Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie Wójta Gminy Łomża

o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Łomża

Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Łomża, ul. Marii Skłodowskiej  1a, 18-400 Łomża

Stanowisko: podinspektor ds. budownictwa i  gospodarki komunalnej  w Wydziale Infrastruktury

Wymiar czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy.
Do konkursu może przystąpić kandydat, który spełnia następujące wymagania:
Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe 
2) doświadczenie zawodowe: minimum roczny staż pracy na podobnym stanowisku;
3) umiejętność obsługi komputerowych programów graficznych i biurowych, 
5) znajomość ustaw o samorządzie gminnym, kodeksu postępowania administracyjnego, prawa budowlanego, prawa zamówień publicznych, przepisów branżowych,
6) spełnienie warunków określonych w art. 6 ust. 1, 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych:
a) obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach   samorządowych,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
c) kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
d) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e) nieposzlakowana opinia.
Wymagania dodatkowe:
1)  zaangażowanie, inicjatywa, kreatywność, 
2) samodyscyplina, dokładność, samodzielność,
3) odporność na stres;
4) prawo jazdy kat. B.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
Przygotowanie do zatwierdzenia  treści opinii i uzgodnień dotyczących:
- dokumentacji technicznych
- projektów Organizacji Ruchu
Budownictwo i Gospodarka Komunalna
- kompleksowe prowadzenie spraw związanych z budową nowych obiektów kubaturowych na terenie gminy Łomża lub remontami realizowanymi jako inwestycje w obiektach stanowiących własność Gminy Łomża.
- nadzór i koordynowanie przeglądów okresowych budynków stanowiących własność Gminy Łomża.
- prowadzenie spraw związanych z remontami bieżącymi obiektów kubaturowych stanowiących własność Gminy Łomża.
- koordynowanie zakupu materiałów i ich rozliczanie w związku z remontami obiektów kubaturowych stanowiących własność Gminy Łomża wraz z urządzeniami towarzyszącymi, realizowanych sposobem gospodarczym, w tym z funduszu sołeckiego.
- prowadzenie spraw związanych z budową nowych obiektów kubaturowych na terenie gminy Łomża lub remontami realizowanymi jako inwestycje w obiektach stanowiących własność Gminy Łomża.
- współpraca z jednostkami pomocniczymi, nadzór i koordynowanie robót budowlanych związanych 
z utrzymaniem i remontami obiektów, prowadzonymi przez jednostki pomocnicze Gminy Łomża – z wyłączeniem nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Prawa budowlanego,
- prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem, eksploatacją i bieżącym utrzymaniem obiektów i urządzeń stanowiących mienie komunalne.
Gospodarka energetyczna
- prowadzenie spraw dotyczących zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną oraz paliwa gazowe obiektów  kubaturowych stanowiących własność lub będących w zarządzie Gminy Łomża (przygotowanie i realizacja inwestycji).
- prowadzenie spraw związanych z  gospodarką energetyczną  (bieżąca eksploatacja obiektów)  na terenie gminy Łomża w zakresie obiektów kubaturowych 
Zamówienia publiczne
- współpraca ze stanowiskiem ds. zamówień publicznych w zakresie przygotowywanie i prowadzenia postępowań o zamówienia zgodnie z przepisami  p .z. p. i regulaminem wewnętrznym dla zamówień poniżej 130 tys. zł w zakresie zadań stanowiska pracy.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1) zatrudnienie planowane –  1 lipca 2024 r..,
2) pierwsza umowa na czas określony (w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym umowę o pracę zawiera się na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy i w tym okresie należy odbyć służbę przygotowawczą),
3) stanowisko – podinspektor,
4) praca w pełnym wymiarze czasu pracy (cały etat),
5) wynagrodzenie na zasadach określonych w przepisach regulujących wynagradzanie pracowników samorządowych,
6) praca w budynku Urzędu oraz na terenie gminy Łomża oraz w terenie,
7)wykorzystywanie samochodu prywatnego do celów służbowych pracodawcy lub samochodu służbowego (prawo jazdy kat. B)
8) stanowisko wyposażone w sprzęt niezbędny do pracy na stanowisku,
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu maju 2024  r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Łomża przekroczył 6%.

Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny (z podaniem numeru telefonu do kontaktu),
2) życiorys (CV),
3) kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4) kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie,
5) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji i umiejętności oraz doświadczenia zawodowego (zaświadczenia, certyfikaty),
6) kserokopie świadectw pracy bądź dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej przez wymagany okres czasu,
7) własnoręcznie podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z praw publicznych oraz o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8) własnoręcznie podpisane oświadczenie, że stan zdrowia kandydata pozwala na zatrudnienie na w/w stanowisku,     
9) własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L. 216.119.1 z dnia 2016.05.04) na potrzeby postępowania rekrutacyjnego a także na okres podlegający kontroli i przechowywania.

Termin i miejsce składania ofert
Termin: do dnia 21 czerwca 2024 r. 


Miejsce składania dokumentów:

Urząd Gminy Łomża, ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a, 18-400 Łomża.
Ofertę należy złożyć osobiście w kancelarii ogólnej – pokój nr 4 (sekretariat) lub wysłać pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko podinspektora ds. budownictwa i  gospodarki komunalnej”
1) wszystkie wymagane dokumenty, w tym kopie należy opatrzyć własnoręcznym podpisem.
2) zzgłoszenia kandydatów złożone po terminie lub w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, albo bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
3) dokumenty złożone na potrzeby konkursu nie są zwracane i będą przechowywane zgodnie z przepisami Instrukcji kancelaryjnej.
4) Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Łomża.

Dodatkowe informacje i wyjaśnienia w sprawie konkursu można uzyskać pod nr tel. 86 4737344

Łomża, dnia 6 czerwca 2024 r.

Klauzula informacyjna dla kandydatów

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L. 216.119.1 z dnia 2016.05.04) informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Łomża, ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a 18-400 Łomża,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych email: iod@gminalomza.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze, kontroli i przechowywania na podstawie art. 6, 13 i 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz art 6 ust 1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r, 
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji oraz przez okres przechowywania akt sprawy wynikający z Instrukcji Kancelaryjnej,
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Danych Osobowych,
7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne na podstawie wskazanych wyżej przepisów prawa; w przypadku nie podania wymaganych danych oferta kandydata nie będzie brana pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
8) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Data powstania: czwartek, 6 cze 2024 15:01
Data opublikowania: czwartek, 6 cze 2024 15:32
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 24 cze 2024 09:55
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 509 razy