Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie Wójta Gminy Łomża

o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Łomża

Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Łomża, ul. Marii Skłodowskiej  1a, 18-400 Łomża

Stanowisko: podinspektor ds. ochrony środowiska w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska

Wymiar czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy.
Do konkursu może przystąpić kandydat, który spełnia następujące wymagania:
Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe 
2) doświadczenie zawodowe: minimum roczny staż pracy na podobnym stanowisku;
3) umiejętność obsługi komputerowych programów graficznych i biurowych, 
5) znajomość ustaw, o samorządzie gminnym, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, prawo ochrony środowiska, prawo wodne, ustawa o odpadach, ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz centralnej ewidencji emisyjności budynków,
6) spełnienie warunków określonych w art. 6 ust. 1, 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych:
a) obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach   samorządowych,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
c) kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
d) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e) nieposzlakowana opinia.

Wymagania dodatkowe:
1)  zaangażowanie, inicjatywa, kreatywność, 
2) samodyscyplina, dokładność, samodzielność,
3) odporność na stres;
4) prawo jazdy kat. B.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. Obsługa centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB) w zakresie źródła ciepła, w tym: przyjmowanie i ewidencja deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw, przeprowadzanie kontroli źródeł ciepła oraz sposobu korzystania z nich, ewidencja źródeł ciepła budynków.
2. Naliczanie opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych 
w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.
3. Wykonywanie zadań związanych z gospodarką odpadami i utrzymaniem czystości i porządku w gminie m.in.:
- prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowanie projektów zezwoleń na działalność w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części oraz prowadzenie w tym zakresie w formie elektronicznej ewidencji udzielonych i cofniętych zezwoleń,
- przygotowywanie projektów uchwał rady gminy i zarządzeń wójta z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie,
- bieżące zlecenia wykonania zadań wykonawcom w zakresie utrzymania czystości i porządku,
- zapewnianie zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok dzikich i bezdomnych zwierząt,
- prowadzenie spraw dotyczących usuwania azbestu, w tym odbioru i utylizacji,
- wprowadzaniem informacji dotyczących wyrobów zawierających azbest bezpośrednio do bazy azbestowej administrowanej przez ministra właściwego do spraw gospodarki,
- prowadzenie postępowań i przygotowywanie projektów decyzji nakładających karę pieniężną za nieprzestrzeganie przepisów ustawy na podmioty wpisane do rejestru działalności regulowanej odbierające odpady na podstawie umów właścicielami nieruchomości, podmioty zbierające odpady,
- monitorowanie nieruchomości niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne, 
w tym wezwania właścicieli nieruchomości do podpisania umowy na odbiór odpadów komunalnych,
- organizowanie odbierania odpadów komunalnych w przypadku właścicieli nieruchomości niezamieszkałych na których powstają odpady, którzy nie zawarli umów z podmiotem odbierającym odpady komunalne, w tym prowadzenie postępowań i przygotowanie projektów decyzji ustalającej obowiązek uiszczania opłat za odbieranie odpadów komunalnych,
- przyjmowanie wniosków o wpis oraz wykreślenie z rejestru działalności regulowanej 
i wydawanie zaświadczeń o wpisie do rejestru działalności regulowanej oraz zawiadomień 
o wykreśleniu,
- przyjmowanie okresowych sprawozdań podmiotów odbierających odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielami nieruchomości, w tym weryfikacja danych w nich zawartych oraz ich rzetelności, 
- przygotowywanie wykazów podmiotów wpisanych w danym roku do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wykreślonych z tego rejestru,
- prowadzenie właściwych ewidencji, w tym: rejestru umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych; rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
- prowadzenie postępowań i przygotowanie projektów decyzji nakazujących posiadaczowi odpadów komunalnych usuniecie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania,
- obsługa bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) w zakresie spraw prowadzonych na zajmowanym stanowisku,
- koordynowanie działań w zakresie odbioru odpadów z działalności rolniczych, dofinansowanych ze środków zewnętrznych,
- sporządzanie opinii do projektów decyzji na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów,
- wykonywanie zadań z zakresu ochrony środowiska, a w szczególności kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi podmiotów odbierających odpady na podstawie umowy z właścicielami nieruchomości.

4. Wykonywanie zadań z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych, a w szczególności prowadzenie spraw związanych z rekultywacją gruntów. 
5. Wykonywanie zadań z zakresu geologii i górnictwa, a w szczególności,
- opiniowanie i uzgadnianie wydawania stosownych koncesji,
- prowadzenie nadzoru nad opłatami eksploatacyjnymi za wydobywanie kopalin.
6. Udział w pracach komisji ds. szacowania strat w rolnictwie spowodowanych warunkami atmosferycznymi.
7. Prowadzenie spraw dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych lub wewnętrznym regulaminem.
8. Realizacja zadań z zakresu obronności państwa w czasie pokoju i w czasie wojny oraz zadań wynikających ze Strategii Gminy.
9. Bieżące wykonywanie zadań użytkownika strony Biuletynu  Informacji Publicznej z zakresu zadań stanowiska pracy.
10. Realizacja zadań związanych z funduszem sołeckim. 

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1) zatrudnienie planowane –  1 kwietnia 2023 r.,
2) pierwsza umowa na czas określony (w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym umowę o pracę zawiera się na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy i w tym okresie należy odbyć służbę przygotowawczą),
3) stanowisko – podinspektor,
4) praca w pełnym wymiarze czasu pracy (cały etat),
5) wynagrodzenie na zasadach określonych w przepisach regulujących wynagradzanie pracowników samorządowych,
6) praca w budynku Urzędu oraz na terenie gminy Łomża oraz w terenie,
7)wykorzystywanie samochodu prywatnego do celów służbowych pracodawcy lub samochodu służbowego (prawo jazdy kat. B)
8) stanowisko wyposażone w sprzęt niezbędny do pracy na stanowisku,
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu styczniu 2023 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Łomża przekroczył 6%.

Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny (z podaniem numeru telefonu do kontaktu),
2) życiorys (CV),
3) kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4) kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie,
5) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji i umiejętności oraz doświadczenia zawodowego (zaświadczenia, certyfikaty),
6) kserokopie świadectw pracy bądź dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej przez wymagany okres czasu,
7) własnoręcznie podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z praw publicznych oraz o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8) własnoręcznie podpisane oświadczenie, że stan zdrowia kandydata pozwala na zatrudnienie na w/w stanowisku,     
9) własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L. 216.119.1 z dnia 2016.05.04) na potrzeby postępowania rekrutacyjnego a także na okres podlegający kontroli i przechowywania.

Termin i miejsce składania ofert
Termin: do dnia 29 marca 2023 r. 

Miejsce składania dokumentów:
Urząd Gminy Łomża, ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a, 18-400 Łomża.
Ofertę należy złożyć osobiście w kancelarii ogólnej – pokój nr 4 (sekretariat) lub wysłać pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko podinspektora ds. ochrony środowiska”
1) wszystkie wymagane dokumenty, w tym kopie należy opatrzyć własnoręcznym podpisem.
2) zgłoszenia kandydatów złożone po terminie lub w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, albo bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
3) dokumenty złożone na potrzeby konkursu nie są zwracane i będą przechowywane zgodnie z przepisami Instrukcji kancelaryjnej.
4) informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Łomża. 


Dodatkowe informacje i wyjaśnienia w sprawie konkursu można uzyskać pod nr tel. 86 4737344
Łomża, dnia 17 marca 2023 r.


Klauzula informacyjna dla kandydatów
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L. 216.119.1 z dnia 2016.05.04) informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Łomża, ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a 18-400 Łomża,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych email: iod@gminalomza.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze, kontroli i przechowywania na podstawie art. 6, 13 i 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz art 6 ust 1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r, 
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji oraz przez okres przechowywania akt sprawy wynikający z Instrukcji Kancelaryjnej,
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Danych Osobowych,
7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne na podstawie wskazanych wyżej przepisów prawa; w przypadku nie podania wymaganych danych oferta kandydata nie będzie brana pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
8) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Data powstania: piątek, 17 mar 2023 15:15
Data opublikowania: piątek, 17 mar 2023 15:21
Data przejścia do archiwum: piątek, 31 mar 2023 09:30
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 465 razy