
w granicach administracyjnych wsi Stare Kupiski (zał. Nr 6)
Przedstawił z-ca Wójta Pan Jacek Nowakowski – przewodniczący. W uchwale proponuje się uchylenie uchwały Nr XVII/87/04 Rady Gminy Łomża z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie przystąpienia do opracowania planu miejscowego Gminy Łomża dla terenów położonych w granicach administracyjnych wsi Stare Kupiski. Pan Krajewski nadmienił, że: „uchwała ta nie była realizowana przez 2 lata. Niezrozumiała jest decyzja o uchyleniu tej uchwały ponieważ nie widzę powodu jej uchylenia. Możliwość jej realizacji jest: miejscowość jest bardzo duża, jest dużo ulic, wyznaczono granice działek. Jest oczekiwanie mieszkańców na przekształcenie terenów pod budownictwo w wyniku czego gmina pozyska dodatkowe środki do budżetu
i szybszy rozwój miejscowości. W okresie tych dwóch lat nie przeszkadzało to w sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Stare Kupiski.
W związku z tym wnoszę o realizowanie uchwały dotychczasowej. Jednocześnie proponuje, by projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stare Kupiski, terenu położonego pomiędzy ulicami: Łomżyńską, Spokojną, Dworną i Krótką był realizowany w ramach uchwały Nr XVII/87/04 Rady Gminy Łomża z dnia 9 czerwca 2004 r.” Prośba do pana Wójta o przygotowanie uzasadnienia propozycji zmiany uchwały pod kątem przydatności praktycznej zagospodarowania terenu w miejscowości Stare Kupiski.

Pytanie – Pan Nowakowski: „Czy działka była przekształcona na działkę budowlaną?”
Odpowiedział Pan Wójt: „Informacja o tym, że na działce jest możliwość uzyskania pozwolenia na budowę była podana do wiadomości.”
c) projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stare Kupiski, terenu położonego pomiędzy ulicami: Łomżyńską, Spokojną, Dworną i Krótką. (zał. Nr 7)
Projekt uchwały przedstawił również z-ca Wójta Pan Jerzy Prokopczuk.
W uchwale proponuje się przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stare Kupiski, terenu położonego pomiędzy ulicami: Łomżyńska, Spokojną, Dworną i Krótką. Projekt uchwały będzie przedmiotem obrad XXXIV Sesji Rady Gminy w dniu 28 marca b.r.

Pkt. 8
Przewodniczący Komisji Pan Jacek Nowakowski stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany i zamknął obrady o godz. 1400.


Protokołowała: Kataryzna Jastrzębska


Przewodniczył: Jacek Albin Nowakowski
Data powstania: poniedziałek, 12 cze 2006 08:18
Data opublikowania: poniedziałek, 12 cze 2006 08:21
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 2296 razy