Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie Wójta Gminy Łomża

o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Łomża

Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Łomża, ul. Marii Skłodowskiej – Curie 1a, 18-400 Łomża

Stanowisko: podinspektor do spraw księgowości budżetowej  w Wydziale Finansowym

Wymiar czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy.
Do konkursu może przystąpić kandydat, który spełnia następujące wymagania związane ze stanowiskiem

1. Wymagania niezbędne
Kandydat powinien: 
1) posiadać  wykształcenie wyższe ekonomia lub pokrewne, 
2) doswidczenie zawodowe minimum rok na podobnym stanowisku, 
3) posiadać praktyczną znajomość ustawy i przepisów wykonawczych dotyczących finansów publiczne, rachunkowości budżetowej przepisów płacowych i kadrowych  
4) posiadać znajomość procesów księgowo- płacowych,
5) posiadać umiejętność koordynowania i organizowania pracy, 
6) posiadać  dobrą znajomość obsługi komputera, programów biurowych, Płatnika  umiejętność korzystania z Internetu. 

2. Wymagania dodatkowe: 
1) w zakresie predyspozycji osobowościowych: 
a) odpowiedzialność i rzetelność w wykonywaniu obowiązków służbowych, 
b) umiejętność podejmowania decyzji i samodzielność, 
c) umiejętność pracy w zespole, otwartość, 
d) zdolność nadawania priorytetu sprawom ważnym, 
e) zdolność analitycznego myślenia, 
f) odporność na stres.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Kontrola formalno-rachunkowa dowodów księgowych;
2. Nadawanie klasyfikacji budżetowej dowodom księgowym;
3. Sporządzanie przelewów dotyczących zobowiązań urzędu na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych dowodów źródłowych.;
4. Naliczanie i wypłata wynagrodzeń, prowadzenie stosownej ewidencji, dokonywanie potrąceń od wynagrodzeń;
5. Prowadzenie kart wynagrodzeń i zasiłkowych;
6. Terminowe naliczanie i odprowadzanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, fundusz pracy, PFRON, a także prowadzenie wymaganej przepisami ewidencji;
7. Zgłaszanie pracowników i zleceniobiorców do ZUS;
8. Obsługa programem Płatnik, PFRON i Budżet;
9.Ewidencja i rozliczanie podatku dochodowego, sporządzanie PIT;
10. Wystawianie i podpisywanie zaświadczeń o wysokości wynagrodzenia oraz ZUS Rp-7;
11. Sporządzanie sprawozdań do GUS;
12. Kompletowanie bieżących dowodów finansowo-księgowych systematycznie i chronologicznie;
13. Prowadzenie ewidencji środków trwałych i rozliczanie inwentaryzacji; 
14. Aktualizacja strony Biuletynu Informacji Publicznej z zakresu działania stanowiska;
15. Realizacja zadań z zakresu obronności państwa w czasie pokoju i w czasie wojny oraz zadań wynikających ze Strategii Gminy,

4. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Łomża, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych przekroczył 6%.

5. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
1) zatrudnienie planowane – 01 czerwca 2022 r., jednak nie później niż w ciągu miesiąca od zakończenia postępowania konkursowego,
2) pierwsza umowa na czas określony (w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym umowę o pracę zawiera się na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy i w tym okresie należy odbyć służbę przygotowawczą),
3) stanowisko – podinspektor,
4) praca w pełnym wymiarze czasu pracy (cały etat),
5) wynagrodzenie na zasadach określonych w przepisach regulujących wynagradzanie pracowników samorządowych,
6) praca w budynku Urzędu oraz na terenie gminy Łomża,
7) stanowisko wyposażone w sprzęt niezbędny do pracy na stanowisku.

1. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny (z podaniem numeru telefonu do kontaktu),
2) życiorys (CV),
3) kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4) kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie,
5) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji i umiejętności oraz doświadczenia zawodowego (zaświadczenia, certyfikaty),
6) kserokopie świadectw pracy bądź dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej przez wymagany okres czasu,
7) własnoręcznie podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z praw publicznych oraz o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8) własnoręcznie podpisane oświadczenie, że stan zdrowia kandydata pozwala na zatrudnienie na w/w stanowisku,     
9) własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L. 216.119.1 z dnia 2016.05.04) na potrzeby postępowania rekrutacyjnego a także na okres podlegający kontroli i przechowywania.

7. Termin i miejsce składania ofert
Termin: do dnia 20 maja 2022 r. 

8. Miejsce składania dokumentów:
Urząd Gminy Łomża, ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a, 18-400 Łomża.
Ofertę należy złożyć osobiście w kancelarii ogólnej – pokój nr 4 (sekretariat) lub wysłać pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko podinspektora ds. księgowości budżetowej”
1) Wszystkie wymagane dokumenty, w tym kopie należy opatrzyć własnoręcznym podpisem.
2) zgłoszenia kandydatów złożone po terminie lub w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, albo bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
3) Dokumenty złożone na potrzeby konkursu nie są zwracane i będą przechowywane zgodnie z przepisami Instrukcji kancelaryjnej.
4) Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Łomża. Dodatkowe informacje i wyjaśnienia w sprawie konkursu można uzyskać pod nr tel. 86 4737344

Łomża, dnia 27 kwietnia  2022 r.


Klauzula informacyjna dla kandydatów

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L. 216.119.1 z dnia 2016.05.04) informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Łomża, ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a 18-400 Łomża,     
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych email: iod@gminalomza.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze, kontroli i przechowywania na podstawie art. 6, 13 i 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz art 6 ust 1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r, 
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji oraz przez okres przechowywania akt sprawy wynikający z Instrukcji Kancelaryjnej,
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Danych Osobowych,
7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne na podstawie wskazanych wyżej przepisów prawa; w przypadku nie podania wymaganych danych oferta kandydata nie będzie brana pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
8) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Data powstania: środa, 27 kwi 2022 14:43
Data opublikowania: środa, 27 kwi 2022 14:56
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 23 maj 2022 08:17
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 837 razy