Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie Wójta Gminy Łomża

o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Łomża

Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Łomża, ul. Marii Skłodowskiej  1a, 18-400 Łomża

Stanowisko: podinspektor ds. inwestycji drogowych w Wydziale Infrastruktury

Wymiar czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy.
Do konkursu może przystąpić kandydat, który spełnia następujące wymagania:

Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe 
2) doświadczenie zawodowe: minimum roczny staż pracy na podobnym stanowisku;
3) umiejętność obsługi komputerowych programów graficznych i biurowych, 
5) znajomość ustaw o samorządzie gminnym, kodeksu postępowania administracyjnego, prawa budowlanego, prawa zamówień publicznych, przepisów o drogach publicznych
6) spełnienie warunków określonych w art. 6 ust. 1, 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych:
a) obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach   samorządowych,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
c) kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
d) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e) nieposzlakowana opinia.

Wymagania dodatkowe:
1)  zaangażowanie, inicjatywa, kreatywność, 
2) samodyscyplina, dokładność, samodzielność,
3)  odporność na stres;
4)  prawo jazdy kat. B.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW
Podinspektor  ds. inwestycji drogowych 

I. Analiza dokumentacji wraz  przygotowaniem wniosków, opinii i uzgodnień dotyczących:
1. Projektów budowlanych (PZT,  technicznych) dla inwestycji drogowych realizowanych przez innych zarządców dróg,
2. Projektów Organizacji Ruchu (tymczasowe i stałe)
II. Inwestycje drogowe:
1. Planowanie inwestycji
1) analiza wniosków w sprawie inwestycji,
2) udzielanie odpowiedzi wnioskodawcom,
3) przedkładanie Wójtowi propozycji zadań wraz ze stosownymi projektami uchwał, 
4) opracowanie informacji  i materiałów do tworzenia dokumentów strategicznych, gminy, projektów budżetu (w tym WPI) oraz innych wynikających ze specyfiki stanowiska pracy,
2. Przygotowywanie inwestycji
1) zlecanie map, dokumentacji i innych opracowań  wymaganych prawem z zachowaniem przepisów ustawy  o zamówieniach publicznych,
2) współpraca, koordynacja i udzielenie niezbędnych informacji  autorom opracowań,
3) kontrola i sprawdzanie zawartości opracowań pod względem  kompletności oraz zgodności z danymi wyjściowymi i oczekiwaniami zamawiającego, 
4) odbiór dokumentacji i rozliczenie,
a) protokół zdawczo odbiorczy,
b) protokół odbioru.
c) Sprawdzenie faktur i przekazanie do księgowości, 
5) Skompletowanie, przygotowanie dokumentacji w celu uzyskania decyzji ZRiD, bądź pozwolenia na budowę, bądź zgłoszenia,
6) Złożenie właściwych wniosków do organu architektoniczno-budowlanego celem  uzyskaniem wymaganych prawem decyzji właściwych organów na realizację inwestycji,
7) udział w przygotowywaniu i prowadzeniu postępowań o zamówienia zgodnie z przepisami  p.z.p. w zakresie wyboru  inspektorów nadzoru i wykonawców robót, a w szczególności przygotowanie:
a) szacunku zamówienia (kosztorysy inwestorskie), 
b) opisu zamówienia,
c) dokumentacji wykonawczej w wersji elektronicznej,
d) wymagań w zakresie doświadczenia zawodowego i potencjału technicznego adekwatnie do specyfiki i rozmiaru zamówienia,
e) kryteriów oceny ofert,
f) innych danych wynikających ze specyfiki zamówienia
8) przygotowywanie i zawieranie umów związanych z inwestycjami: inspektorzy nadzoru, wykonawca,
3. Nadzór nad realizacją inwestycji
1) współpraca z inspektorami nadzoru oraz wykonawcami,
2) organizowanie rad budowy i udział w nich w zależności od potrzeb,
3) załatwianie wniosków i podań z zakresu realizowanych inwestycji,
4) przygotowywanie protokołów konieczności w przypadku wystąpienia robót dodatkowych, zamiennych itp.
5) analiza kosztów realizacji robót (w tym dodatkowych) i przygotowywanie wniosków o ewentualne zmiany budżetowe,
6) przygotowywanie aneksów do umów,
7) przeprowadzenie odbiorów robót oraz udział w nich, a w szczególności:
a) zawiadomienia o odbiorze,
b) dokumentacja przebiegu czynności odbiorowych
c) spisanie protokołu odbioru
8) weryfikacja dokumentacji wykonawczej pod kątem kompletności,
9) rozliczenie zrealizowanych inwestycji (w tym z funduszu sołeckiego), a w szczególności:
a) sprawdzanie i weryfikacja faktur, 
b) sporządzanie dokumentów OT, 
10) prowadzenie spraw związanych z rękojmią i gwarancją zrealizowanych inwestycji,
a) przyjmowanie wniosków,
b) przeglądy gwarancyjne,
c) nadzór nad realizacją usuwania usterek i wad gwarancyjnych,
d) prowadzenie niezbędnej dokumentacji w tym zakresie, 
4. współpraca z zarządcami innych kategorii dróg w zakresie wspólnych inwestycji
1) przygotowanie projektów  porozumień i uchwał inicjujących w tym zakresie,
2) analiza treści porozumień i uchwał wpływających od innych zarządców
3) wnioskowanie do budżetu w tym zakresie
III. Inwestycje związane z budową oświetlenia na drogach gminnych
1. Opracowywanie projektów, założeń i planów zaopatrzenia w energię elektryczną dla obszaru gminy w zakresie drogownictwa, zgodnie z odrębnymi przepisami, w tym Prawem energetycznym.
2. Koordynowanie rozbudowy oświetlenia drogowego i nadzór nad wykonawcami (przygotowanie i realizacja inwestycji jak w cz. II)
3. współpraca z właścicielami sieci energetycznej oraz dystrybutorami energii elektrycznej na potrzeby drogownictwa, w szczególności:
1) występowanie o warunki techniczne w zakresie  przebudowy infrastruktury technicznej spowodowanej kolizjami z inną infrastrukturą,
1) wnioskowanie o przyłączenie zrealizowanych obiektów do sieci energetycznej i ich opomiarowanie, 
2) zawieranie umów wymaganych odrębnymi przepisami dotyczących między innymi:
a) opomiarowania przyłączanych obiektów (oświetlenia),
b) dzierżawy słupów nie stanowiących własności gminy. 
3) inne obowiązki wynikające ze specyfiki realizowanego zadania i aktualnych potrzeb w tym zakresie,
IV. Zamówienia publiczne
1. Współpraca ze stanowiskiem ds. zamówień publicznych w zakresie przygotowywanie 
i prowadzenia postępowań o zamówienia zgodnie z przepisami  p .z. p. w zakresie zadań wynikających ze stanowiska  pracy.
2. Przygotowywanie zamówień zgodnie z regulaminem wewnętrznym dla zamówień poniżej 130 tys. zł w zakresie zadań wynikających ze stanowiska  pracy.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1) zatrudnienie planowane –  1 kwietnia 2023 r.,
2) pierwsza umowa na czas określony (w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym umowę o pracę zawiera się na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy i w tym okresie należy odbyć służbę przygotowawczą),
3) stanowisko – podinspektor,
4) praca w pełnym wymiarze czasu pracy (cały etat),
5) wynagrodzenie na zasadach określonych w przepisach regulujących wynagradzanie pracowników samorządowych,
6) praca w budynku Urzędu oraz na terenie gminy Łomża oraz w terenie,
7)wykorzystywanie samochodu prywatnego do celów służbowych pracodawcy lub samochodu służbowego (prawo jazdy kat. B)
8) stanowisko wyposażone w sprzęt niezbędny do pracy na stanowisku,
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu styczniu 2023 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Łomża przekroczył 6%.

Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny (z podaniem numeru telefonu do kontaktu),
2) życiorys (CV),
3) kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4) kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie,
5) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji i umiejętności oraz doświadczenia zawodowego (zaświadczenia, certyfikaty),
6) kserokopie świadectw pracy bądź dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej przez wymagany okres czasu,
7) własnoręcznie podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z praw publicznych oraz o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8) własnoręcznie podpisane oświadczenie, że stan zdrowia kandydata pozwala na zatrudnienie na w/w stanowisku,     
9) własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L. 216.119.1 z dnia 2016.05.04) na potrzeby postępowania rekrutacyjnego a także na okres podlegający kontroli i przechowywania.

Termin i miejsce składania ofert
Termin: do dnia 29 marca 2023 r. 


Miejsce składania dokumentów:
Urząd Gminy Łomża, ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a, 18-400 Łomża.
Ofertę należy złożyć osobiście w kancelarii ogólnej – pokój nr 4 (sekretariat) lub wysłać pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko podinspektora ds. inwestycji drogowych”
1) wszystkie wymagane dokumenty, w tym kopie należy opatrzyć własnoręcznym podpisem.
2) zgłoszenia kandydatów złożone po terminie lub w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, albo bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
3) dokumenty złożone na potrzeby konkursu nie są zwracane i będą przechowywane zgodnie z przepisami Instrukcji kancelaryjnej.
4) Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Łomża. 


Dodatkowe informacje i wyjaśnienia w sprawie konkursu można uzyskać pod nr tel. 86 4737344
Łomża, dnia 17 marca 2023 r.

Klauzula informacyjna dla kandydatów

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L. 216.119.1 z dnia 2016.05.04) informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Łomża, ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a 18-400 Łomża,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych email: iod@gminalomza.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze, kontroli i przechowywania na podstawie art. 6, 13 i 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz art 6 ust 1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r, 
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji oraz przez okres przechowywania akt sprawy wynikający z Instrukcji Kancelaryjnej,
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Danych Osobowych,
7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne na podstawie wskazanych wyżej przepisów prawa; w przypadku nie podania wymaganych danych oferta kandydata nie będzie brana pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
8) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Data powstania: piątek, 17 mar 2023 15:24
Data opublikowania: piątek, 17 mar 2023 15:28
Data przejścia do archiwum: piątek, 31 mar 2023 09:30
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 510 razy