Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie Wójta Gminy Łomża

WÓJT GMINY ŁOMŻA ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Łomża.

Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy Łomża,

Marii Skłodowskiej Curie 1a

18-400 Łomża


Stanowisko: Naczelnik Wydziału Infrastruktury

Wymiar czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy.

Bezpośredni przełożony: Wójt Gminy

Do konkursu może przystąpić kandydat, który spełnia następujące wymagania:

 Wymagania niezbędne:

1)   wykształcenie wyższe kierunkowe : budownictwo, drogownictwo, ochrona środowiska, rolnictwo lub inne pokrewne

2)   doświadczenie zawodowe: minimum 5-letni  staż pracy w tym na stanowisku kierowniczym;

3)   umiejętność obsługi komputerowych programów graficznych i biurowych,

5)   znajomość ustaw, o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, ochronie danych osobowych; finansów publicznych, kpa, drogach publicznych, prawa budowlanego, zamówień publicznych, prawa wodnego,

6) spełnienie warunków określonych w art. 6 ust. 1, 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych:

a)   obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach   samorządowych,

b)  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,

c)  kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,

d)  brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

e)  nieposzlakowana opinia.

     Wymagania dodatkowe:

1)  zaangażowanie, inicjatywa, kreatywność,

2) samodyscyplina, dokładność, samodzielność,

3)  odporność na stres;

4)  prawo jazdy kat. B.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • nadzór na sprawami prowadzonymi w Wydziale Infrastruktury,
 • dokonywanie kontroli wewnętrznej w Wydziale oraz jednostkach organizacyjnych
 • planowanie i realizowanie budżetu gminy w zakresie Wydziału,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawanie decyzji i zaświadczeń zgodnie z odrębnym upoważnieniem,
 • stosowanie procedur zamówień publicznych,
 • prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem drogami i mostami gminnymi, a w szczególności opracowanie planów rzeczowo-finansowych, remontów kapitalnych i bieżących ulic,
 • opracowanie niezbędnej do prowadzenia remontów ulic dokumentacji techniczno-prawnej,
 • nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z właściwym utrzymaniem nawierzchni jezdni, chodników, ciągów pieszych, obiektów inżynierskich i urządzeń zabezpieczających,
 • przygotowanie materiałów i przetargów na roboty remontowe,
 • koordynowanie prac realizowanych na poszczególnych ulicach i drogach,
 • uzgadnianie własnej i powierzonej infrastruktury technicznej umieszczanej w pasach drogowych,
 • nadzór przeprowadzanie komisyjnych odbiorów przywrócenia pasa drogowego do stanu pierwotnego,
 • przeprowadzanie kontroli gwarancyjnych, prowadzenie procedury w stosunku do wykonawców w celu przeprowadzania robót poprawkowych,
 • nadzór nad przeprowadzaniem okresowych kontroli stanu dróg,
 • prowadzenie spraw związanych z wspieraniem inicjatyw lokalnych, a w szczególności tworzenie planu potrzeb na podstawie wpływających wniosków mieszkańców,
  przygotowanie przetargów na zakup materiałów,
 • przygotowanie projektów umów,
 • odbiory wykonywanych prac i rozliczenie finansowo rzeczowe,
 • nadzór nad wykonywanie prac związanych z przygotowywaniem prowadzeniem, nadzorowaniem i rozliczaniem inwestycji sieci wodno-kanalizacyjnej,
 • sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad funkcjonowaniem Zakładu Usług Komunalnych,
 • podejmowanie działań w celu pozyskiwania funduszy zewnętrznych i ich realizacji zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wytycznymi,
 • prowadzenie i nadzór nad realizacja zadań z funduszu sołeckiego,
 • prowadzenie statystyki i sprawozdawczości w zakresie Wydziału,
 • przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń w zakresie spraw Wydziału,
 • aktualizacja strony Biuletynu Informacji Publicznej z zakresu działania stanowiska,
 • realizacja zadań z zakresu obronności państwa w czasie pokoju i w czasie wojny oraz zadań wynikających ze Strategii Gminy,

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
1) zatrudnienie planowane –  wrzesień 2023 r., jednak nie później niż w ciągu miesiąca od zakończenia postępowania konkursowego,
2) pierwsza umowa na czas określony

3) stanowisko – Naczelnik
4) praca w pełnym wymiarze czasu pracy (cały etat),
5) wynagrodzenie na zasadach określonych w przepisach regulujących wynagradzanie pracowników samorządowych,
6) praca w budynku Urzędu oraz na terenie gminy Łomża,

7)wykorzystywanie samochodu prywatnego do celów służbowych pracodawcy lub samochodu służbowego (prawo jazdy kat.B)
8) stanowisko wyposażone w sprzęt niezbędny do pracy na stanowisku,

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu czerwcu 2023 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Łomża przekroczył 6%.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny (z podaniem numeru telefonu do kontaktu),
 • życiorys (CV),
 • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji i umiejętności oraz doświadczenia zawodowego (zaświadczenia, certyfikaty),
 • kserokopie świadectw pracy bądź dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej przez wymagany okres czasu,
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z praw publicznych oraz o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie, że stan zdrowia kandydata pozwala na zatrudnienie na w/w stanowisku,
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L. 216.119.1 z dnia 2016.05.04) na potrzeby postępowania rekrutacyjnego a także na okres podlegający kontroli i przechowywania.

Termin i miejsce składania ofert
Termin: do dnia 25 sierpnia 2023 r.

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Gminy Łomża, ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a, 18-400 Łomża.
Ofertę należy złożyć osobiście w kancelarii ogólnej – pokój nr 4 (sekretariat) lub wysłać pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko Naczelnika Wydziału Infrastruktury”

 • Wszystkie wymagane dokumenty, w tym kopie należy opatrzyć własnoręcznym podpisem.
 • głoszenia kandydatów złożone po terminie lub w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, albo bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 • Dokumenty złożone na potrzeby konkursu nie są zwracane i będą przechowywane zgodnie z przepisami Instrukcji kancelaryjnej.
 • Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Łomża.

Dodatkowe informacje i wyjaśnienia w sprawie konkursu można uzyskać pod nr tel. 86 4737344


Łomża, dnia 4 sierpnia 2023 r.

Klauzula informacyjna dla kandydatów

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L. 216.119.1 z dnia 2016.05.04) informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Łomża, ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a 18-400 Łomża,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych email: iod@gminalomza.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze, kontroli i przechowywania na podstawie art. 6, 13 i 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz art 6 ust 1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r,
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji oraz przez okres przechowywania akt sprawy wynikający z Instrukcji Kancelaryjnej,
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Danych Osobowych,
7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne na podstawie wskazanych wyżej przepisów prawa; w przypadku nie podania wymaganych danych oferta kandydata nie będzie brana pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
8) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Data powstania: czwartek, 3 sie 2023 14:32
Data opublikowania: czwartek, 3 sie 2023 14:39
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 25 wrz 2023 15:33
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 657 razy