Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie Wójta Gminy Łomża

o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Łomża

Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Łomża, ul. Marii Skłodowskiej  1a, 18-400 Łomża

Stanowisko: Naczelnik Wydziału Infrastruktury

Wymiar czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy.
Bezpośredni przełożony: Wójt Gminy

Do konkursu może przystąpić kandydat, który spełnia następujące wymagania:
 Wymagania niezbędne:
1)   wykształcenie wyższe kierunkowe : budownictwo, drogownictwo, ochrona środowiska, rolnictwo lub inne pokrewne
2)   doświadczenie zawodowe: minimum 5-letni  staż pracy w tym na stanowisku kierowniczym; 
3)   umiejętność obsługi komputerowych programów graficznych i biurowych, 
5)   znajomość ustaw, o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, ochronie danych osobowych; finansów publicznych, kpa, drogach publicznych, prawa budowlanego, zamówień publicznych, prawa wodnego, 
6) spełnienie warunków określonych w art. 6 ust. 1, 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych:
a)   obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach   samorządowych,
b)  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
c)  kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
d)  brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e)  nieposzlakowana opinia.
     Wymagania dodatkowe:
1)  zaangażowanie, inicjatywa, kreatywność, 
2) samodyscyplina, dokładność, samodzielność,
3)  odporność na stres;
4)  prawo jazdy kat. B.


Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

• nadzór na sprawami prowadzonymi w Wydziale Infrastruktury,
• dokonywanie kontroli wewnętrznej w Wydziale oraz jednostkach organizacyjnych
• planowanie i realizowanie budżetu gminy w zakresie Wydziału,
• prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawanie decyzji i zaświadczeń zgodnie z odrębnym upoważnieniem,
• stosowanie procedur zamówień publicznych, 
• prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem drogami i mostami gminnymi,  a w szczególności opracowanie planów rzeczowo-finansowych, remontów kapitalnych i bieżących ulic,
• opracowanie niezbędnej do prowadzenia remontów ulic dokumentacji techniczno-prawnej,
• nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z właściwym utrzymaniem nawierzchni jezdni, chodników, ciągów pieszych, obiektów inżynierskich i urządzeń zabezpieczających,
• przygotowanie materiałów i przetargów na roboty remontowe,
• koordynowanie prac realizowanych na poszczególnych ulicach i drogach,
• uzgadnianie własnej i powierzonej infrastruktury technicznej umieszczanej w pasach drogowych,
• nadzór przeprowadzanie komisyjnych odbiorów przywrócenia pasa drogowego do stanu pierwotnego,
• przeprowadzanie kontroli gwarancyjnych, prowadzenie procedury w stosunku do wykonawców w celu przeprowadzania robót poprawkowych,
• nadzór nad przeprowadzaniem okresowych kontroli stanu dróg,
• prowadzenie spraw związanych z wspieraniem inicjatyw lokalnych, a w szczególności tworzenie planu potrzeb na podstawie wpływających wniosków mieszkańców,
• przygotowanie przetargów na zakup materiałów,
• przygotowanie projektów umów,
• odbiory wykonywanych prac i rozliczenie finansowo rzeczowe,
• nadzór nad wykonywanie prac związanych z przygotowywaniem prowadzeniem, nadzorowaniem i rozliczaniem inwestycji sieci wodno-kanalizacyjnej,
• sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad funkcjonowaniem Zakładu Usług Komunalnych, 
• podejmowanie działań w celu pozyskiwania funduszy zewnętrznych i ich realizacji zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wytycznymi,
• prowadzenie i nadzór nad realizacja zadań z funduszu sołeckiego,
• prowadzenie statystyki i sprawozdawczości w zakresie Wydziału,
• przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń w zakresie spraw Wydziału,
• aktualizacja strony Biuletynu Informacji Publicznej z zakresu działania stanowiska,
• realizacja zadań z zakresu obronności państwa w czasie pokoju i w czasie wojny oraz zadań wynikających ze Strategii Gminy,


Do podstawowych obowiązków Naczelników wydziałów należy przede wszystkim:

1) zapewnienie prawidłowego i terminowego wykonywania zadań należących do właściwości wydziału oraz sporządzania sprawozdań z ich realizacji;
2) zgodne z prawem załatwianie spraw z zakresu administracji publicznej;
3) wydawanie decyzji i zaświadczeń w ramach udzielonego przez Wójta upoważnienia;
4) przygotowywanie projektów uchwał Rady i zarządzeń Wójta oraz innych materiałów przedkładanych tym organom;
5) planowanie bieżących celów i zadań wydziału w perspektywie rocznej;
6) planowanie zadań inwestycyjnych Gminy, realizowanych przez wydział, w perspektywie wieloletniego planu finansowego;
7) opracowywanie propozycji planów finansowych do projektu budżetu;
8) gospodarowanie przyznanymi w budżecie na realizację zadań środkami finansowymi zgodnie z zasadami określonymi w przepisach dotyczących finansów publicznych, zamówień publicznych oraz regulacjach wydanych w tym zakresie przez Radę i Wójta;
9) przygotowywanie pod względem merytorycznym projektów umów cywilnoprawnych i porozumień zawieranych przez Wójta;
10) zapewnienie prawidłowego gospodarowania mieniem publicznym w zakresie prowadzonych zadań;
11) składanie sprawozdań finansowych z wykonania budżetu w części dotyczącej wydziału;
12) współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi oraz zapewnienie przepływu informacji między pracownikami wydziału i innymi stanowiskami pracy, jak również nadzorowanymi jednostkami organizacyjnymi Gminy, w celu zapewnienia najbardziej skutecznej i spójnej realizacji zadań przez Urząd;
13) poszukiwanie źródeł finansowania poza budżetem Gminy na realizację zadań merytorycznych leżących w kompetencji wydziału;
14) uczestnictwo w przygotowywaniu, realizacji i rozliczaniu projektów wykonywanych przez wydział z udziałem środków zewnętrznych, w tym z funduszy Unii Europejskiej;
15) bieżące nadzorowanie działalności jednostek organizacyjnych Gminy w ramach merytorycznego podporządkowania wydziałowi;
16) rzetelne i terminowe załatwianie petycji, wniosków i skarg obywateli oraz wniosków i interpelacji radnych i komisji Rady oraz wykorzystywanie sygnałów z nich płynących w celu usprawnienia i podnoszenia poziomu pracy wydziału;
17) współpracowanie z organami kontroli;
18) niezwłoczna realizacja wniosków pokontrolnych i natychmiastowe podejmowanie czynności naprawczych stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień;
19) nadzór nad przestrzeganiem bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów o ochronie przeciwpożarowej przez podległych pracowników;
20) niezwłoczne informowanie pracowników o nowych lub zmieniających się przepisach prawa stosowanych w wydziale lub mogących mieć wpływ na jego pracę;
21) nadzór nad właściwym wykonywaniem czynności kancelaryjnych w systemie tradycyjnym i elektronicznym w wydziale;
22) przyjmowanie projektów pism tworzonych przez pracowników wydziału w trakcie załatwiania sprawy i podejmowanie decyzji o dalszym biegu realizowanych spraw oraz w zależności od tego, czy przedłożony projekt pisma został sporządzony prawidłowo - dokonywanie pisemnej akceptacji, czy wymaga poprawek - udzielanie wskazówek dotyczących niezbędnych poprawek poprzez naniesienie odpowiednich adnotacji i poprawek na projekcie pisma lub dołączając je do projektu - w szczególności gdy dotyczą istoty przedmiotu, ustnie - w sprawach mniejszej wagi np. edycji tekstu, lub samodzielne dokonywanie niezbędnych poprawek i zaakceptowanie poprawionej przez siebie wersji pisma;
23) zapewnienie bieżącej aktualizacji upoważnień i pełnomocnictw podległych pracowników;
24) nadzór nad wyposażeniem będącym w dyspozycji wydziału;
25) udzielanie pomocy i instruktażu pracownikom podczas realizacji zadań, a w szczególności przy rozwiązywaniu spraw trudnych i nietypowych oraz zawiłych pod względem proceduralnym;
26) prowadzenie bieżącej kontroli wykonywania zadań i obowiązków przez podległych pracowników, nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy;
27) dokonywanie okresowej oceny pracy podległych pracowników;
28) usprawnianie organizacji i metod pracy wydziału, ze szczególnym uwzględnieniem wdrażania nowoczesnych technik pracy biurowej i komunikacji wewnętrznej oraz zewnętrznej ze wszystkimi podmiotami życia publicznego;
29) zapewnienie w wydziale przestrzegania zasad:
a) ochrony informacji niejawnych oraz innych tajemnic prawnie chronionych,
b) ochrony danych osobowych oraz systemów informatycznych,
c) udostępniania informacji publicznej, w tym w Biuletynie Informacji Publicznej;
30) zapewnienie przygotowania i składanie uprawnionym organom oraz na potrzeby zwierzchników służbowych, informacji, analiz, ocen i sprawozdań różnego typu, z zakresu działania wydziału;
31) przeciwdziałanie występowaniu w podległych komórkach organizacyjnych negatywnych zjawisk z zakresu stosunków międzyludzkich - mobbingu, dyskryminacji i innych; niezwłoczne wyjaśnianie wszelkich przypadków mogących wskazywać na występowanie któregokolwiek z nich;
32) udział w posiedzeniach Rady i jej komisji;
33) wykonywanie innych zadań poleconych przez zwierzchników służbowych.
5. Naczelnicy są uprawnieni do:
1) wnioskowania w sprawach stosunku pracy podległych pracowników, w tym awansowania, nagradzania, udzielania kar regulaminowych, zmiany warunków pracy i płacy oraz rozwiązania stosunku pracy;
2) wnioskowania do Sekretarza w sprawie skierowania nowo zatrudnionych pracowników do służby przygotowawczej lub zwolnienia z obowiązku jej odbywania;
3) opiniowania wniosków urlopowych podległych pracowników.
Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
1) zatrudnienie planowane –  czerwiec/lipiec 2024 r., jednak nie później niż w ciągu miesiąca od zakończenia postępowania konkursowego,
2) pierwsza umowa na czas określony 
3) stanowisko – Naczelnik
4) praca w pełnym wymiarze czasu pracy (cały etat),
5) wynagrodzenie na zasadach określonych w przepisach regulujących wynagradzanie pracowników samorządowych,
6) praca w budynku Urzędu oraz na terenie gminy Łomża,
7)wykorzystywanie samochodu prywatnego do celów służbowych pracodawcy lub samochodu służbowego (prawo jazdy kat. B)
8) stanowisko wyposażone w sprzęt niezbędny do pracy na stanowisku,

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu maju 2024 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Łomża przekroczył 6%.

Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny (z podaniem numeru telefonu do kontaktu),
2)  życiorys (CV),
3) kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4) kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie,
5) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji i umiejętności oraz doświadczenia zawodowego (zaświadczenia, certyfikaty),
6) kserokopie świadectw pracy bądź dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej przez wymagany okres czasu,
7) własnoręcznie podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z praw publicznych oraz o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8) własnoręcznie podpisane oświadczenie, że stan zdrowia kandydata pozwala na zatrudnienie na w/w stanowisku,     
9) własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L. 216.119.1 z dnia 2016.05.04) na potrzeby postępowania rekrutacyjnego a także na okres podlegający kontroli i przechowywania.

Termin i miejsce składania ofert
Termin: do dnia 20 czerwca 2024 r. 
Miejsce składania dokumentów:
Urząd Gminy Łomża, ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a, 18-400 Łomża.
Ofertę należy złożyć osobiście w kancelarii ogólnej – pokój nr 4 (sekretariat) lub wysłać pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko Naczelnika Wydziału Infrastruktury”
1) Wszystkie wymagane dokumenty, w tym kopie należy opatrzyć własnoręcznym podpisem.
2) Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie lub w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, albo bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
3) Dokumenty złożone na potrzeby konkursu nie są zwracane i będą przechowywane zgodnie z przepisami Instrukcji kancelaryjnej.
4) Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Łomża. 
Dodatkowe informacje i wyjaśnienia w sprawie konkursu można uzyskać pod nr tel. 86 4737344


Łomża, dnia 3 czerwca 2024 r.

Klauzula informacyjna dla kandydatów

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L. 216.119.1 z dnia 2016.05.04) informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Łomża, ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a 18-400 Łomża,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych email: iod@gminalomza.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze, kontroli i przechowywania na podstawie art. 6, 13 i 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz art 6 ust 1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r, 
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji oraz przez okres przechowywania akt sprawy wynikający z Instrukcji Kancelaryjnej,
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Danych Osobowych,
7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne na podstawie wskazanych wyżej przepisów prawa; w przypadku nie podania wymaganych danych oferta kandydata nie będzie brana pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
8) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Data powstania: poniedziałek, 3 cze 2024 14:30
Data opublikowania: poniedziałek, 3 cze 2024 14:36
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 24 cze 2024 09:55
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 447 razy