Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie Wójta Gminy Łomża

o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Łomża

Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Łomża, ul. Marii Skłodowskiej 1a, 18-400 Łomża
Stanowisko: podinspektor ds. ochrony środowiska i rolnictwa w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska
Wymiar czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy.

Do konkursu może przystąpić kandydat, który spełnia następujące wymagania:
Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe, kierunkowe – ochrona środowiska, rolnictwo, administracja lub pokrewne,
2) doświadczenie zawodowe: dwuletni staż pracy na podobnym stanowisku w administracji;
3) znajomość aktów prawnych:
a) o ochronie zwierząt,
b) o ochronie przyrody,
c) o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
d) kodeks postępowania administracyjnego,
e) prawo łowieckie,
f) o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy,
g) kodeks cywilny,
h) prawo ochrony środowiska,
i) ustawa prawo zamówień publicznych,
j) ustawy o izbach rolniczych,
k) ustawa o samorządzie gminnym,
l) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
4) spełnienie warunków określonych w art. 6 ust. 1, 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych:
a) obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
c) kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
d) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e) nieposzlakowana opinia.
5) biegła umiejętności obsługi oprogramowania biurowego.
6) prawo jazdy kategorii B
Wymagania dodatkowe:
1) kwalifikacje rolnicze,
2) umiejętność pracy w zespole,
3) zaangażowanie, inicjatywa, dokładność, punktualność, odporność na stres;

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Wykonywanie zadań z zakresu rolnictwa m.in.:
a) prowadzenie spraw dotyczących okresów pracy w gospodarstwach rolnych do zakładów pracy,
b) informowanie o pojawieniu się chorób zwierząt, a także chorób i szkodników roślin uprawnych oraz o konieczności wykonania określonych zabiegów ,
c) uczestnictwo w pracach komisji Wojewody Podlaskiego w sprawie szacowania strat spowodowanych w uprawach rolnych i zwierzętach gospodarskich przez klęski żywiołowe, w szczególności: suszę, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, grad, piorun, huragan, deszcz nawalny, powódź,
d) prowadzenie spraw związanych z wyborami do Izb Rolniczych.

2. Wykonywanie zadań z zakresu łowiectwa m.in.:
a) przygotowanie opinii Wójta dotyczących wydzierżawienia obwodów łowieckich polnych oraz opiniowania rocznych planów łowieckich ustalonych przez dzierżawców obwodów,
b) rozpowszechnianie informacji dotyczących łowiectwa.

3. Wykonywanie zadań z zakresu ochrony i kształtowania środowiska m.in.:
a) prowadzenie spraw dotyczących zgłoszeń na usunięcie drzew oraz wydawania zezwoleń na usuwanie zadrzewień, drzew i krzewów z terenu nieruchomości, naliczanie opłat oraz wymierzanie kar za samowolne ich usuwanie, na zasadach określonych w ustawie o ochronie przyrody,
b) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,
c) prowadzenie spraw dotyczących pomników przyrody,
d) gromadzenie i udostępnianie aktualnych danych o środowisku i jego ochronie za pomocą sieci teleinformatycznych,
e) prowadzenie spraw dotyczących opracowywania projektu gminnego programu ochrony środowiska oraz projektu uchwały Rady w sprawie jego uchwalenia,
f) prowadzenie postępowania administracyjnego i przygotowywanie projektów decyzji Wójta w sprawach należących do właściwości organu wykonawczego Gminy,
g) sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska oraz wykonywanie z upoważnienia Wójta funkcji kontrolnych,
h) udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zgodnie z obowiązującymi przepisami,

4. Wykonywanie zadań z zakresu ochrony zwierząt m.in.:
a) prowadzenie spraw dotyczących ochrony zwierząt na terenie gminy Łomża, w tym opracowywanie projektów uchwał Rady Gminy Łomża w tej sprawie,
b) prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem bezdomnym zwierzętom opieki oraz z ich wyłapywaniem, zapobieganiem i zwalczaniem wścieklizny wśród bezpańskich zwierząt,
c) przygotowywanie umów na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i opiekę nad nimi oraz współpraca ze schroniskami dla zwierząt w tej sprawie,
d) prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowanie projektów decyzji w sprawie czasowego odebrania właścicielowi lub opiekunowi zwierzęcia, 
e) prowadzenie spraw i przygotowanie projektów zezwoleń na utrzymanie psów ras uznanych za agresywne,
f) prowadzenie postępowania administracyjnego i przygotowanie projektów zezwoleń w zakresie:,
ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
1) zatrudnienie planowane – 01 stycznia 2024 r., 
2) pierwsza umowa na czas określony (w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym umowę o pracę zawiera się na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy i w tym okresie należy odbyć służbę przygotowawczą),
3) stanowisko – podinspektor,
4) praca w pełnym wymiarze czasu pracy (cały etat),
5) wynagrodzenie na zasadach określonych w przepisach regulujących wynagradzanie pracowników samorządowych,
6) praca w budynku Urzędu oraz na terenie gminy Łomża,
7) stanowisko wyposażone w sprzęt niezbędny do pracy na stanowisku,

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu  2023 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Łomża nie przekroczył 6%.

Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny (z podaniem numeru telefonu do kontaktu),
2) życiorys (CV),
3) kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4) kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie,
5) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji i umiejętności oraz doświadczenia zawodowego (zaświadczenia, certyfikaty),
6) kserokopie świadectw pracy bądź dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej przez wymagany okres czasu,
7) własnoręcznie podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z praw publicznych oraz o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8) własnoręcznie podpisane oświadczenie, że stan zdrowia kandydata pozwala na zatrudnienie na w/w stanowisku, 
9) własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L. 216.119.1 z dnia 2016.05.04) na potrzeby postępowania rekrutacyjnego a także na okres podlegający kontroli i przechowywania.

Termin składania ofert
Termin: do dnia 21 grudnia 2023 r.

Miejsce składania dokumentów:
Urząd Gminy Łomża, ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a, 18-400 Łomża.

Ofertę należy złożyć osobiście w kancelarii ogólnej – pokój nr 4 (sekretariat) lub wysłać pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko podinspektora ds. ochrony środowiska i rolnictwa”
1) wszystkie wymagane dokumenty, w tym kopie należy opatrzyć własnoręcznym podpisem.
2) zgłoszenia kandydatów złożone po terminie lub w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, albo bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
3) dokumenty złożone na potrzeby konkursu nie są zwracane i będą przechowywane zgodnie z przepisami Instrukcji kancelaryjnej.
4) informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Łomża. Dodatkowe informacje i wyjaśnienia w sprawie konkursu można uzyskać pod nr tel. 86 4737344

Łomża, dnia 05 grudnia 2023 r.

Klauzula informacyjna dla kandydatów

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L. 216.119.1 z dnia 2016.05.04) informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Łomża, ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a 18-400 Łomża,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych email: iod@gminalomza.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze, kontroli i przechowywania na podstawie art. 6, 13 i 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz art 6 ust 1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r, 
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji oraz przez okres przechowywania akt sprawy wynikający z Instrukcji Kancelaryjnej,
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Danych Osobowych,
7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne na podstawie wskazanych wyżej przepisów prawa; w przypadku nie podania wymaganych danych oferta kandydata nie będzie brana pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
8) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Data powstania: czwartek, 7 gru 2023 09:12
Data opublikowania: czwartek, 7 gru 2023 09:19
Data przejścia do archiwum: środa, 27 gru 2023 09:56
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 528 razy